Γραμματική Περιγραφή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

–          να αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του γραμματικού συστήματος της Νέας Ελληνικής (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

–          να διατυπώνουν τους γενικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των γλωσσικών μονάδων στη Νέα Ελληνική (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

–          να χρησιμοποιούν τις γνώσεις της δομής της Νέας Ελληνικής στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων ή στον εντοπισμό ιδιομορφιών στη δομή του γραμματικού συστήματος της Νέας Ελληνικής (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

–          να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις υποδομής στη γραμματική περιγραφή της Νέας Ελληνικής για περαιτέρω ερευνητική ή/και διδακτική ενασχόληση με τη γραμματική (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11).

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ορισμός και είδη της γραμματικής

2.Προφορά, γραφή και ορθογραφία

3. Ουσιαστικά: κλίση (πτώση, αριθμός)

4. Ουσιαστικά: γένος και κατηγορίες ονομάτων

5. Ρήματα: χρόνος, όψη, έγκλιση, φωνή

6. Ρήματα: σύνταξη (ορίσματα, κατηγόρημα, λειτουργίες υποκειμένου και συμπληρωμάτων)

7. Επίθετα, αντωνυμίες.

8. Πρόοδος

9. Προθέσεις, επιρρήματα

10. Προτάσεις: κύριες και δευτερεύουσες. Σύνδεση προτάσεων

11. Όνομα και ονοματική φράση

12. Ρήμα και ρηματική φράση

13. Σχηματισμός λέξεων: παραγωγή και σύνθεση

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με ppt

Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις 31
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 49
Εκπόνηση project ομαδικού  
Δημιουργία φακέλου υλικού  
Πρόοδος 3
Τελική γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική:

Πρόοδος (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής): 30%

Τελική γραπτή εξέταση (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων): 70%

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Holton, D., Ρ. Mackridge & Ει. Φιλιππάκη-Warburtοn. 1999. Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας (μτφρ. Β. Σπυρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης.

Holton, D., Ρ. Mackridge & Ει. Φιλιππάκη-Warburtοn. 2005. Βασική Γραμματική της Σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας (μτφρ. Μ. Γεωργιαφέντης). Αθήνα: Πατάκης.

Mackridge, P. 1990. Η Νεοελληνική γλώσσα (μτφρ. Κ. Πετρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης

Mirambel, A. 1988 Η νέα ελληνική γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση. (μτφρ. Σταμ. Κ. Καρατζά). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Μπαμπινιώτης, Γ. 2017. Σύγχρονη σχολική γραμματική. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

Τριανταφυλλίδης, Μ. 1988. Νεοελληνική γραμματική (ανατύπωση). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *