Εικαστική Αγωγή ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Ε2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 2,5
   
   
  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Μαθησιακά Αποτελέσματα
  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  ·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

  ·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

  και Παράρτημα Β

  ·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται:

  1.    Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν ένα μάθημα εικαστικής αγωγής με διαθεματική διάσταση στο σχολείο. (MA4, ΜΑ5, ΜΑ6)

  2.    Να αναγνωρίζουν, να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν στο σχολείο τεχνικές για τη διδασκαλία των εικαστικών, να αναγνωρίζουν τη χρήση ειδικών υλικών και εργαλείων. (ΜΑ5)

  3.    Να μπορούν να εκφράζονται προσωπικά μέσω των εικαστικών τεχνών, χρησιμοποιώντας την ειδική τους ορολογία και να αξιολογούν τις συνθέσεις τους, σύμφωνα με προσδιορισμένα κριτήρια. (ΜΑ8)

  4.    Να είναι ικανοί να παρατηρούν,περιγράφουν,αναλύουν και ερμηνεύουν  ένα έργο τέχνης, να το συγκρίνουν με άλλα, να κατανοούν και περιγράφουν τις διαφορές και ομοιότητες, με σκοπό την αξιοποίησή τους στο μάθημα.(ΜΑ4)

  5.    Να είναι ικανοί να σχεδιάζουν,οργανώνουν καιυλοποιούν ένα μάθημα προσέγγισης του έργου τέχνης με βιωματικό τρόπο.  (ΜΑ5)

  6.    Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα στάδια εξέλιξης του παιδικού σχεδίου και τον επικοινωνιακό του χαρακτήρα, όπως και την αξία της εικαστικής έκφρασης για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.(Μ6, Μ10))

  7.    Νακατανοούν και αξιοποιούν την ψυχοθεραπευτική επίδραση των τεχνών και την σημασία τους στην εκπαιδευτική πράξη.(Μ6, Μ10)

  8.    Να αναγνωρίζουν,χρησιμοποιούν και μεταμορφώνουν απορρίψιμα αλλά και φυσικά υλικά από το περιβάλλον για την δημιουργία εικαστικών συνθέσεων, επίπεδων αλλά και τρισδιάστατων, με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.(Μ6)

  9.    Nα είναι ικανοί για αυτόνομη δημιουργική εργασία και ομαδική συνεργασία.(Μ14)

   

  Γενικές Ικανότητες
  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Επιδιώκεται η απόκτηση έμπρακτων γνώσεων, πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα της Διδακτικής της Εικαστικής αγωγής στο σχολείο.

  Πιο συγκεκριμένα, τα 13 τρίωρα διαμορφώνονται ως εξής:

  1.Εισαγωγή. Επεξεργασία βασικών ερωτημάτων:Ρόλος και σημασία του μαθήματος της Εικαστικής αγωγής στο σχολείο.Σκοπός του μαθήματος και στόχοι για το εξάμηνο. Δημιουργικότητα, διαθεματικότητα. Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας.

  2. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα «ΗΜάσκα-το προσωπείο».Ο ρόλος τους στον Πολιτισμό. (Θέατρο, ταφή, θρησκευτικές τελετουργίες, ήθη και έθιμα). Κατασκευή μάσκας για τα μάτια, το μισό και όλο το πρόσωπο, από χαρτόνι. Παραδείγματα απόκατασκευές με άλλα υλικά, με θέμα τις απόκριες.

  3. Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά, μέρος πρώτο. (Προβολή powerpoint).Βιωματικό εργαστήριο: Σχεδιασμός, δομή, οργάνωση και υλοποίηση ενός μαθήματος με την τεχνική «Stensil». Διαθεματικοί στόχοι και αξιοποίησή της  στο σχολείο.

  4. Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά, μέρος δεύτερο.(Προβολή powerpoint). Βιωματικό εργαστήριο: Σχεδιασμός, δομή, οργάνωση και υλοποίηση ενός μαθήματος με την τεχνική «Χαρακτική με λαδοπαστέλ». Διαθεματικοί στόχοι και αξιοποίησή της  στο σχολείο.

