Διδακτική των Μαθηματικών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (5ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://utopia.duth.gr/~xsakonid/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη μαθηματική εκπαίδευση. Με βάση τις θεωρίες μάθησης των μαθηματικών και τη φύση της μαθηματικής γνώσης, οι θεματικές ενότητες τούς στηρίζουν για να αναστοχαστούν με κριτικό τρόπο σχετικά με τη δική τους μαθηματική ανάπτυξη και πρακτική αλλά και για βασικούς τομείς της πολιτικής στη μαθηματική εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

·      να κατανοούν σε βάθος την μαθησιακή διαδικασία στα μαθηματικά (ΜΑ1)

·      να παρατηρούν, να ερμηνεύουν και να αναστοχάζονται με κριτικό τρόπο το γίγνεσθαι της τάξης των μαθηματικών (ΜΑ2)

·      να επιλέγουν κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και κατάλληλα υλικά και πόρους για τη μαθηματική εκπαίδευση όλων των μαθητών (ΜΑ6 & ΜΑ11)

·      να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους για κρίσιμα ζητήματα της μαθηματικής εκπαίδευσης (ΜΑ14)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά

2. Γνωστικές παράμετροι της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο

3. Θεωρίες μάθησης και μαθηματική εκπαίδευση

4. Συμπεριφορισμός και μαθηματική εκπαίδευση

5. Η μάθηση των μαθηματικών ως ατομική διαδικασία: κονστρουκτιβισμός

6. Δομισμός και η ανακαλυπτική προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών

7. Ιστορικο-κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία: η μάθηση των μαθηματικών ως συλλογική / συμμετοχική διαδικασία

8. Συναισθηματικές παράμετροι της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών

9. Διδακτικές προσεγγίσεις στα μαθηματικά

10. Η διδακτική πρόταση των ρεαλιστικών μαθηματικών

11. Η θεωρία των διδακτικών καταστάσεων του G. Brousseau

12.Tεχνολογία και μαθηματική εκπαίδευση

13.  Η αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου στα μαθηματικά

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια (5) 10
Παρατήρηση τάξης (5) 10
Δοκιμασία εξαμήνου 10
Διδασκαλία (2) 10
Ομάδες μελέτης (2) 10
Μελέτη για εξετάσεις 30
Παρουσίαση portfolio εργασιών  3
Γραπτή εξέταση  3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:

·  Τήρηση ημερολογίου κατά την παρατήρηση τάξης

·  Συμμετοχή στη συγγραφή δυο εργασιών στις Ομάδες μελέτης (στο πλαίσιο των Εργαστηρίων)

·  Συμπλήρωση Φύλλου οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης Διδασκαλίας για τη δίωρη πειραματική διδασκαλία σε ομάδες

·   Παρουσίαση portfolio εργασιών

·  Δοκιμασία εξαμήνου & Γραπτή τελική εξέταση

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 

Van de Walle, J. A., Lovin L. H., Karp K. S., Bay – Williams J. M. (2017). Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο, Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

Van de Walle, J. A. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνόγλωσση

1.   Κολέζα, Ε. (2017). Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

2.   Κυνηγός, Χ. (2006). Το μάθημα της Διερεύνησης. Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη διδακτική των Μαθηματικών: από την Έρευνα στην Σχολικά Τάξη. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα, Ελλάδα.

3.   Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος. Αθήνα: εκδόσεις Πατάκη.

4.   Λεμονίδης, Χ. (1994). Περίπατος στη μάθηση της στοιχειώδους Αριθμητικής. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

5.   Σταθοπούλου, Χ. (2005). Εθνομαθηματικά. Αθήνα: Ατραπός.

6.   Τζεκάκη, Μ. (2011). Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός

 

Ξενόγλωσση- μεταφράσεις

7.   Hughes, M. (1996). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Αθήνα: Gutenberg.

8.   Kazuko Kamii Constance (2005). Τα παιδιά ξανα-εφευρίσκουν την Αριθμητική. Αθήνα: Πατάκης

9.   Kline, M. (1993). Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης,. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

10.          Nunes, T. & Bryant, P. (2007). Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

11.          Paulos, J. A. (1991), Αριθμοφοβία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

12.          Streefland, L. (2000). (Επιστημονική επιμέλεια Ε. Κολέζα) Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books

13.          Siety, A. (2001). Μαθηματικά: ο αγαπημένος μου φόβος.  Αθήνα: Σαββάλας.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Educational Studies in Mathematics

·         For the Learning of Mathematics

·         Journal for Research in Mathematics Education

·         Journal of Mathematical Behavior

·         Journal of Mathematics Teacher Education

·         Mathematics Education Research Journal

·         Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM) The International Journal on Mathematics Education

·         Mediterranean Journal of Research in Mathematics Education

·         Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών