Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·       να αναφέρουν το ιστορικό υπόβαθρο και τους στόχους της διδασκαλίας της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ (ΜΑ11)

·       να συζητούν τις βασικότερες μεθόδους διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (ΜΑ11)

·       να εξηγούν τους βασικότερους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν την εκμάθηση της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ και οι οποίοι ανάγονται στην ύπαρξη γλωσσικής ποικιλίας (ΜΑ11)

·       να διδάσκουν τη ΝΕ ως Γ2/ΞΓ σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (λεξιλόγιο, φωνολογία, μορφολογία και σύνταξη) (ΜΑ11)

·       να συζητούν τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη διδασκαλία της  ΝΕ ως Γ2/ΞΓ με τη χρήση Η/Υ (ΜΑ9 & ΜΑ11)

·       να αναφέρουν τα πιο κοινά λάθη που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ (ΜΑ11)

·       να αναφέρουν τα επίπεδα και ενδεικτικό υλικό ελληνομάθειας (ΜΑ11)

·       να δημιουργούν υλικό για τη διδασκαλία επιλεγμένων δομών της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ (ΜΑ11)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ 2: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ)

ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Η διδασκαλία της φωνολογίας και της μορφολογίας της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 6: Η διδασκαλία της σύνταξης της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 7: Η διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ με τη χρήση Η/Υ

ΔΙΑΛΕΞΗ 8:  Ανάλυση λαθών με εφαρμογές στη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 9:  Επίπεδα και υλικό ελληνομάθειας

ΔΙΑΛΕΞΗ 10: Εργαστήριο 1

ΔΙΑΛΕΞΗ 11: Εργαστήριο 2

ΔΙΑΛΕΞΗ 12: Εργαστήριο 3

ΔΙΑΛΕΞΗ 13: Παρουσίαση εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Παρουσίαση εργασίας 3
Μελέτη για γραπτή εξέταση 50
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·       Συγγραφή γραπτής εργασίας

·       Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·       Γραπτή εξέταση

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·       Μήτσης, Ν. (1998). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης (ή Ξένης) Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.

·       Σακελλαρίου, Α. (2000). Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Γρηγόρης.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·    Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., & Ευθυμίου, Α. (2006). Οι Στερεότυπες Εκφράσεις και η Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

·    Ανδρουλάκης, Γ. (2001). Διδακτική της γλώσσας με άξονα επικοινωνιακές δραστηριότητες: θεωρητικός προβληματισμός και εφαρμογές. Στο Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Λευκωσία, 17-19 Σεπτεμβρίου 1999) (σελ. 615-622). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·    Αντωνοπούλου, Ν. (2001). Η χρησιμότητα των γλωσσικών επιπέδων και οι δυσκολίες στον προσδιορισμό τους. Στο Μ. Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη (Επιμ.), Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Πρακτικά Συνεδρίου, Ρέθυμνο, 6-8 Οκτωβρίου, 2000 (τόμ. Β, σελ. 47-58). Αθήνα: Ατραπός.

·    Αντωνοπούλου, Ν. (2006). Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

·    Αντωνοπούλου, Ν., & Μανάβη, Δ. (2001). Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Στο Α.-Φ. Χριστίδης (Επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα (σελ. 253-257). Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

·    Αντωνοπούλου, Ν., & Βαλετόπουλος, Φρ. (2004). Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης  [CD-ROM].

·    Γεωργιαφέντης, Μ. et al. (2006). Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

·    Γούτσος, Δ. (2006). Ανάπτυξη λεξιλογίου-Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο. Στο Δ. Γούτσος, Μ. Σηφιανού, & Α. Γεωργακοπούλου (Επιμ.), Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα (σελ. 13-92). Αθήνα: Πατάκης.

·    Θώμου, Π. (2001). Εκμάθηση Λεξιλογίου στην Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα: Ανάλυση των μη Αποδεκτών Λεξιλογικών Συνάψεων (Lexical Collocations) στο Γραπτό Λόγο Ξένων Φοιτητών. Στο Μ. Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη (Επιμ.), Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Πρακτικά Συνεδρίου, Ρέθυμνο, 6-8 Οκτωβρίου, 2000 (τόμ. Β, σελ. 99-109). Αθήνα: Ατραπός.

·    Μητακίδου, Σ. (Επιμ.). (2005). Διδασκαλία της Γλώσσας. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

·    Μήτσης, Ν. (1999). Η έννοια του βασικού λεξιλογίου στον τομέα της Ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας. Απόπειρα προσέγγισης υπό το πρίσμα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Επιστημονική Επετηρίδα Αλέξανδρος Δελμούζος (τόμ. 1, σελ. 33-44). Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

·    Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδασκαλία της Γλώσσας υπό το Πρίσμα της Επικοινωνιακής Προσέγγισης. Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου. Αθήνα: Gutenberg.