  5. Αναδρομή σε σημαντικούς σταθμούς της Ιστορίας της τέχνης, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σημαντικοί καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά ρεύματα, με έμφαση στον 19ο και 20ό αιώνα. Σύνδεση του έργου τέχνης με την εποχή, την κοινωνική κατάσταση, τεχνολογικά επιτεύγματα, φιλοσοφία, επιστήμη, και  Θρησκεία.

  6. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα: Μεθοδολογία βιωματικής προσέγγισης του έργου τέχνης. Διαθεματική αξιοποίησή του στο σχολείο.

  7. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα:Αξιοποίηση άχρηστων, απορρίψιμων και φυσικών υλικών, με στόχο την ανάπτυξη οικολογική συνείδησης. Eικαστικές δραστηριότητεςκαι προγράμματα Περιβαλλοντικής αγωγής.

  8. Η γλώσσα του σχεδίου από το νήπιο στον έφηβο: Η σημασία του για την ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού. Ψυχοθεραπευτική  διάσταση της δημιουργικής έκφρασης. Διάγνωση ιδιαιτεροτήτων και Θεραπεία μέσω της τέχνης.

  9. Διδασκαλία της εικαστικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο: Τα βιβλία των εικαστικών,άξονες, στόχοι, διαθεματική διάσταση.  Η δομή και η οργάνωση ενός μαθήματος (προβολή powerpoint).

  10. Βιωματικό εργαστήριο: Κατασκευή κούκλας και«φατσούλας συναισθημάτων»από άχρηστα υλικά.

  11. Βιωματικό εργαστήριο: Πλαστική με πηλό (ζυμάρι, πλαστελίνη). Τεχνικές, σχεδιασμός και οργάνωση ενός μαθήματος.

  12. Προετοιμασία για την Πρακτική άσκηση στο σχολείο. Οδηγίες για την κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας.

  13. Υλοποίηση τρίωρης Πρακτικής άσκησης στο σχολείο.Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Εναλλακτικά, προβολή powerpointμε εικόνες απόπροηγούμενες δράσεις.

   

   

   

   

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
  Εξ΄ αποστάσεως, πρόσωπο με πρόσωπο.
  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
   

  Προβολή εικόνων με την χρήση Νέων Τεχνολογιών

  Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-Class

  Email

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

  Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις
  Σεμινάρια 15
  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3
  Πρακτική άσκηση 5
  Εργαστηριακή άσκηση 24
  Συγγραφή εργασίας 10
  Καλλιτεχνική δημιουργία      5,5
  Σύνολο Μαθήματος 62,5
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Για την αξιολόγηση του φοιτητή συνεκτιμώνται:

  1.       Η παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα,  η ποιότητα των καλλιτεχνικών κατασκευών-συνθέσεων που παράγει ο φοιτητής-τρια (35%)

  2.       Η γραπτή εργασία βιωματικής προσέγγισης του έργου τέχνης και η εικαστική προσέγγισή του (35%)

  3.       Η γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και εικαστικό μέρος (κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας από άχρηστα υλικά)(30%)

   

   

  (Κριτήρια αξιολόγησης: Ικανότητα αναγνώρισης, ανάλυσης και σύνθεσης των εικαστικών στοιχείων, δημιουργική σκέψη, δυνατότητα συνδυασμού και μετασχηματισμού των υλικών με εικαστικό τρόπο, φαντασία, επιδεξιότητα στην χρήση υλικών και εργαλείων, εφευρετικότητα και πρωτοτυπία ιδεών.)

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   

  ΑnnS. Epstein, Έλλη A. Τρίμη (2005):Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά, ενισχύοντας τους μικρούς καλλιτέχνες, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

  Σημειώσεις (έγγραφα) της διδάσκουσας.

  Ενδεικτική διαθεματική βιβλιογραφία και συνδέσεις (links).

  Διαθέσιμα λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

  Άρθρα της διδάσκουσας (διαδικτυακόςιστότοποςart22.gr).

   

   

   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *