Εικαστική Αγωγή ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται:

1.    Να είναι ικανοί να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν  ένα έργο τέχνης, να το συγκρίνουν με άλλα, να κατανοούν και περιγράφουν τις διαφορές και ομοιότητες, με σκοπό την αξιοποίησή του στο μάθημα. (ΜΑ4)

2.    Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν ένα μάθημα εικαστικής αγωγής με διαθεματική διάσταση στο σχολείο. (MA4, ΜΑ5, ΜΑ6)

3.    Να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν ένα μάθημα προσέγγισης του έργου τέχνης με βιωματικό τρόπο.  (ΜΑ5)

4.    Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα στάδια εξέλιξης του παιδικού σχεδίου και τον επικοινωνιακό του χαρακτήρα, όπως και την αξία της εικαστικής έκφρασης για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, στην  πράξη.(Μ6, Μ10))

5.    Να κατανοούν και αξιοποιούν την ψυχοθεραπευτική επίδραση των τεχνών και την σημασία τους στην εκπαιδευτική πράξη.(Μ6, Μ10)

6.    Να αναγνωρίζουν, να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν στο σχολείο τεχνικές για τη διδασκαλία των εικαστικών, να αναγνωρίζουν τη χρήση ειδικών υλικών και εργαλείων. (ΜΑ5)

7.    Να αναγνωρίζουν, να χρησιμοποιούν και να μεταμορφώνουν απορρίψιμα αλλά και φυσικά υλικά από το περιβάλλον για την δημιουργία εικαστικών συνθέσεων, επίπεδων αλλά και τρισδιάστατων, με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.(Μ6)

8.    Να μπορούν να εκφράζονται προσωπικά μέσω των εικαστικών τεχνών, χρησιμοποιώντας την ειδική τους ορολογία και να αξιολογούν τις συνθέσεις τους, σύμφωνα με προσδιορισμένα κριτήρια. (ΜΑ8)

9.    Nα είναι ικανοί για αυτόνομη δημιουργική εργασία και ομαδική συνεργασία.(Μ14)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

 

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Επιδιώκεται η απόκτηση έμπρακτων γνώσεων, πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα της Διδακτικής της Εικαστικής αγωγής στο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, τα 13 τρίωρα διαμορφώνονται ως εξής:

1.Εισαγωγή: Επεξεργασία βασικών ερωτημάτων. Ποιός είναι ο ρόλος και η σημασία της διδασκαλίας των μαθημάτων της τέχνης και ειδικότερα της Εικαστικής αγωγής στο σχολείο; Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος και οι στόχοι μας για το εξάμηνο; Δημιουργικότητα-τι είναι; Πώς η έκφραση μέσω της τέχνης και η ενίσχυση της δημιουργικότητας ενισχύει άλλα γνωστικά αντικείμενα.  Ποιά είναι η σημασία και ο ρόλος του σχεδίου και της ζωγραφιάς για το μικρό παιδί; Πώς εξελίσσεται η γλώσσα του σχεδίου. Η ψυχοθεραπευτική επίδραση της δημιουργικής διαδικασίας. Το παιδικό ιχνογράφημα, ως μέσο έκφρασης, αλλά και διάγνωσης του ψυχικού κόσμου του παιδιού. Αναγνώριση ιδιαιτεροτήτων και  θεραπεία μέσω της τέχνης. Τι είναι η διαθεματικότητα; Πώς υλοποιείται; Πώς μπορώ να σχεδιάσω, οργανώσω και υλοποιήσω ένα μάθημα Εικαστικής αγωγής με διαθεματική διάσταση; Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας.

2. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα της επικαιρότητας: Η μάσκα-το προσωπείο και ο ρόλος τους στον Πολιτισμό. (Θέατρο, ταφή, θρησκευτικές τελετουργίες, ήθη και έθιμα). Κατασκευή μάσκας για τα μάτια και το μισό πρόσωπο. Κατασκευή μάσκας για όλο το πρόσωπο. Παρουσίαση παραδειγμάτων από άλλες δυνατότητες κατασκευών με θέμα τις απόκριες (στεφάνια-στέμματα κλπ.).

3. Επεξεργασία θεμάτων από το βιβλίο των Α. Epstein-Ε. Τρίμη, μέρος πρώτο. Βιωματικό εργαστήριο: Σχεδιασμός, δομή, οργάνωση και υλοποίηση ενός μαθήματος με θέμα την τεχνική stensil. Διαθεματικοί στόχοι και αξιοποίησή της  στο σχολείο.

4. Επεξεργασία θεμάτων από το βιβλίο των Α. Epstein-Ε. Τρίμη, μέρος δεύτερο. Βιωματικό εργαστήριο: Σχεδιασμός, δομή, οργάνωση και υλοποίηση ενός μαθήματος με θέμα την τεχνική χαρακτική με λαδοπαστέλ. Διαθεματικοί στόχοι και αξιοποίησή της  στο σχολείο.

5. Αναδρομή σε σημαντικούς σταθμούς της Ιστορίας της τέχνης, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σημαντικοί καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά ρεύματα, με έμφαση στον 19ο και 20ό αιώνα. Σύνδεση του έργου τέχνης με την εποχή, την κοινωνική κατάσταση, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, την φιλοσοφία, τη Θρησκεία και την επιστήμη κάθε εποχής. Αναζήτηση του «αγαπημένου μου καλλιτέχνη» και του «αγαπημένου μου έργου τέχνης», για την βιωματική προσέγγιση που είναι η εργασία του εξαμήνου. Αναφορά στις σημειώσεις της διδάσκουσας.

6. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα: Μεθοδολογία βιωματικής προσέγγισης του έργου τέχνης, με την αφορμή εννιά παραδειγμάτων έργων τέχνης σημαντικών καλλιτεχνών και  αντιπροσώπων καλλιτεχνικών ρευμάτων, που προσφέρονται ως εποπτικό υλικό στις σημειώσεις και τα έγγραφα του e-Class (Picasso, Chagall, Miro, Kandinsky, Klee, Marc, Monet, Hundertwasser, Cezanne). Διαθεματική αξιοποίηση του έργου τέχνης στο σχολείο.

7. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα την σημασία της αξιοποίησης άχρηστων, απορρίψιμων και φυσικών υλικών για την δημιουργία εικαστικών συνθέσεων και τρισδιάστατων κατασκευών και την ανάπτυξη οικολογική συνείδησης. Αξιοποίηση του μαθήματος σε προγράμματα Περιβαλλοντικής αγωγής. Παρουσίαση παραδειγμάτων από εργασίες φοιτητών, δημιουργία λίστας υλικών με σκοπό την περισυλλογή και την αξιοποίησή τους σε μελλοντικές τρισδιάστατες συνθέσεις και δράσεις.

8. Η εξέλιξη της γλώσσας του σχεδίου από το νήπιο στον έφηβο. Προβολή power point με δείγματα σχεδίων και ζωγραφιές των παιδιών, σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές. Η σημασία και ο ρόλος του σχεδίου και της ζωγραφιάς των παιδιών για την ισορροπημένη ανάπτυξη του ψυχοσυναισθηματικού τους κόσμου. Τα «μηνύματα» που μας στέλνουν οι ζωγραφιές των παιδιών. Τι έχουν να μας πουν; Η ψυχοθεραπευτική  διάσταση της δημιουργικής έκφρασης. Αναφορά στην θεραπεία μέσω της τέχνης και τη δυνατότητα αναγνώρισης ιδιαιτεροτήτων, μέσω του παιδιού σχεδίου.

9. Τα βιβλία των εικαστικών στο σχολείο: Δόμηση, στόχοι, διαθεματική διάσταση. Οι αντιληπτικές ανάγκες κάθε ηλικίας και οι ανάλογες δραστηριότητες που προσφέρονται για την κάλυψή τους. Παρουσίαση θεμάτων από όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, επιλογή μιας δραστηριότητας και εργαστήριο. Σχολιασμός και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

10. Βιωματικό εργαστήριο: Κατασκευή κούκλας από άχρηστα υλικά: Κούκλες από ρολά τουαλέτας και κουζίνας, παρουσίαση δειγμάτων από διαφόρων ειδών κούκλες. Κατασκευή «φάτσας» από πιάτα, χάρτινα ή πλαστικά, με την αξιοποίηση όλων των πιθανών υλικών που υπάρχουν στο εργαστήριο: Υφάσματα, χρωματιστά χαρτόνια κανσόν, κορδέλες, κουμπιά, συνδετήρες, οδοντογλυφίδες, μαλλί για πλέξιμο, εφημερίδες, βαμβάκι κλπ. Βοηθητικά εργαλεία, κόλλες διαφόρων ειδών,  ψαλίδια, κοπίδια, πιστόλια σιλικόνης κλπ.

11. Βιωματικό εργαστήριο: Πλαστική, πλάθοντας με πηλό που στεγνώνει μόνος του. Παρουσίαση τεχνικών για το πλάσιμο με πηλό. Σχεδιασμός και οργάνωση ενός μαθήματος. Αναφορά σε εναλλακτικές μορφές για πλάσιμο, με ζυμάρι ή πλαστελίνη. Παρουσίαση παραδειγμάτων και δημιουργικό εργαστήριο.

12. Προετοιμασία για την Πρακτική μας άσκηση στο σχολείο. Παρουσίαση των πέντε δραστηριοτήτων (ζωγραφική, πηλός, κολάζ, κατασκευή κούκλας, κατασκευές από άχρηστα υλικά). Χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες συνεργασίας και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων σε κάθε ομάδα. Προβολή power point, με εικόνες από προηγούμενες δράσεις μας, στα πλαίσια της Πρακτικής άσκησης. Χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες των τριών για την ομαδική κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας στις εξετάσεις.

13. Υλοποίηση τρίωρης Πρακτικής άσκησης στο σχολείο, σε συνεργασία με τρεις τουλάχιστον τάξεις του δημοτικού, μετά από συνεννόηση με την διεύθυνση και τους δασκάλους του εκάστοτε σχολείου. Συνάντηση με τους φοιτητές μια ώρα πριν και προετοιμασία του χώρου. Τελικές οδηγίες για το κυκλικό πέρασμα κάθε φοιτητή από κάθε δραστηριότητα, και την δημιουργία ταυτόχρονης έκθεσης με ζωγραφιές των παιδιών. (Οι φοιτητές αναρτούν τις ζωγραφιές των παιδιών σε σκοινί  με μανταλάκια). Τρίωρες ταυτόχρονες, κυκλικές δράσεις, σε πέντε θεματικές ενότητες. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι φοιτητές τακτοποιούν τα υλικά, καθαρίζουν τον χώρο και μοιράζονται τις εντυπώσεις τους. Αξιολογούν το αποτέλεσμα. Συνολικός χρόνος της δράσης: πέντε ώρες.

 

 

 

 

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Προβολή εικόνων με την χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-Class

Email

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις
Σεμινάρια 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας   3
Πρακτική άσκηση                        5
Εργαστηριακή άσκηση                      24
Συγγραφή εργασίας                      10
Καλλιτεχνική δημιουργία      5,5
Σύνολο Μαθήματος   62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Για την αξιολόγηση του φοιτητή συνεκτιμώνται:

1.       Η παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα,  η ποιότητα των καλλιτεχνικών κατασκευών-συνθέσεων που παράγει ο φοιτητής-τρια (25%)

2.       Η γραπτή εργασία βιωματικής προσέγγισης του έργου τέχνης και εικαστικής προσέγγισής του (50%)

3.       Η γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και εικαστικό μέρος (κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας από άχρηστα υλικά)(25%)

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης: Ικανότητα αναγνώρισης, ανάλυσης και σύνθεσης των εικαστικών στοιχείων, δημιουργική σκέψη, ικανότητα μεταμόρφωσης και μετασχηματισμού των μορφών με εικαστικό τρόπο, φαντασία και επιδεξιότητα στην χρήση υλικών, εφευρετικότητα και πρωτοτυπία ιδεών.

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Αnn S. Epstein, Έλλη A. Τρίμη (2005): Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά, ενισχύοντας τους μικρούς καλλιτέχνες, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός

Σημειώσεις της διδάσκουσας με πλούσια βιβλιογραφία

Άρθρα της διδάσκουσας στον διαδικτυακό ιστότοπο art22.gr

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *