Ειδικά Κεφάλαια Μάθησης και Διδασκαλίας με Ψηφιακές Τεχνολογίες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03319/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

·         Να ερμηνεύουν και να αναλύουν κριτικά περιπτώσεις σχετικά με ζητήματα (όπως αυτά του Κεφαλαίου 1) τα οποία άπτονται του εκπαιδευτικού έργου και αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (ΜΑ2)

·         Να αξιοποιούν θεωρίες μάθησης, διδακτικά μοντέλα και τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, οργάνωση εκπαιδευτικών σεναρίων/προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ6, ΜΑ8)

·         Να εφαρμόζουν κριτικό ψηφιακό γραμματισμό αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό (ΜΑ11)

·         Να συνεργάζονται αποτελεσματικά κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη θέματα φύλου και διαφορετικότητας (ΜΑ,9, ΜΑ12, ΜΑ14)

·         Να εντοπίζουν και να συνθέτουν βιβλιογραφικά ευρήματα και να τα εντάσσουν στις διαδικασίες σχεδιασμού διδακτικών καταστάσεων (ΜΑ13)

·         Να στοχάζονται αναφορικά με τον σχεδιασμό διδακτικών/μαθησιακών καταστάσεων σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (ΜΑ15).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κριτικός ψηφιακός γραμματισμός  μέσα από την ανάλυση περιπτώσεων και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στις παρακάτω περιοχές (κεφάλαια):

Κεφάλαιο 1. Κοινωνικο-συναισθηματικό πεδίο και ψηφιακές τεχνολογίες

1.                   Κοινωνικά δίκτυα

2.                   Σχολικός Εκφοβισμός-θέματα διαφορετικότητας

3.                   Ασφάλεια στο διαδίκτυο

4.                   Θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας

5.                   Θέματα φύλου

Κεφάλαιο 2. Ψηφιακές τεχνολογίες  σε  τυπικά περιβάλλοντα μάθησης

6.                   Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών

7.                   Σχεδιασμός και ανάπτυξη  διδακτικού/μαθησιακού σεναρίου με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών

Κεφάλαιο 3. Ψηφιακές τεχνολογίες  σε  άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

8.                   Παρουσίαση των αποτελεσμάτων βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών σε άτυπα περιβάλλοντα  μάθησης (στο φυσικό πεδίο, σε εκπαιδευτικά προγράμματα Φορέων κλπ.)

9.                   Σχεδιασμός/ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών  σε άτυπο περιβάλλον μάθησης

Κεφάλαιο 4. Άτυπη μάθηση και Πολιτιστική διάσταση

10.                Άτυπη μάθηση σε Μουσεία

11.                Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και Μουσεία

12.                Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Μουσεία με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών

Κεφάλαιο 5. Παρουσίαση-ανάλυση και αναστοχασμός

13.                Παρουσίαση και ανάλυση ομαδικών μαθησιακών σεναρίων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων  με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών σε τυπικά/άτυπα περιβάλλοντα μάθησης- αναστοχασμός.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις), στο εργαστήριο (εργασία ατομικά και σε ομάδες), στο πεδίο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class.duth.gr

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (Powerpoint)

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13*3) 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπόνηση ασκήσεων (ανάλυση μελετών περίπτωσης) 15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 6
Συγγραφή ομαδικής εργασίας 12
Μελέτη-προετοιμασία για τις εξετάσεις 25
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιγράφεται στο e-class και έχει ως εξής:

·      Συμμετοχή σε επισκέψεις (10%)                                            

·      Βιβλιογραφική επισκόπηση/σύνταξη σεναρίου-εκπαιδευτικού προγράμματος (ομαδική)  (45%)                                                                   

·      Ασκήσεις (ανάλυση μελετών περίπτωσης)  (20%)                                      

·      Εξετάσεις (25%)                                                                                                 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Κέκκερης, Γ. (2010). Ειδικά κεφάλαια ΤΠΕ στις επιστήμες της αγωγής-Παιδαγωγικές εφαρμογές των ΤΠΕ. Αθλήνα: Παπαζήση.

Κέκκερης, Γ. (2015). Πολυμέσα στην εκπαίδευση και στα Μουσεία(ΙΣΒΝ 978-93-7447-5). Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική έκδοση μέσω e-class.

Κολοκυθά, Κ. (2015). Ψηφιακά μέσα στις οπτικοακουστικές επιστήμες. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (www.kallipos.gr).

Κόμης, Β., Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2004, ISBN 960-8105-67-6, σελίδες 370.

Σαντοριναίος, Μ., Ζώη, Σ., Δημητριάδη, Ν. Διαμαντόπουλος, Τ. & Μπαρδάκος, Τ. (2015). Τα βασικά ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής επεξεργασίας και διαχείρισης της εικόνας. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (www.kallipos.gr).