·    Μοσχονάς, Σπ. Α. (2003). Πριν από τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Χ. Λασκαράτου, Μ. Σηφιανού, Μ. Γεωργιαφέντης & Β. Σπυρόπουλος (Επιμ.), Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία (σελ. 87-107). Αθήνα: Πατάκης.

·    Μπακάκου-Ορφανού, Α. (2003). Επίπεδα Λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής. Στο Γλώσσα & Πολιτισμός (Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 24-26 Μαΐου 2001) (σελ. 157-165). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

·    Ρεβυθιάδου, Α., & Τζακώστα, Μ. (2007). Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

 

3.    Διδακτικό υλικό

·    Αγάθος, Θ. et al. (2004). Ακολουθώντας το κείμενο: Κείμενα για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας. Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α.

·    Αμπάτη, Α. et al. (2000). Ελληνικά με την παρέα μου 1. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

·    Αμπάτη, Α. et al. (2004). Ελληνικά με την παρέα μου 2. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

·    Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2009). Ελληνικά με χειρονομίες και εκφράσεις. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

·    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992/1999). Τα Νέα Ελληνικά για ξένους. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [ΙΔΡ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ].

·    Αρβανιτάκη, Φ. (1998). Άκου να δεις 1: βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους. Αθήνα: Δέλτος.

·    Αρβανιτάκη, Φ. (1998). Άκου να δεις 2: βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους. Αθήνα: Δέλτος.

·    Αρβανιτάκης, Κλ., & Αρβανιτάκη, Φ. (1992). Επικοινωνήστε Ελληνικά 1. Αθήνα: Δέλτος.

·    Αρβανιτάκης, Κλ., & Αρβανιτάκη, Φ. (1997). Επικοινωνήστε Ελληνικά 2 (3η έκδ.). Αθήνα: Δέλτος.

·    Αρβανιτάκης, Κλ., & Αρβανιτάκη, Φ. (1994). Επικοινωνήστε Ελληνικά 3. Αθήνα: Δέλτος.

·    Ασημακοπούλου, Α., & Ψιλλοπούλου, Α. (1990). Βελτιώνω τα Ελληνικά μου. Αθήνα.

·    Βαζάκα, Μ., & Κοκκινίδου, Μ. (2011). Εμβαθύνοντας στα ελληνικά. Για ξένους μέσου επιπέδου ελληνομάθειας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

·    Βαλσαμάκη-Τζεκάκη, Φ. et al. (1994). Ελληνικά και Επιστήμη. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·    Βαλσαμάκη, Φ. et al. (2003). Τα ελληνικά είναι ένα…παιχνίδι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [ΙΔΡ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ].

·    Βαλσαμάκη, Φ., & Μανάβη, Δ. (2004). Ορίστε: ελληνικά για αρχάριους.  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [ΙΔΡ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ].

·    Bien, P. et al. (2004). Greek Today. Hanover: Dartmouth College Press.

·    Δημητρά, Δ., & Παπαχειμώνα, Μ. (1987/1991). Ελληνικά 1+1. Αθήνα: Νόστος.

·    Δημητρά, Δ., & Παπαχειμώνα, Μ. (1989/1991). Ελληνικά 2+2. Αθήνα: Νόστος.

·    Διακουμή, Ι. et al. (2004). Συνεχίζοντας. Αθήνα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.

·    Ιακώβου, Μ., & Τολιάς, Δ. (2000). Επιτυγχάνοντας στα Ελληνικά. Αθήνα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.

·    Καρακύργιου, Μ., & Παναγιωτίδου, Β. (2013). ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επίπεδα Α1 και Α2. Βασικός χρήστης. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ

·    Μόσχου, Δ. et al. (1999). Μαθήματα Ελληνικών: μέθοδος εντατικής διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·    Μπαμπινιώτης, Γ. et al. (1993). Ελληνική Γλώσσα: Εγχειρίδιο Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης (Ξένης) Γλώσσας. Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη.

·    Σπυροπούλου, Μ., & Θεοδωρίδου, Θ. (2004). Η γλώσσα που μιλάμε στην Ελλάδα: Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα (για προχωρημένους μαθητές της ελληνικής γλώσσας). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·    Τολιάς, Δ. (1998). Ξεκινώντας. Η Νέα Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. Αθήνα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.

·    Τολιάς, Δ., et al. (1999). Εξετάζοντας τα Ελληνικά. Αθήνα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.

·    Τριανταφυλλίδου, Λ., & Αναγνωστοπούλου, Α. (2011). Λοιπόν τι λες; Αθήνα: Εκδόσεις Νόστος.

·    Vogiatzidou, S. (2002). Learning Modern Greek. Thessaloniki: University Studio Press.

·    Watts, N. (2004). Colloquial Greek. The Complete Course for Beginners (2nd ed.). London & New York: Routledge.

·    Χαραλαμποπούλου, Ν., & Χαραλαμπόπουλος, Α. (1996). Επικοινωνώ στα Ελληνικά: Μέθοδος Εκμάθησης της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Παρατηρητής.