Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ- Εφαρμογή της Μεθόδου project


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03309/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·         να γνωρίζουν και να κατανοούν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ΜΑ1)

·         να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (ΜΑ2)

·         να σχεδιάζουν ένα «σχέδιο εργασίας» (project) (ΜΑ3)

·         να εφαρμόζουν στην πράξη τη μέθοδο project, εργαζόμενοι ομαδικά, αναζητώντας, αναλύοντας και συνθέτοντας δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6, ΜΑ7, ΜΑ8, ΜΑ9, ΜΑ11, ΜΑ14)

·         να αξιολογούν τα προϊόντα του «σχεδίου εργασίας» που υλοποίησαν αλλά και την εργασία που πραγματοποιήθηκε ασκώντας ουσιαστική κριτική και αυτοκριτική (ΜΑ7, ΜΑ8, ΜΑ15)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται αφορούν στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών:

1) για τη διδακτική πράξη με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας

2) για τις προϋποθέσεις εφαρμογής εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας

3) για τα χαρακτηριστικά εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας

4) για τα επίπεδα εφαρμογής εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας

5) για τα στάδια υλοποίησης της μεθόδου project και της ομαδικής διδασκαλίας

6) για τις δυνατότητες εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα με τη χρήση κυρίως της μεθόδου project και της ομαδικής διδασκαλίας

7) για θέματα σχετικά με τη διδασκαλία, το σχολείο, τον εκπαιδευτικό

8) για προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση ενός project

9) για πορίσματα διεθνών ερευνών σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και

10) για τη συμβολή εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας στη μάθηση

11) για την παρουσίαση των προϊόντων ενός project

12) για την αξιολόγηση της διαδικασίας του project και

13) για την αξιολόγηση των προϊόντων του project.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Εργαστηριακή πρακτική εξάσκηση σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • στη διδασκαλία
 • στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών
 • στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Διαδραστική διδασκαλία 19
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Εκπόνηση project ομαδικού 10
Δημιουργία φακέλου υλικού 15
Μελέτη για εξετάσεις 45
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Εργαστηριακή εργασία στην αίθουσα (25%)

·         Κατ’ οίκον εργασία & δημόσια παρουσίασή της (25%)

·         Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου α) με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (15%) και β) με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (35%).

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Προτεινόμενο σύγγραμμα

Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, Ε. (2015). Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και στην Πράξη. Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε..

 

2. Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Αναγνωστοπούλου, Μ. (2001). Η ομαδική διδασκαλία- Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Βαϊνά, Μ. (1996). Μέθοδος project: Μια πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Νέα Παιδεία, 80, 77-88.

Γούπος, Παν., Μαντάς, Θ. (1999). Η ανάλυση της μεθόδου project στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας. Σχολείο και Ζωή, 324-328.

Γρόλλιος, Γ., Κοτίνης, Χρ. κ.α.(1998). Πρακτικές Ασκήσεις και μέθοδος project: Θεωρητικά προβλήματα και προοπτικές. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 46, 33-39.

Elzer, H.M. (1980). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, (μτφ. Δ. Χατζηδήμου). Αθήνα.

Κανάκης, Ν.Ι., (1987). Η οργάνωση της διδασκαλίας -μάθησης με ομάδες εργασίας. Αθήνα.

Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, Μ. (19802). Η Νέα Αγωγή, Θεωρία και μέθοδος, τ.Β: Η μέθοδος βιωμάτων στη Μέση Παιδεία. Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική Διδακτική, Προτάσεις για μετάβαση από τη Διδακτική του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Γ.Η. (1987). Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Γ.Η. (2000). Η σχολική τάξη. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Γ.Η. (1998), Στρατηγικές διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική πράξη. Αθήνα.

Σαλβαράς, Γ. (1993). Διερεύνηση της διάδρασης στην τάξη για τη διαμόρφωση ενός φάσματος διδακτικών στρατηγικών (διδακτορική διατριβή). Αθήνα.

Σαλβαράς, Γ. (1996). Πειραματική Διδακτική, διδακτικοί στόχοι. Αθήνα: Γεννάδιος Σχολή.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1996). Η μέθοδος project και η συμβολή της στη διαπροσωπική επικοινωνία δασκάλου-μαθητή. Σχολείο και Ζωή, 2, 49-55.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1999). Το ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κίνητρο, 1, 15-19.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1999). Η εξέταση των μαθητών ως μνημονική ακροβασία-Προτάσεις αλλαγής. Χρονικά, 88-93.

Ταρατόρη, Ε. (2000). Εξουσιαστικές σχέσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων στη σχολική τάξη. Μακεδνόν, 7, 65-72.

Ταρατόρη, Ε., Χατζηδήμου, Δ., Χλεμές, Δ. (2001). «Τα επαγγέλματα» Πρακτική Εφαρμογή της μεθόδου Project. Κίνητρο, 3, σελ.161-172.

Τριλιανός, Αθ. (1991). Μεθοδολογία της διδασκαλίας, τ. 1. Αθήνα.

Τριλιανός, Αθ. (1998). Η κριτική σκέψη στη διδασκαλία. Αθήνα.

Χατζηδήμου Δ. (1987). Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής., Θεσσαλονίκη.

Χατζηδήμου, Δ. (1988). Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος. Θεσσαλονίκη.

Χατζηδήμου Δ., (2002). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη.

Χατζηδήμου Δ., Ταρατόρη Ε. (2001). Η μέθοδος project στο σχολείο. Στο Ι. Πυργιωτάκης (επιμ.), Ολοήμερο Σχολείο, Λειτουργία και Προοπτικές. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωματική- Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα.

Ξενόγλωσση

Becker, G.E. (1987). Planung von Unterricht. Weinheim, 2. Aufl. Teil 1.

Conyne, R.K. (1999). Failures in Group Work, How we can learn from our mistakes. London, New Delhi.

Good, I. (1980). Classroom expectations: Teacher – pupil inter­actions. Στο McMillan (Ed.), The social psychology of school learning. New York: Academic Press.

Hotchkiss, E.A. (1924). The project Method in Classroom Work. Boston, New York.

Jaques, D. (2001). Learning in Groups a handbook for improving group work, third edition (Reprinted 2001). Glasgow: Cogan page.

Kilpatrick, W. (1918). The Project Method. In: Teachers College Record, vol XIX.

Scheibe, W. (1984). John Dewey. Arbeitsschule und Projektplan. Στο Scheibe,W., Die reformpaedagogische Bewegung. Eine einfuehrnde Darstellung. Beltz, Weinheim/ Basel, s. 196.

Stuck, P. (1980). Projectunterricht. Stuttgart: Kohlhammer.

Wlodkowski, (1986). Motivation and Teaching. Washington, D.C.: NEA.