Γνωστική Ψυχολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 

·       να αναγνωρίσουν τους διάφορους τομείς έρευνας που αποτελούν αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας. (ΜΑ3)

·       να εξηγήσουν τις βασικές έννοιες και ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη  Γνωστική Ψυχολογία (ΜΑ3)

·       να εξηγήσουν βασικές θεωρητικές προεσεγγίσεις που έχουν προταθεί σχετικά με την ανθρώπινη νόηση και τη σχέση της με την συμπεριφορά. (ΜΑ3)

·       να εξηγήσουν τα σημαντικά εμπειρικά ευρήματα σχετικά με βασικές γνωστικές διεργασίες (π.χ. αντίληψη, μνήμη, λύση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, γλώσσα) (ΜΑ3)

·      Να αναφέρονται στις εφαρμογές των θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνητικών της γνωστικής ψυχολογίας στην μάθηση και τη διδασκαλία(ΜΑ3)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

 2: Μελέτη της αντίληψης

 3: Μελέτη της προσοχής

 4: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ (Ι)

 5: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ (ΙΙ)

 6: Ατομικές διαφορές

 7: Παιδική διγλωσσία

 8: Ο δίγλωσσος/πολύγλωσσος εγκέφαλος

 9: Το δίγλωσσο/πολύγλωσσο νοητικό λεξικό

 10: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή

 11: Δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση

 12: Διγλωσσία/πολυγλωσσία και Ελλάδα

 13: Παρουσίαση εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Μελέτη για εξετάσεις 56
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές εξετάσεις:

  • Ανάπτυξη θεμάτων (100%)

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

  • Περιεχόμενο: ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση ορολογίας, συνάφεια με το θέμα. (70%)
  • Κριτική σκέψη – Αξιολόγηση: εις βάθος κατανόηση και ερμηνεία του θέματος, επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων, συνθετική προσέγγιση… (20%)

·          Δομή: Οργάνωση / δομή/συνοχή απάντησης/εργασίας (10%)

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Goldstein, B. (2015). Γνωστική Ψυχολογία. Σύνδεση νου, έρευνας και καθημερινής ζωής. Εκδόσεις: Gutenberg (Μετάφραση: Μ. Κουλεντιανού). .

·         Eysenck, Μ. (2010). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

·         Αtknison, R.L. et al. (2004). Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

·         Βοσνιάδου, Στ. (2011), Εισαγωγή στην Ψυχολογία (ενιαίο), Εκδόσεις Gutenberg.

·         Hayes, Ν. (2011), Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμος Α, Εκδόσεις Πεδίο.

·         Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική ψυχολογία. Εκδόσεις Πεδίο.

·         Schacter, D.L. et al. (2012). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

·         Sternberg, R.J. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Κ.Μπάμπαλης.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Cognition

·         Trends in Cognitive Sciences

·         Cognitive Psychology

·         Journal of Cognitive Psychology

·         Ψυχολογία