Διδακτική μεθοδολογία Ι – Μικροδιδασκαλίες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03303/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να προετοιμάζουν μία διδασκαλία (ΜΑ7, ΜΑ9)
 • να διεξάγουν μία διδασκαλία σε εικονική τάξη (ΜΑ5)
 • να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές, μεθόδους και μορφές διδασκαλίας (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ14)
 • να χρησιμοποιούν ορισμένα μέσα διαπαιδαγώγησης (ΜΑ3, ΜΑ10)
 • να αξιολογούν τη δική τους διδασκαλία (ΜΑ2, ΜΑ7, ΜΑ15)
 • να αξιολογούν τη διδασκαλία των συμφοιτητών τους (ΜΑ2, ΜΑ7)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται αφορούν στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών:

1) για τη μικροδιδασκαλία

2) για την κριτική που έχει ασκηθεί στη μικροδιδασκαλία

3) για τη συμβολή της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

4) για τη συμβολή της μικροδιδασκαλίας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

5) για τα μοντέλα μικροδιδασκαλίας που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.

Επίσης, η ενημέρωση των φοιτητών/τριών αφορά σε δεξιότητες στις οποίες θα ασκηθούν με μικροδιδασκαλία στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων όπως:

στ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έναρξης της διδασκαλίας

ζ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της λήξης της διδασκαλίας

η)  η κατασκευή και η χρήση υλικών και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία

θ) η υποβολή ερωτήσεων κατά τη διδασκαλία

ι) η χρήση της τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία

ια) η επικοινωνία δασκάλου-μαθητή κατά τη διδασκαλία

ιβ) η αποτίμηση και

ιγ) η αξιολόγηση της διδασκαλίας.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Εργαστηριακή πρακτική εξάσκηση σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • στη διδασκαλία
 • στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών
 • στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Διαδραστική διδασκαλία 19
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Πρακτική εξάσκηση 10
Παρουσίαση ατομικής εργασίας 10
Μελέτη για εξετάσεις 45
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Εργαστηριακή εργασία στην αίθουσα (25%)

·         Δημόσια παρουσίαση κατ’ οίκον εργασίας (25%)

·         Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου α) με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (15%) και β) με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (35%).

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Χατζηδήμου, Δ. (2015). Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε..

Χατζηδήμου, Δ. & Χατζηδήμου, Κ. (2014) Προγραμματισμός Διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη. Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αθήνα: Διάδραση.

 

2. Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνόγλωσση

Βρέττα-Πανίδου, Αικ., Καραγιαννίδου, Ε., Σαπιρίδου, Α. (1999). Εφαρμογή μικροδιδασκαλιών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Α. Π. Θ. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Βρεττός, Γ. (1994) Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία στη Σχολική Τάξη: Άσκηση με Μικροδιδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Art of Text.

Βρεττός, Γ., Τσουπάκης, Λ. (1995). Άσκηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού με μικροδιδασκαλία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 22, 143-171.

Βρεττός, Γ. (1999). Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: καταγραφή προβλημάτων και απογραφή λύσεων. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Βρεττός, Ι. (2002). Μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά τη θέση ερωτήσεων: άσκηση με μικροδιδασκαλία. Στο: Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος (επιμ.), Μη Λεκτική Επικοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γουστέρης, Σ. (1999). Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α. Π. Θ. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα, Αλεξανδρούπολη.

Elzer, H. M. (1980). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (μετ. Δ. Χατζηδήμου). Αθήνα.

Ευσταθίου- Καραγεωργάκη, Μ. (1985). Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: Θεωρία του συστήματος Ν. Α. Flanders και δοκιμαστική εφαρμογή του στην ελληνική εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Ηλιάδου, Π. (2001). Η συμβολή της Μικροδιδασκαλίας στη Διδακτική των μαθημάτων του Γυμνασίου και Λυκείου. Το παράδειγμα της Ιστορίας. Στο Κ. Ουζούνης & Α. Καραφύλλης (επιμ.), Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ένωση. Ξάνθη: Σπανίδης.

Ιακωβίδης, Γ. (1999). Η Μικροδιδασκαλία, ο ρόλος και οι προοπτικές της στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προφίλ του καθηγητή της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Κανάκης, Ι. (1993). Εξοπλισμός και εσωτερική διαρρύθμιση της αίθουσας διδασκαλίας (ιστορική εξέταση και εμπειρική διερεύνηση). Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 18, 83-106.

Κακανά, Δ. – Μ. (2006). Τάσεις και πρακτικές αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση. Στο: Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη (επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, 31-41.

Κασσωτάκης, Μ. (2001). Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών- Μέσα, μέθοδοι, προοπτικές. Αθήνα: Γρηγόρης.

Καψάλης, Αχ., Βρεττός, Γ. (1989). Άσκηση δεξιοτήτων με μικροδιδασκαλία: Μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 11, 225-242.

Καψάλης, Αχ., Βρεττός, Ι. (2002). Μικροδιδασκαλία και άσκηση δεξιοτήτων. Αθήνα: Ατραπός.

Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Ο ρόλος της Μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης και της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών- Απόψεις υποψηφίων και υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη. (Διδακτορική διατριβή).

Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Η συμβολή της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση των φοιτητών. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Κίνητρο, 5, 173-184.

Κουγιουρούκη, Μ. (2007). Η συζήτηση στην εκπαιδευτική πράξη: έρευνα. Επιστήμες Αγωγής, 4, 119-142.

Κουγιουρούκη, Μ. (2007). Λήμμα «Μικροδιδασκαλία – Microteaching». Στο: Π. Ξωχέλλης (επιμ.). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 455-457.

Κουγιουρούκη, Μ. (2009). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα από το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας – μία θεωρητική διερεύνηση. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (επιμ.), Εκπαίδευση – κοινωνία και πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Πυργιωτάκη.

Κουγιουρούκη, Μ. (2011). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα από το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας – μία θεωρητική διερεύνηση. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (επιμ.). Εκπαίδευση – Κοινωνία & Πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη. Αθήνα: Πεδίο, 800-811.

Κουγιουρούκη, Μ. (2013). Η συμβολή της μικροδιδασκαλίας στη διδακτική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού: απόψεις φοιτητών. Στο: Μ. Κουγιουρούκη, Π. Στραβάκου, Κ. Χατζηδήμου (επιμ.), Παιδαγωγικές και διδακτικές ερευνητικές μελέτες. Τιμητικό αφιέρωμα στην καθηγήτρια Ελένη Ευ Ταρατόρη-Τσαλκατίδου. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 143-162.

Κουγιουρούκη, Μ. (2014). Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε εικονικό περιβάλλον με μικροδιδασκαλία: Απόψεις φοιτητών για το ρόλο του επόπτη. Στο: Μ. Ταρουδάκης (επιμ.) Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κρήτη: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 21-32.

Κουγιουρούκη, Μ., Μασάλη, Ζ. (1999). Η μικροδιδασκαλία στο Π. Τ. Δ. Ε. του Δ. Π. Θ. από το 1993 έως σήμερα. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching), Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Κουγιουρούκη, Μ., Σακελλάρη, Ν. (2006). Η κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. στον τομέα της πληροφορίας: μία μελέτη περίπτωσης. Στο: Δ. Χατζηδήμου, Χρ. Βιτσιλάκη (επιμ.). Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας – Πρακτικά του ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 163-170.

Κουγιουρούκη, Μ., Στραβάκου, Π. (2007). Η οπτική των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τη σχολική διδασκαλία: Μία μελέτη περίπτωσης. Στο: Ε. Ταρατόρη, Α. Δαβάζογλου, Ν. Μακρής, Μ. Κουγιουρούκη (επιμ.). Παιδαγωγικά Τμήματα – παρελθόν, παρόν και μέλλον – Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 115-122.

Metzger, U. (1983). Εγχειρίδιο Μικροδιδασκαλίας (Μετ. Α. Μαλέκου κ.ά.). Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Παπούλια – Τζελέπη, Π. (1991). Εργαστηριακή Παιδαγωγική Άσκηση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις του Video. Νέα Παιδεία, 60, 20-36 και στο: Γ. Φιλίππου, Μ. Καϊλα (επιμ.), Σχολική Εμπειρία και Θεωρία και Πράξη, οργάνωση, πειραματισμοί, προβληματισμοί, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα..

Perlberg, A. (Μετ. Κ. Γ. Μ.) (1991). Mικροδιδασκαλία. Παιδαγωγική. Στο: Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 3153-3155.

Πολεμικός, Ν. (1991). Η τεχνική της μικροδιδασκαλίας στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών. Στο: Γ. Φιλίππου, Μ. Καϊλα (επιμ.), Σχολική Εμπειρία και Θεωρία και Πράξη, οργάνωση, πειραματισμοί, προβληματισμοί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Σαλβαράς, Γ. (1999). Κατασκευή και χρήση διδακτικού υλικού για την αξιολόγηση όλων των μαθητών. Κίνητρο, 2, 115- 144.

Ταρατόρη, Ελ. (1991). Η εφαρμογή των Μικροδιδασκαλιών στην Εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Σχολείο και Ζωή, 11, 379-384.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ελ. (1999). Νεωτερισμοί στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Ταρατόρη, Ε. (1999). Το ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία, Κίνητρο. 1, 15-19.

Ταρατόρη, Ε., Σαλβαράς, Ι., Κουγιουρούκη, Μ. (επιμ.). Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικροδιδασκαλίας. Αθήνα-Αλεξανδρούπολη

Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (1999). Η εξέταση του μαθητή ως μνημονική ακροβασία. Χρονικά, 9, 87-93.

Ταρατόρη, Ε., Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Η διάταξη των θρανίων της σχολικής τάξης. Εκπαιδευτικά, 69-70, 137-154.

Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (2007). Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Δεύτερη έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (2006). Παραδοσιακή ή σύγχρονη αξιολόγηση; Η οπτική των φοιτητών, Στο: Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη (επιμ.) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, 73-82.

Τσακίρη, Δ., Καπετανίδου, Μ. (2007), Εργαλεία αξιολόγησης για την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης. Στο: Β. Κουλαϊδής (επιστ, επιμ.), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης- για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: ΟΕΠΕΚ, 351-356.

Φλουρής, Γ. (1986). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα.

Χατζηδήμου, Δ. (1997), Η μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση (και στα ιταλικά), Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ. (2007), Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής- Συμβολή στη θεωρία και στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ. (201110), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική- Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης . Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ., Ταρατόρη Ε. (1992). Η προετοιμασία μαθήματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ., Ταρατόρη, Ε. (2003), Η συμβολή των διδακτικών δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση και στην Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα της Μικροδιδασκαλίας. Στο: Ε. Κουτσουβάνου κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. με συνδιοργανωτή τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση. Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ., 190-200.

Χατζηδήμου, Δ. & Ταρατόρη, Ε. (2006). Ο ρόλος του επόπτη στην εφαρμογή της μικροδιδασκαλίας: Μία εμπειρική προσέγγιση. Στο: Α. Τριλιανός, Γ. Δημάκος, Γ. Κεκές, Ε. Φυριππής, Κ. Φασούλης, Η. Μυλωνάκου-Κεκέ & Θ. Μπαμπάλης (επιμ.) Αναγνώριση – Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Θεόδωρο Γ. Εξαρχάκο (466-486). Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α..

Χατζηδήμου, Δ., Κουγιουρούκη, Μ. (2004). Η μικροδιδασκαλία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών – μία εμπειρική προσέγγιση. Στο: Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, Π. Στραβάκου (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 437-444.

Χατζηδήμου, Δ., Κουγιουρούκη, Μ. (2005). Η απόκτηση αυτοπεποίθησης των μελλοντικών εκπαιδευτικών μέσα από το παράδειγμα της χρήσης του βίντεο στη μικροδιδασκαλία: Μία εμπειρική προσέγγιση. Στο: Α. Τριλιανός, Ιγ. Καράμηνας (επιμ), Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή του Ε.Κ.Π.Α Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, Τόμος Α΄. Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., 504-511.

 

Ξενόγλωσση

Amobi, F.A. (2005). Preservice Teachers’ Reflectivity on the Sequence and Consequences of Teaching Actions in a Microteaching Experience. Teacher Education Quarterly, Winter, 115-130.

Andreasen, J.B., Haciomeroglu, E.S., Akyuz, D., Coskun, S., Cristwell, Pr. & Schaefer Whitby, P. (2008). Teacher Training in Multiple Environments: Microteach Versus Virtual. Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(8), 1-20.

Arends, R. I. (1994). Learning to teach (3rd ed.) New York: Mac Graw Hill.

Becker, G. E. (1988). Durchführung Von Unterricht, Handlungsorientierte Didaktik, Teil II, Weinheim.

Benton-Kupper, J. (2001). The Microteaching Experience: Student Perspectives. Education (Chula Vista, California), 121 (4), 830-835.

Car, D. (1998). The art of asking questions in the teaching of science, School. Science Review, 79, 47- 50.

Chatzidimou, K. (2012). Microteaching als erlebnis- und handlungsorientierte Methode im Rahmen der Lehrerausbildung und der Didaktik. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Chatzidimou, K. (2013). Microteaching in teacher education through the students’ perspective. In: Pumilia-Gnarini, P.M., Favaron, E., Pacetti, E., Bishop, J., Gurra, L. (Eds.), Handbook of research on didactic strategies and technologies for education: incorporating advancements. Hershey PA: IGI Global, 620-631.

Cochran- Smith, M. (2004). Ask a Different Question, Get a Different Answer- The research base for the teacher education. Journal of Teacher Education, 55, (2), 111-115.

Johnson, D. W., Johnson, R. T. (2002). Meaningful Assessment. A manageable and cooperative process. Boston, London, Toronto: Allyn and Bacon.

Kougiourouki, M. (2013). A study of the effects of feedback during the on-campus microteaching experience from the students’ perspective. In: 6th International Conference of Education, Research and Innovation – Conference Proceedings CD, 18-20 November 2013, Seville, pp. 6350-6359.

Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483-846 (Wilson Web).

Kyriacou, Chr. (2001). Essential Teaching Skills. (2nd) Cheltenham: Nelson Thornes.

L’ Anson, J., Rodrigues, S. & Wilson, G. (2003). Mirrors, Reflections and Refractions: The contribution of microteaching to reflective practice. European Journal of Teacher Education, 26(2), 189-199.

Luthar, S.S., Cicchetti, D. & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future research. Child Development, 71(3), 543-562 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/)(09/7/2013).

Reece, J., Walker, St. (2000). Teaching Training and Learning. A practical guide. Great Britain: Business Education Publishers Limited.

Robbin, S.P. (1998). Organizing and Managing Classroom Learning Communities. New York.

Shepard, L. A. (2001). The role of classroom assessment in teaching and learning. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching, pp. 1066-1099. Washington, DC: American Educational research Association.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·                Κίνητρο

·                Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·                Επιστήμες της Αγωγής

·                Νέα Παιδεία

·                Teaching and Teacher Education

·                Educational Review

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *