Διαχείριση Δυσλειτουργικών Μορφών Συμπεριφοράς στο Σχολείο


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

·         Να κατανοούν τι είναι κοινωνική και συναισθηματική αγωγή και να γνωρίζουν πώς να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος για όλους τους μαθητές (ΜΑ5)

·         Να κατανοούν την αναγκαιότητα προαγωγής της ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολικό πλαίσιο για όλους τους μαθητές (ΜΑ3)

·         Να κατανοούν ζητήματα που αφορούν την πρωτογενή πρόληψη (ΜΑ3)

·         Να αναλύουν και να συζητούν το ρόλο του εκπαιδευτικού στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών με δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής (ΜΑ5)

·         Να γνωρίζουν βασικές δεξιότητες που αφορούν την επικοινωνία, τη γνώση του εαυτού, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων και την αποδοχή της διαφορετικότητας (ΜΑ5)

·         Να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης για να κατανοούν, να συζητούν και να προτείνουν λύσεις σε περιπτώσεις μαθητών με δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο (ΜΑ5)

  • Να συλλέγουν δεδομένα και να συζητούν τα ευρήματα ερευνών σχετικά με το ρόλο των ατομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών (ΜΑ13)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στην διαφορετικότητα

·  Άσκηση κριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)       Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή: Αρχές, μεθοδολογία, σύγχρονες προσεγγίσεις

2)       Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών

3)       Ζητήματα επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων, αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων, επίλυσης αγχογόνων καταστάσεων, αυτοεκτίμησης, αυτοαντίληψης

4)       Ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης και ψυχοκοινωνική προσαρμογή μαθητών

5)       Κοινωνικές δεξιότητες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή

6)       Ζητήματα που αφορούν στην παρέμβαση των εκπαιδευτικών στα προγράμματα

ψυχοκοινωνικής υγείας και αγωγής

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 18
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Φροντιστήριο 12
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης 45
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 25
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

1. Παρουσίαση και κριτική ανάλυση προγράμματος ψυχοκοινωνικής προσαρμογής / εκμάθησης  δεξιοτήτων στην τάξη. Ατομική (50% – 25% & 25%).

2. Συμμετοχή σε έρευνα και κατανόηση/συζήτηση των ευρημάτων. Ατομική (30%).

3. 7 υποχρεωτικές παρακολουθήσεις (20%).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·  Χατζηχρήστου, Χρ. (2011). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο.

Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική

κοινότητα: Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙ: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού:

Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

·   Καλαντζή – Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2009). Προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών. Αθήνα: Πεδίο.

·   Κολιάδης, Ε. (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αθήνα: Γρηγόρης.

·   Κουρκούτας, Η., & Chartier, J. P. (2008). Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές. Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

·   Μπότσαρη, Ε. (2010). Εκφοβισμός, επιθετικότητα, θυμός. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης. Αθήνα: Παπαζήση.

·   Fontana, D. (1996). Ο εκπαιδευτικός στην τάξη. Αθήνα: Σαβάλλας.

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

·         Hellenic Journal of Psychology

·         Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Preschool and Primary Education

·         Behavior Modification

·         Child Abuse and Neglect

·         Child Development

·         Journal of Abnormal Child Psychology

·         Journal of Applied Behavior Analysis

·         Journal of Child and Family Studies

·         Journal of Developmental and Behavioral Disorders

·         Journal of Family Issues

·         Journal of Family Psychology