Διδακτική της Γεωγραφίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5° Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

·         Να κατανοεί τον τρόπο και τις εφαρμογές στοιχείων από τις Επιστήμες της Αγωγής στη Διδακτική της Γεωγραφίας (ΜΑ2,ΜΑ3,)

·         Να γνωρίζει τα διδακτικά μοντέλα μετασχηματισμού της Επιστήμης της Γεωγραφίας σε Σχολική Γεωγραφία (ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί ποιες έννοιες και κλάδοι της Επιστήμης της Γεωγραφίας δομούν τη Σχολική Γεωγραφία(ΜΑ4)

·         Να κατανοεί και να μπορεί να επιλέγει Γεωγραφικά Μοντέλα διδασκαλίας(ΜΑ3,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει τους γεωγραφικούς σκοπούς και να καθορίζει τους Μαθησιακούς στόχους(ΜΑ4,ΜΑ6)

·         Να κατανοεί και να δύναται να επιλέγει Επιστημονικές Γεωγραφικές μεθόδους(μεθόδους πεδίου ,έρευνας και διδασκαλίας)(ΜΑ13,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα μοντέλα μετασχηματισμού των επιστημονικών γνώσεων σε Σχολική Ύλη  (ΜΑ4)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

 

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         Ορισμός και  αντικείμενο της διδακτικής της Γεωγραφίας

·         Διδακτική της Γεωγραφίας και Γεωγραφική Επιστήμη

·         Διδακτική της Γεωγραφίας και Επιστήμες της Αγωγής

·         Διδακτική της Γεωγραφίας ,Γεωγραφία και Σχολική Γεωγραφία

·         Το  περιεχόμενο της Σχολικής Γεωγραφίας

·         Μεθοδολογία της Διδακτικής Πράξης

·         Σκοποί της Διδασκαλίας και οι Μαθησιακοί της Στόχοι

·         ΄΄Λειτουργίες΄΄ του παράγοντα Περιεχόμενο σε σχέση με τις Εκπαιδευτικές βαθμίδες

·         Γεωγραφικές Μέθοδοι και Πρακτικές

·         Μετασχηματισμός της επιστημονικής Γεωγραφικής γνώσης σε Σχολική γνώση

·         Μοντέλα Διδασκαλίας

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Παραδόσεις με τη χρήση παρουσιάσεων με Power Point
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Xρήση  T.Π.Ε.στη Διδασκαλία και στην Εργαστηριακή

Eκπαίδευση

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 3Χ13=39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση project ομαδικού 35
Δημιουργία φακέλου υλικού 21
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου,

στην ελληνική γλώσσα , οι οποίες περιλαμ-

βάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και

κατανόησης του περιεχομένου του μαθή-ματος

Επίλυση προβλημάτων

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

·         Οι φοιτητές μπορούν να συντάξουν προαιρε-τικά 1 εργασία σε ομάδες 2

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Κατσίκης Απ. <<ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ>>  Τυπωθήτω σελ.175 , (2005)

·         Ρέντζος Γ. , << ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ >>, Επικαιρότητα , (1984)

·         Λαμπρινός Ν. <<ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ>> Γραφημα , 284 σελ. (2009)

·         Σταυρίδου Ε. <<ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ>>, Σαββάλας  (1995)

·         Κοσμόπουλος  Π. ,<<Περιβαλλοντική Κοινωνική ψυχολογία .Η αντίληψη του χώρου. University Studio Press(2000)

 

 

·         <<GEOGRAPHY IN THE EARLY YEAR>> Palmer J. ,Routledge,pp 183(1994)

·         <<ASPECTS OF THE PRIMARY CURRICULUM ,THE TEACHING AND LEARNING OF HISTORY AND GEOGRAPHY ,HMSO, Dept. of Education,London (1989)