Γλωσσική Αξιολόγηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·       να αναφέρουν το περιεχόμενο των όρων «αξιολόγηση», «αποτίμηση» και «δοκιμασιολογία» (ΜΑ11)

·       να αναφέρουν τις θεωρίες σχεδιασμού γλωσσικών δοκιμασιών (ΜΑ11)

·       να συζητούν την τυπολογία της αξιολόγησης (ΜΑ11)

·       να αναφέρουν τις ιδιότητες των γλωσσικών δοκιμασιών (ΜΑ11)

·       να συζητούν τη διαδικασία δημιουργίας γλωσσικών δοκιμασιών (ΜΑ11)

·       να αποτιμούν τον ρόλο της εναλλακτικής αξιολόγησης (ΜΑ11)

·       να γνωρίζουν τη δεοντολογία και να συζητούν τις συνέπειες της αξιολόγησης (ΜΑ11)

·       να σχεδιάζουν γλωσσικές δοκιμασίες στο πλαίσιο διαφόρων μεθόδων γλωσσικής διδασκαλίας (π.χ. Παραδοσιακή μέθοδος, Επικοινωνιακή προσέγγιση, Δραστηριοκεντρική προσέγγιση, Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο κοκ) για μαθητές με/χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΜΑ9, ΜΑ10 & ΜΑ11)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·    Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·    Λήψη αποφάσεων

·    Αυτόνομη εργασία

·    Ομαδική εργασία

·    Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·    Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·    Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·    Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ 2: Θεωρίες σχεδιασμού γλωσσικών δοκιμασιών (Ι)

ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Θεωρίες σχεδιασμού γλωσσικών δοκιμασιών (ΙΙ)

ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Τυπολογία αξιολόγησης

ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Εναλλακτική αξιολόγηση (Ι)

ΔΙΑΛΕΞΗ 6: Εναλλακτική αξιολόγηση (ΙΙ)

ΔΙΑΛΕΞΗ 7: Ιδιότητες γλωσσικών δοκιμασιών

ΔΙΑΛΕΞΗ 8: Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΔΙΑΛΕΞΗ 9:  Διαδικασία σχεδιασμού γλωσσικών δοκιμασιών

ΔΙΑΛΕΞΗ 10:  Δεοντολογία και συνέπειες αξιολόγησης

ΔΙΑΛΕΞΗ 11: Εργαστήριο 1

ΔΙΑΛΕΞΗ 12: Εργαστήριο 2

ΔΙΑΛΕΞΗ 13: Παρουσίαση εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για την εργασία 20
Μελέτη για εξετάσεις 40
Παρουσίαση εργασίας 3
Σχεδιασμός υλικού 20
Τελική εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή γραπτής εργασίας

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·   Σχεδιασμός δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 5 μεθόδων γλωσσικής διδασκαλίας

·   Γραπτή εξέταση

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Γρίβα, Ε., & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

·         Βεντούρης, Α. (2018). Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Airasian, P.W. (1991). Classroom Assessment. New York: McGraw-Hill.

·         Alderson, J.C. (2000). Assessing Reading. Cambridge: CUP.

·         Bachman, L.F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP.

·         Bachman, L.F. (2004). Statistical Analyses for Language Assessment. Cambridge: CUP.

·         Chapelle, C.A. (1999). Validity in language assessment. Annual Review of Applied Linguistics, 19, 254-227.

·         Chapelle, C.A., & Douglas, D. (2006). Assessing Language through Computer Technology. Cambridge: CUP.

·         Coombe, C., Davidson, P. O’Sullivan, B., & Stoynoff, S. (Eds.). (2012). The Cambridge Guide to Second Language Assessment. Cambridge: CUP.

·         Douglas, D. (1994). Quantity and Quality in Speaking Test Performance. Language Testing11(2), 125-144.

·         Elder, C. (1997). What Does Test Bias Have to Do with Fairness? Language Testing, 14(3), 261-277.

·         Field, J. (2008). Listening in the Language Classroom. Cambridge: CUP.

·         Fulcher, G. (2003). Testing Second Language Speaking. London: Longman/Pearson Education.

·         Fulcher, G. (2010). Practical Language Testing. London: Hodder Education.

·         Fulcher, G., & Davidson, F. (2007a). Language Testing: An Advanced Resource Book. London & New York: Routledge.

·         Fulcher, G., & Davidson, F. (2007b). Language Testing and Assessment. London & New York: Routledge.

·         Fulcher, G., & Davidson, F. (Eds.). (2012). The Routledge Handbook of Language Testing. London & New York: Routledge.

·         Fulcher, G., Davidson, F., & Kemp, J. (2011). Effective rating scale development for speaking tests: Performance Decision Tests. Language Testing, 28(1), 5-29.

·         Gonzalez, V., Brusca-Vega, R., & Yawkey, T. (1997). Assessment and Instruction of Culturally and Linguistically Diverse Students with or at Risk of Learning Problems: From Research to Practice. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

·         Leung, C. (2010). Language teaching and language assessment. In R. Wodak, B. Johnstone & P. Kerswill (Eds.), The Sage Handbook of Sociolinguistics (pp. 545-564). London: Sage.

·         Lumley, T. (2005). Assessing Second Language Writing: The Rater’s Perspective. Frankfurt: Peter Lang.

·         McKay, P. (2005). Assessing Young Learners. Cambridge: CUP.

·         McNamara, T.F. (1996). Measuring Second Language Performance. Harlow, UK: Longman.

·         McNamara, T., & Roever, C. (2006). Language Testing: The Social Dimension. Oxford: Blackwell.

·         Purpura, J. (2004). Assessing Grammar. Cambridge: CUP.

·         Read, J. (2000). Assessing Vocabulary. Cambridge: CUP.

·         Weigle, S.C. (2002). Assessing Writing. Cambridge: CUP.

·         Wiliam, D. (2011). Embedded Formative Assessment. Bloomington, IN: Solution Tree.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *