Εθνοπολιτισμικές ομάδες, διομαδικές σχέσεις και επικοινωνία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (5ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙ-ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·    Να κατανοήσουν τους τρόπους και τις δυσκολίες ένταξης των μαθητών που προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα μέσα στην τάξη (ΜΑ5)

·    Να διερευνήσουν τον ρατσισμό ως κοινωνικό φαινόμενο  καθώς και να κατανοήσουν τα ψυχολογικά ζητήματα που τον συνοδεύουν (ΜΑ12)

·    Να αποκτήσουν επίγνωση των στερεοτύπων για τον εθνοτικά «άλλο» και πως αυτά επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή αλλά και τη ζωή στο σχολείο (ΜΑ12)

·    Να αποκτήσουν επίγνωση των δικών τους στερεοτύπων για τον εθνοτικά «άλλο» (ΜΑ12)

·    Να κατανοήσουν την έννοια της «κατασκευής» της εθνοτικής ταυτότητας και του ρόλου του σχολείου στην αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ ατόμων που προέρχονται από ποικίλα εθνο-πολιτισμικά περιβάλλοντα (ΜΑ6)

·    Να εξοικειωθούν με τρόπους παρέμβασης στη σχολική τάξη με στόχο την καλλιέργεια πολιτισμικής ενημερότητας στους /στις μαθητές /τριες (ΜΑ5)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Αυτόνομη εργασία

·  Ομαδική εργασία

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα φύλου

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Το μάθημα είναι εργαστηριακού τύπου και στηρίζεται στη βιωματική μάθηση

 

1       Εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τη βιωματική μάθηση

2       Μετανάστες-πρόσφυγες-μειονότητα της Θράκης

3-5   Βιωματικές ασκήσεις: Ο εαυτός μου ως φορέας πολιτισμού (κοινωνική ταυτότητα, εθνοτική ταυτότητα)

6-8   Βιωματικές ασκήσεις: Πως βλέπω τον «άλλο» (στερεότυπα, προκατάληψη, διακρίσεις)

9-11 Βιωματικές ασκήσεις: Οι δυσκολίες του «άλλου» (κοινωνική, γλωσσική και σχολική ένταξη)

12     Στρατηγικές ένταξης και εκπαιδευτική πολιτική

13     Κοινωνική ανισότητα και εκπαίδευση

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
•             Βιωματικές ασκήσεις

•             Εργασία σε μικρές ομάδες

•            Δια ζώσης διάλεξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 12
Βιωματικές ασκήσεις 27
Ασκήσεις στο σπίτι 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Εκπόνηση εργασίας 20
Μελέτη για εξετάσεις 23
Προφορική εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή ατομικής ή ομαδικής γραπτής εργασίας (σύνθεση βιβλιογραφίας) (25%)

·   Υλοποίηση ασκήσεων (5%)

·   Συμμετοχή στις βιωματικές ασκήσεις (35%)

·   Προφορική εξέταση (35%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Δραγώνα Θ. & Φραγκουδάκη, Α. (Επιμ.). (2008). Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. Αθήνα: Μεταίχμιο

·         Hogg, M. & Vaughan, M. (2009). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

 

•              Ασκούνη, Ν. (2006). Η Εκπαίδευση της Μειονότητας στη Θράκη. Αθήνα: εκδ. Αλεξάνδρεια

•              Γκόβαρης, Χ. (2001). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός

•              Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg

•              Σακκά, Δ. (2010). H έρευνα δράσης ως μέσο επιμόρφωσης  και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης . Στο Στ. Παπαστάμου, Γ. Προδρομίτης & Β. Παυλόπουλος (Επιμ.), Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους (σσ. 349-380). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

•              Φραγκουδάκη, Α., & Δραγώνα, Θ. (Επιμ.) (1997). Τι είναι η πατρίδα μας ; Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Eκδ. Αλεξάνδρεια

•              Wetherell, M. (2005). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο

•              Χρυσοχόου, Ξ. (2011). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

•              Banks, J. (1994) An Introduction to Multicultural Education, Boston: Allyn & Bacon.

•              Chisholm, I.M. (1994) ‘Preparing teachers for multicultural classrooms’, The Journal of

                Educational Issues of Language Minority Students 14, 43 – 68.

•              Field, F.W. (2011). Key Concepts in Bilingualism. Hampshire: Palgrave Macmillan.

•              Psalti, A. (2007). Training Greek teachers in cultural awareness: A pilot teacher-training

programme. Implications for the practice of school psychology. School Psychology

                International, 28(2), 148-162.

•              Sakka, D. (2009). The views of migrant and non migrant students on cultural diversity in

the Greek classroom. Social Psychology of Education: An International Journal, 12 (1), 21-41.

·         Sakka, D. (2010) Greek teachers’ cross-cultural awareness and their views on classroom

cultural diversity. Hellenic Journal of Psychology (HJP).  Special Issue, (7)1, 98-123.

·         Sakka, D. (2013). Adolescents’ views on violence and hostility in relation to the “other”. In L. Alipranti-Maratou & J. Yfanntopoulos (Eds) Child poverty in multicultural societies. A European perspective in a global theme.  Αθήνα: ΕΚΚΕ

·         Schoorman, D. & Bogotch, I. (2010). Moving beyond “diversity” to “social justice”: the

Challenge to re-conceptualize multicultural education. Intercultural Education, 21 (1), 79-85.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 • Περιοδικό Ψυχολογία
 • Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
 • International Migration
 • European Journal of Intercultural Studies
 • British Journal of Educational Psychology
 • Social Psychology of Education: An International Journal