Διδακτική της Ιστορίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3

(Επιπλέον

3 3ωρα φροντιστήρια

2ωρη παρακολούθηση μαθημάτων σε δημοτικά σχολεία)

5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

 • Να είναι ενήμεροι για τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας της ιστορίας (ΜΑ2 και ΜΑ11)

·         Να είναι σε θέση να μετασχηματίσουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (ΜΑ4)

·         Να διερευνούν κριτικά ζητήματα ιστορίας σε σχολικό περιβάλλον (ΜΑ11)

·         Να κατανοούν τις δευτεροβάθμιες ιστορικές έννοιες και τον τρόπο διδασκαλίας τους  (ΜΑ11)

 • Να χειρίζονται με επάρκεια βασικές ιστορικές μεθόδους (ΜΑ11)
 • Να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής κατανόησης και το πώς αυτές μπορούν να καλλιεργηθούν στους μαθητές (Μα4)
 • Να γνωρίζουν πώς να διδάσκουν βασικές δεξιότητες  στην ιστορία (ΜΑ6)
 • Να κατανοούν τις δυσκολίες των μαθητών στο μάθημα της ιστορίας (ΜΑ4)
 • Να κατανοούν τον ρόλο που παίζει η εκπαιδευτική πολιτική στην ιστορική εκπαίδευση  (ΜΑ4)
 • Να κατανοούν τις συμβάσεις της σχολικής ιστορίας καθώς και τις διαφορές που έχει από την ακαδημαϊκή ιστορία (ΜΑ11)

·         Να κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων για την ιστορία (ΜΑ4)

 • Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση  (ΜΑ6) και (ΜΑ8)

 

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Οι 13 διαλέξεις έχουν τα εξής θέματα:

1)      η εξέλιξη της διδακτικής της ιστορίας,

2)      τα αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα της Ιστορίας και τα σχολικά εγχειρίδια στο ελληνικό δημοτικό σχολείο σε μία ιστορική προοπτική (1833-2019)

3)      σκοποί και περιεχόμενο της ιστορίας και πολιτικές αλλαγές σε άλλες χώρες (Αγγλία, Πορτογαλία, Τσεχία)

4)      η καλλιέργεια δεξιοτήτων στο μάθημα της ιστορίας

5)      η εννοιολόγηση στην ιστορία

6)      χρονολόγηση,

7)      χρήση πηγών,

8)      αιτιότητα,

9)      ενσυναίσθηση

10)   το ιστορικό μυθιστόρημα στη διδασκαλία της ιστορίας

11)   το σχέδιο εργασίας στην ιστορία

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Συμμετοχή σε φροντιστήρια και προόδους 9
Εκπόνηση γραπτής ατομικής εργασίας 23
Αυτοτελής μελέτη για τις γραπτές εξετάσεις 30
Παρακολούθηση μαθημάτων σε δημοτικό σχολείο και συμπλήρωση φύλλου  παρατήρησης 4
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ελληνική

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Ατομική γραπτή εργασία

Προφορική παρουσίαση της εργασίας

 

Κριτήρια αξιολόγησης: Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται.  Κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου. Ικανότητα βιβλιογραφικής έρευνας. Κατανόηση της θεωρίας  για τη διδακτική της ιστορίας. Αξιοποίηση των δεξιοτήτων στο μάθημα της ιστορίας. Χρήση μεθόδων της ιστορίας.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Chris Husbands, Τι είναι η διδασκαλία της ιστορίας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005

·         Ελένη Αποστολίδου, Μαθήματα Διδακτικής της Ιστορίας, Αθήνα, εκδ. Πεδίο, 2019

·         φάκελος μαθήματος με σώμα κειμένων (κεφάλαια βιβλίων και άρθρα επιστημονικών περιοδικών

 

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

 Ηenri Moniot, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο, 2000

Juddy Sebba, Ιστορία για όλους, εκδ. Μεταίχμιο, 2000

Γιώργος Κόκκινος,  Από την Ιστορία στις ιστορίες, Ελληνικά Γράμματα, 1998

Γιώργος Κόκκινος, Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας, Μεταίχμιο, 2006

Δώρα Κάββουρα, Διδακτική της Ιστορίας, Μεταίχμιο, 2011

Keith Barton, Linda Levstic, Διδάσκοντας ιστορία για το συλλογικό αγαθό, Μεταίχμιο 2008

Ανδρέας Ανδρέου (επιμ.), Η διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια, Μεταίχμιο 2008

Jean Peyrot, Η διδασκαλία της ιστορίας στην Ευρώπη, Μεταίχμιο 2002

Marc Ferro, Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, Μεταίχμιο 2016

Ειρήνη Νάκου, Τα παιδιά και η ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία, Μεταίχμιο 2000

 

 

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

 

International Journal of historical learning

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *