Ειδικά θέματα Κοσμογραφίας και η Διδακτική τους


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     5° Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές δομές του Σύμπαντος-Γαλαξίες,Ηλιακά συστήματα,αστέρες(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει τις φάσεις της Μεγάλης Έκρηξης και τις διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκειά της(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να αναγνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές μονάδες του Σύμπαντος(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τις θεμελιώδεις δυνάμεις που επικρατούν σε όλες τις μορφές ύλης και ενέργειας(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει τους μηχανισμούς γένεσης των Γαλαξιών και των αστεριών και τις βασικές ιδιότητες του βίου τους(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να αναγνωρίζει το είδος του αστέρα από το θάνατό του(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να κατανοεί τη δομή και λειτουργία του Ηλιακού Συστήματος και κυρίως του Πλανήτη Γη(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Αναζήτηση ,ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         Εισαγωγικές έννοιες(Από τον μύθο στην επιστήμη, το άπειρο μικρό και το απέραντα μεγάλο Σύμπαν)

·         Μοναχικά Αστέρια και κοινωνικοί Γαλαξίες

·         Η Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang)

·         H Διαστολή του Σύμπαντος

·         Οι θεμελιώδεις δυνάμεις του κόσμου

·         Οι δομικοί λίθοι του Σύμπαντος

·         Η ενοποίηση των αλληλεπιδράσεων

·         Ο σχηματισμός των Γαλαξιών

·         Η γένεση των αστεριών

·         Ο θερμός  βίος του αστέρων

·         Ο θάνατος ενός μικρού άστρου

·         Οι εκρηκτικοί θάνατοι των μεγάλων αστεριών

·         Το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο Σύμπαν (Η διαδρομή από την επιστημονική στη σχολική γνώση)

·         Η Γη ένας ιδιόμορφος πλανήτης

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με Power Point
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13Χ3=39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση project ομαδικού 16
Δημιουργία φακέλου υλικού
Μελέτη για εξετάσεις                     40
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα ,οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος καθώς και εφαρμογές τους με

Μοντέλα διδασκαλίας στο σχολείο

·         Οι φοιτητές  μπορούν να συντάξουν  προαιρετικά  1 εργασία σε ομάδες 2 φοιτητών . Το 20% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στον τελικό βαθμό των των γραπτών εξετάσεων.

 

 

 

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Γραμματικάκης  Γ.  , <<Η ΚΟΜΗ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ>>,Πανεπ. Εκδ. Κρήτης,163σελ.(2014)

·         Χαλκιά Κρ., <<ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕΣΑ ΣΤΟ  ΣΥΜΠΑΝ>>,Πανεπ.Εκδ. Κρήτης, 587σελ. (2006)

·         Ξανθόπουλος  Β.,<<ΠΕΡΙ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ>> ,Πανεπ. Εκδ.Κρήτης (1985)

·         Hawking  St. , <<TO XRONIKO TOY ΧΡΟΝΟΥ> , Εκδόσεις  Κάτοπτρο

·         Shu F.H. ,<<ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ –ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ  ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ>>,Πανεπ. Εκδ.Κρήτης(1991)

·         Trinh X.T. <<ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ>>, Εκδόσεις Τραυλός (2004)

·         Field  G.B. & Chaisson E.J. <<ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΣΥΜΠΑΝ >>, Πανεπ. Εκδ. Κρήτης (2000)

·         Casati R. << Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ >>  Εκδόσεις Εικοστού Πρώτου (2004)

 

 

 

 

·         <<Understanding Earth>> Frank  P., Reymond Stever … Freeman &CO (2003)

·         <<The Sun>>, Penguin Group ,United K ingdom(1996)

·         <<Heavenly Errors :Misconceptions about the Real Nature of Universe>> Comins N.F., Columbia University Press(2001)

·         <<The Earth ,its origin,structure  evolution>> , Mc Elhinny , Acad.press   (1979)