Δυσκολίες Συμπεριφοράς στην Παιδική Ηλικία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (7ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

·         Να κατανοούν και να περιγράφουν τη δύσκολη συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο. (ΜΑ5)

·         Να περιγράφουν και να κατανοούν τα θεωρητικά μοντέλα για την ερμηνεία των δυσκολιών προσαρμογής (βιολογικό, συμπεριφοριστικό, ψυχοδυναμικό, γνωστικό). (ΜΑ5)

·         Να κατανοούν τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. (ΜΑ5)

·         Να συζητούν θέματα που αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης, την πρόληψη, την αιτιολογία, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσκολίες συμπεριφοράς, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, καθώς και την  ταξινόμηση τους με βάση το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM-5 (APA). (ΜΑ5)

·         Να κατανοούν το ρόλο του εκπαιδευτικού, κυρίως όσον αφορά σε ζητήματα έγκαιρου εντοπισμού και παρέμβασης στο πλαίσιο και τα όρια του επαγγελματικού του ρόλου. (ΜΑ1)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στην διαφορετικότητα

·  Άσκηση κριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)       Βασικές έννοιες – Προσαρμογή και σχολείο

2)       Διαταρακτική και επιθετική συμπεριφορά

3)       Σχολική επιθετικότητα: Εκφοβισμός – Θυματοποίηση

4)       Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ – Υ)

5)       Εσωτερικευμένες δυσκολίες: Συστολή, ντροπαλότητα, εσωστρέφεια

6)       Η κατάθλιψη στα παιδιά

7)       Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των δυσκολιών προσαρμογής

8)       Εκπαιδευτικές πρακτικές για τη διαχείριση των δυσκολιών προσαρμογής στο σχολείο

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 24
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 31
Φροντιστήριο
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης 45
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 25
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

1. Προφορική παρουσίαση μελέτης περίπτωσης παιδιού με δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και σχεδιασμός ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης (γραπτή τεκμηριωμένη έκθεση).  Ομαδική (50% – 25% & 25%).

2. Κριτική ανάλυση και γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν ταινία σχετική με θέματα δυσκολιών συμπεριφοράς παιδιών. Ατομική (30%).

3. 7 υποχρεωτικές παρακολουθήσεις (20%).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·   Καλαντζή – Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2009). Προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών. Αθήνα: Πεδίο.

·       Wenar, C. & Kerig, K. (2008). Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω -Δαρδανός.

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

·   Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Μπρούζος, Α., & Μπαούρδα, Β. (2016). Ψυχοεκπαιδευτικά ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

·   Κολιάδης, Ε. (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αθήνα: Γρηγόρης.

·   Κουρκούτας, Η., & Chartier, J. P. (2008). Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές. Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

·   Molnar, A., & Lindquist, B. (2013). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

·   Μπότσαρη, Ε. (2010). Εκφοβισμός, επιθετικότητα, θυμός. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης. Αθήνα: Παπαζήση.

·   Χατζηχρήστου Χ. (2015). Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Σχολείο και στην Οικογένεια. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

·         Hellenic Journal of Psychology

·         Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Preschool and Primary Education

·         Behavior Modification

·         Child Abuse and Neglect

·         Child Development

·         Journal of Abnormal Child Psychology

·         Journal of Applied Behavior Analysis

·         Journal of Child and Family Studies

·         Journal of Developmental and Behavioral Disorders

·         Journal of Family Issues

·         Journal of Family Psychology