Εικαστική Αγωγή Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2,5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται:

 1. Να αναγνωρίζουν την αλφάβητο της εικαστικής γλώσσας, και να την χρησιμοποιούν

για να συνθέτουν τις δικές τους εικόνες-εικαστικές συνθέσεις, εκφράζοντας τη δημιουργικότητά τους και μεταδίδοντας τα δικά τους μηνύματα στον θεατή. Να είναι ικανοί να αξιολογούν τις συνθέσεις τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (ΜΑ8)

 1. Να είναι ικανοί να παρατηρούν, περιγράφουν, αναλύουν και ερμηνεύουν τα φαινόμενα του οπτικού μας πολιτισμού με εικαστικούς όρους, με σκοπό την αξιοποίησή τους με διαθεματική προσέγγιση στα μαθήματα του σχολείου. (ΜΑ4)
 2. Να εφαρμόζουν εικαστικές τεχνικές και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία, για να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Να αξιολογούν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. (ΜΑ8)
 3. Να χρησιμοποιούν τα έργα τέχνης διαφόρων εποχών και καλλιτεχνικών ρευμάτων για την απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων από τους μαθητές, στα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. (διαθεματικότητα).(ΜΑ4)
 4. Να αξιοποιούν σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα του Ευρωπαικού πολιτισμού και το έργο σημαντικών αντιπροσώπων τους, σε σχέση με την κοινωνία και τον πολιτισμό που τα γέννησαν. (Μ6)
 5. Να κατανοούν ότι η τέχνη και η εικαστική έκφραση είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και μέσο απόκτησης και εμπέδωσης της γνώσης στο σχολείο. (ΜΑ5)
 6. Να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με δημιουργικό τρόπο μέσα από τη δυνατότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας που τους προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες. (ΜΑ5)
 7. Να κατανοούν την σημασία της έκφρασης των παιδιών μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική, ώστε να εφαρμόζουν στο σχολείο γνώσεις και τεχνικές για τη δημιουργία εικαστικών έργων μαζί τους. (Μ6, ΜΑ7)
 8. Να είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα εικαστικά εποπτικά μέσα (χρώματα, εικόνες, πίνακες, σχέδια) για την επαφή των μαθητών με τον φυσικό κόσμο, τη γλώσσα και τα δικά τους συναισθήματα. (Μ4,Μ5, Μ6).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

Αυτόνομη Εργασία

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο περιβάλλον

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Το μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα και επιδιώκει την απόκτηση έμπρακτων γνώσεων,  πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα βασικάστοιχείατηςεικαστικήςδιαμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, τα 13 τρίωρα διαμορφώνονται ως εξής:

1.       Eισαγωγή. Επεξεργασία βασικών ερωτημάτων με συζήτηση: Τι είναι τέχνη. Η αναγκαιότητά της στη ζωή μας. Σκοπός της διδασκαλίας της Εικαστικής αγωγής στο σχολείο,στόχοι του μαθήματος. Δημιουργικότητα. Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας.

2.       Βιωματικό εργαστήριο: Κύκλος γνωριμίας, το εικαστικό παιχνίδι ως μέσο επικοινωνίας και ενίσχυσης της γλωσσικής έκφρασης. Το σχέδιο και η ζωγραφική ως μια συμβολική γλώσσα.

3.       Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της εικαστικής διαμόρφωσης: Προβολή λογισμικού από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο.

4.       Βιωματικό εργαστήριο: Συνθέσεις μόνο με σημεία, με σημεία και γραμμές, με σημεία, γραμμές και σχήματα, ακούγοντας μουσική. Παρουσίαση και σχολιασμός των έργων.

5.       Επεξεργασία θεμάτων από το βιβλίο της Όλγας Κοζάκου Τσιάρα, Εισαγωγή στα εικαστικά στοιχεία,μεpowerpoint.

6.       Παρατήρηση έργων τέχνης, από την Αρχαιότητα έως σήμερα. Επιλογή μιας εικόνας από το εποπτικό υλικό για ατομική επεξεργασία. Συζήτηση πάνω στα βασικά ερωτήματα προσέγγισης του έργου τέχνης. Σχέδιο και ζωγραφική με αφορμή τα έργα, ακούγοντας μουσική.

7.       Το χρώμα και η διδασκαλία του. Ορισμός.Η σημασία του χρώματος στη ζωή μας. Χαρακτηριστικά-ιδιότητες του χρώματος. Βασικά και συμπληρωματικά, βοηθητικά ή ουδέτερα χρώματα. Απόχρωση και τόνος. Χρώματα και συναισθήματα.Οι επτά χρωματικέςαντιθέσεις. Χρώματα και Πολιτισμός. Θεραπεία μέσω του χρώματος, εικαστική θεραπεία.

8.      (9. 10.) Τρία τρίωρα βιωματικά εργαστήρια με πρακτικές εφαρμογές- δραστηριότητες διδασκαλίας του χρώματος. Παρουσίαση του «Ενδεικτικού προγράμματος διδασκαλίας για ένα διδακτικό έτος, στο σχολείο».

11.   Ιστορία της τέχνης: Κυριότερα Ευρωπαικά καλλιτεχνικά ρεύματα και περίοδοι, με έμφαση στον 19ο  και 20ό αιώνα. Σημαντικοί καλλιτέχνες και το έργο τους: Αξιοποίηση με διαθεματική προσέγγιση των έργων τέχνης στο σχολείο. Προβολή εικόνων με powerpoint.

12.  Ελεύθερο σχέδιο, ασκήσεις σύνθεσης με μολύβι,προοπτική απεικόνιση του χώρου.

13.  Προετοιμασία για τις εξετάσεις, με έμφαση στη σύνθεση, το χρώμα και τα κυριότερα καλλιτεχνικά ρεύματα. Παρουσίαση ενδεικτικών εργασιών των φοιτητών και συζήτηση πάνω στα κριτήρια αξιολόγησης των εικαστικών τους συνθέσεων, με σκοπό την αυτοαξιολόγηση.

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση sfb

Προβολή εικόνων με την χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e- Class

Email

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις
Σεμινάρια 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3
Εργαστηριακή άσκηση 24
Καλλιτεχνική δημιουργία 20,5
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

1. Δημιουργία εικαστικών συνθέσεων-πρακτικώνεφαρμογών με χρώμα και σχέδιο, πάνω σε διάφορες  θεματολογίες..

2. Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και εικαστικές εφαρμογές (ασκήσεις σύνθεσης με μολύβι).

3. Παρουσία-συμμετοχή στο μάθημα

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

 1. Στις εικαστικές συνθέσεις- εργασίες:

Καλλιτεχνική ποιότητα, φαντασία, δημιουργική ενέργεια (Ισορροπημένη σύνθεση, ποιοτική χρήση των εικαστικών  στοιχείων, πρωτότυπο και ολοκληρωμένο θέμα, πλούτος  αντιθέσεων). (45%)

 1. Στις γραπτές εξετάσεις: Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση της ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (25%)
 2. Παρουσία, συμμετοχή στο μάθημα, θετική συμπεριφορά, συνεργασία. (30%)

 

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

 

Όλγα Κοζάκου-Τσιάρα (1991): Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα, Αθήνα: Gutenberg

Σημειώσεις της διδάσκουσας (έγγραφα) με διαθεματική βιβλιογραφία.

Άρθρα της διδάσκουσας στο διαδίκτυο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *