Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2E11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 4
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/429382/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης της πολυπολιτισμικής φύσης του ελληνικού σχολείου, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης απέναντι στην ετερότητα και η καθοδήγηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη διδασκαλία σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές τάξεις με βάση τις αρχές της θεωρίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Κατανοούν βασικές έννοιες του μαθήματος, όπως πολιτισμός, ετερότητα κ.λπ.

·         Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της θεωρίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

·         Χρησιμοποιούν το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να προσαρμόζουν τη διδασκαλία του σε πολυπολιτισμικές τάξεις

·         Αξιοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα για να σχεδιάζουν υλικό για πολυπολιτισμικές τάξεις

·         Αξιοποιούν σύγχρονες διδακτικές μεθόδους για τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις

·         Αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του μορφωτικού και του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών/τριών τους και να το αξιοποιούν στη διδακτική πράξη.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Οριοθέτηση εννοιών (πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολιτισμός)

2.       Η πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα  και στο ελληνικό σχολείο

3.       Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

4.       Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στη διαπολιτισμικότητα

5.       Εκπαιδευτικές και γλωσσικές πολιτικές που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

6.       Αξιολόγηση φοιτητών/τριών-πρόοδος

7.       Ζητήματα εκπαίδευσης μεταναστών μαθητών

8.       Ζητήματα εκπαίδευσης προσφύγων μαθητών

9.       Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη

10.   Αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου σε μια πολυπολιτισμική τάξη

11.   Σύγχρονες διδακτικές πρακτικές για την εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων μαθητών/τριών

12.   Παρουσίαση υλικού από προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

13.   Σύνοψη βασικών σημείων, θέματα διαπολιτισμικής διδακτικής

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη για πρόοδο και πρόοδος 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας  

36

Μελέτη για εξετάσεις 27
Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα ελληνικά (και τα αγγλικά σε επιμέρους περιπτώσεις).

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα αξιολογηθούν ως εξής: (1) Πρόοδος με δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης και (2) Τελικές γραπτές εξετάσεις με δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια:

Μάγος, Κ. (2022). Το πέταγμα του Ερόλ. Κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση στην προσχολική και στην πρωτοσχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg

Γκόβαρης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Εκδόσεις Διάδραση

Μιχαήλ, Δ., Γογωνάς, Ν. και Σακελλαρίου, Α. (επιμ.) Πρόσφυγες και εκπαίδευση: Μελέτες και Ζητήματα. Θεσσαλονίκης: Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη.

Δαμανάκης, Μ. (1998). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Αρχάκης, Α. (2020). Από τον εθνικό στον μετα-εθνικό λόγο. Μεταναστευτικές ταυτότητες και κριτική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.

Βάκαλιος, Θ. κ. ά. (1997). Το Πρόβλημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη. Αθήνα: Gutenberg

Δαμανάκης, Μιχ. (2018). Παιδαγωγικός Λόγος και Ετερότητα στις Αρχές του 20ου Αιώνα. Αθήνα: Gutenberg.

Δημητριάδου, Κ. & Ευσταθίου, Μ. (2008), «Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις». Στο:  Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή, σσ. 67-85. ΥΠΕΠΘ.

Μαλιγκούδη, Χ. (2008) Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στο Μεθοδολογικός Οδηγός για τη χρήση σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου, Η διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόγραμμα Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο)

Μαλιγκούδη, Χ. (2011) Πρόσληψη θεσμικών κειμένων σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση από στελέχη της εκπαίδευσης, στα πρακτικά του συνεδρίου Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική-Έρευνα-Πράξη, Αθήνα, 14-15 Μαίου 2010

Μαλιγκούδη, Χ. και Τσαουσίδης, Α. (2020) Στάσεις εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) απέναντι στην εκπαίδευση προσφύγων μαθητών, Περιοδικό Έρευνα στην Εκπαίδευση, τόμος 9 (1), 22-34, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Μαυρομμάτης, Γ. (2008). Εθνικισμός και ιστορία εκπαιδευτικής πολιτικής: Η εκπαίδευση των Θρακιωτών μουσουλμάνων μειονοτικών 1945-1975. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή.

Νικολάου, Γ. (2005), Διαπολιτισμική διδακτική. Το νέο περιβάλλον – Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Στεργίου, Λ. & Σιμόπουλος, Γ. (2019). Μετά το κοντέϊνερ: Διαπολιτισμική ματιά στην εκπαίδευση προσφύγων. Αθήνα: Gutenberg.

Ταίηλορ, Τ. (1997). Πολυπολιτισμικότητα: Εξετάζοντας την πολιτική της Αναγνώρισης. Αθήνα: Πόλις

Τσιούμης, Κ. (2010). Λεπτές ισορροπίες. Μειονοτικά ζητήματα και εκπαίδευση γλωσσικών μειονότητων στη μεταπολεμική Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σταμούλη

Φραγκουδάκη, Ά.& Δραγώνα, Θ. (1997). «Τι είν’ η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Χριστόπουλος, Δημήτρης (1997). «Ανθρώπινα δικαιώματα και μειονοτικός λόγος στην Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα, 63, 39-44.

Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg

Chatzidaki, A., Mattheoudakis, M. and Maligkoudi, C. (2017) Greek teachers’ views on linguistic and cultural diversity, Selected papers from the 22nd Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 22).

Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg.

Maligkoudi, C., Tolakidou, P. and Chiona, S. (2018). “It is not bilingualism. There is no communication”: Examining Greek teachers’ views towards refugee children’s bilingualism: A case study. Περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

• Intercultural Education

• Journal for Multicultural Education

• International Journal of Multicultural Education

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Διδάσκων: Χριστίνα Μαλιγκούδη
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα cmaligko@eled.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΝΑΙ
Τρόποι εξέτασης: (2) Γραπτή εξέτασημε εξ αποστάσεως μεθόδους
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 2 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 5. Οι ερωτήσεις θα είναι κριτικού στοχασμού και επιτρέπονται τα βιβλία και οι σημειώσεις.

 

  • Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ
  • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
  • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
  • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
  • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.