Διδακτική της Nέας Eλληνικής Γλώσσας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·       να περιγράφουν την τυπική γλωσσική ανάπτυξη (MA 11)

·       να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των βασικών μεθόδων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας (MA11)

·       να γνωρίζουν το υλικό που έχει παραχθεί για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου (MA11)

·       να αναφέρουν και να περιγράφουν τα ΠΣ για τη Γλώσσα και τη στοχοθεσία αυτών (MA11)

·       να γνωρίζουν θεωρίες, να σχεδιάζουν διδακτικό υλικό και να αξιολογούν τη γνώση της Ανάγνωσης, της Ορθογραφίας, της Σύνταξης, του Λεξιλογίου και της Περίληψης (MA11)

·       υιοθετούν τις κατάλληλες τεχνικές για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε μαθητές με δυσλεξία (MA11 & MA12 & MA14)

·       γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο και να σχεδιάζουν δραστηριότητες αξιολόγησης για τη Γλώσσα (MA7 & MA11).

Γενικές Ικανότητες
 
   
 

·       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·       Λήψη αποφάσεων

·       Αυτόνομη εργασία

·       Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

ΔΙΑΛΕΞΗ 1: Γλωσσική ανάπτυξη

ΔΙΑΛΕΞΗ 2: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας πρώτης γλώσσας (Γ1)

ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Υλικό για τη διδασκαλία της Γλώσσας στο Δημοτικό

ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό

ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Διδάσκω την Ανάγνωση

ΔΙΑΛΕΞΗ 6: Διδάσκω την Ορθογραφία

ΔΙΑΛΕΞΗ 7: Διδάσκω το Λεξιλόγιο

ΔΙΑΛΕΞΗ 8: Διδάσκω τη Σύνταξη

ΔΙΑΛΕΞΗ 9: Διδάσκω την Περίληψη

ΔΙΑΛΕΞΗ 10: Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε μαθητές με δυσλεξία

ΔΙΑΛΕΞΗ 11: Αξιολόγηση

ΔΙΑΛΕΞΗ 12: Διδακτικές εφαρμογές (Ι)

ΔΙΑΛΕΞΗ 13: Διδακτικές εφαρμογές (ΙΙ)

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 60
Σχολιασμός ενότητας διδακτικού εγχειριδίου Γλώσσας 23
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·       Γραπτή εξέταση

·       Σχεδιασμός διδακτικού υλικού

·       Κριτικός σχολιασμός ενότητας διδακτικού εγχειριδίου Γλώσσας

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια

·         Ευθυμίου, Α. (2013). Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο Δημοτικό σχολείο. Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

·         Μπασλής, Γ.Ν. (2006). Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Γλώσσας. Αθήνα: Νεφέλη.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Ανδρέου, Γ. (2012). Γλώσσα. Θεωρητική και Μεθοδολογική Προσέγγιση. Αθήνα: Πεδίο.

·         Ανδρουλάκης, Γ. (2001). Διδακτική της γλώσσας με άξονα επικοινωνιακές δραστηριότητες: θεωρητικός προβληματισμός και εφαρμογές. Στο Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Λευκωσία, 17-19 Σεπτεμβρίου 1999) (σελ. 615-622). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·         Δενδρινού, Β. (2001). Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Στο Α.-Φ. Χριστίδης (Επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα (σελ. 217-222). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

·         Holton, D., Mackridge, P., & Φιλιππάκη-Warburton, Ε. (1999). Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

·         Holton, D., Mackridge, P., & Φιλιππάκη-Warburton, Ε. (2007). Βασική Γραμματική της Σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

·         Kalantzis, M., Cope, B., Στελλάκης, Ν., & Αρβανίτη, Ε. (2019). Γραμματισμοί. Μια παιδαγωγική διαφοροποιημένου σχεδιασμού και πολυτροπικών νοηματοδοτήσεων (Γ. Χριστίδης, μετάφραση). Αθήνα: Κριτική.

·         Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ., Σκλαβενίτη, Σ., & Χρηστίδου, Β. (2001). Τα κείμενα της Τεχνο-επιστήμης στον δημόσιο χώρο. Αθήνα: Μεταίχμιο.

·         Κουτσογιάννης, Δ. (2017). Γλωσσική διδασκαλία. Χθες, σήμερα, αύριο. Μια πολιτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.

·         Κουτσογιάννης, Δ., & Αραποπούλου, Μ. (Επιμ.). (2009). Γραμματισμός, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: όψεις του τοπικού και του παγκόσμιου. Θεσσαλονίκη: εκδ. Ζήτη.

·         Mackridge, P. (1990). Η Νεοελληνική Γλώσσα (ελλ. μετάφραση: Κ.Ν. Πετρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης.

·         Μητακίδου, Σ. (Επιμ.). (2005). Διδασκαλία της Γλώσσας. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

·         Μήτσης, Ν. (1999α). Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος. Αθήνα: Gutenberg.

·         Μήτσης, Ν. (1999β). Διδασκαλία της Γραμματικής. Αθήνα: Gutenberg.

·         Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδασκαλία της Γλώσσας υπό το Πρίσμα της Επικοινωνιακής Προσέγγισης. Αθήνα: Gutenberg.

·         Μήτσης, Ν., & Καραδήμος, Δ. (2007). Η διδασκαλία της γλώσσας. Επισημάνσεις. Παρατηρήσεις. Προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg.

·         Μήτσης, Ν. (2019). Γλώσσα, Γλωσσολογία και Γλωσσική Διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

·         Μητσικοπούλου, Β. (2001). Γραμματισμός. Στο Α.-Φ. Χριστίδης (Επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα (σελ. 209-213). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

·         Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα.

·         Μπασλής, Γ.Ν. (2006). Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Γλώσσας. Αθήνα: Νεφέλη.

·         Μπουτουλούση, Ε. (2001). Γλώσσα και γλωσσική επίγνωση. Στο Α.-Φ. Χριστίδης (Επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα (σελ. 223-229). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

·         Παπαδημητρίου, Φ. (Επιμ.). (2012). Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις του Γλωσσικού Γραμματισμού. Από τη Γνωστική Προσέγγιση στο Διευρυμένο Πλαίσιο των Γνωστικών Γραμματισμών. Αθήνα: Επίκεντρο.

·         Παπούλια-Τζελέπη, Π., & Τάφα, Ε. (Επιμ.). (2004). Γλώσσα και Γραμματισμός στη Νέα Χιλιετία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

·         Σαραφίδου, Τρ. (2003). Θέματα σύνταξης και λόγου της νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.

·         Τοκατλίδου, Β. (1986). Εισαγωγή στη Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών. Θεσσαλονίκη: Οδυσσέας.

·         Τομπαΐδης, Δ. (1989). Διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Επικαιρότητα.

·         Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. (2013). (Επιμ.). Γλώσσα και σύγχρονη (Πρωτο)Σχολική Εκπαίδευση. Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg.

·         Χαραλαμπόπουλος, Α. (2003). Νέες τεχνολογίες, πολυτροπικότητα στη γλώσσα. Φιλόλογος, 113, 392-403.

·         Χατζησαββίδης, Σ. (2003). Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών (Προετοιμασία του κοινωνικού μέλλοντος των μαθητών). Φιλόλογος, 113, 405-414.

·         Τεντολούρης, Φ., & Χατζησαββίδης, Σ. (2014). Διδασκαλία της Γλώσσας. Ιστορία. Επιστημολογία. Αναστοχαστικότητα. Αθήνα: Νεφέλη.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *