Εικαστική Αγωγή Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
           ΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται:

 1. Να αξιοποιούν εικαστικούς όρους και κριτήρια, για να επιλέγουν τα κατάλληλα εικαστικά εποπτικά μέσα (χρώματα, εικόνες, πίνακες, σχέδια) για την επαφή των παιδιών με τον φυσικό κόσμο, τη γλώσσα και τα δικά τους συναισθήματα. (Μ4,Μ5, Μ6).
 2. Να είναι ικανοί να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν τα φαινόμενα του οπτικού μας πολιτισμού με εικαστικούς όρους, με σκοπό την αξιοποίησή τους με διαθεματική προσέγγιση στα μαθήματα του σχολείου. (ΜΑ4)
 3. Να αναγνωρίζουν την αλφάβητο της εικαστικής γλώσσας και να την χρησιμοποιούν για να συνθέτουν τις δικές τους εικόνες-εικαστικές συνθέσεις, εκφράζοντας τη δημιουργικότητά τους και μεταδίδοντας τα δικά τους μηνύματα στον θεατή. Να είναι ικανοί να αξιολογούν τις συνθέσεις τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (ΜΑ8)
 4. Να κατανοούν ότι η τέχνη και η εικαστική έκφραση είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και μέσο απόκτησης και εμπέδωσης της γνώσης στο σχολείο. (ΜΑ5)
 5. Να εφαρμόζουν τεχνικές και να χρησιμοποιούν υλικά και εργαλεία που αφορούν την έκφραση μέσα από τις εικαστικές τέχνες, ώστε να μπορούν να εκφράζουν συναισθήματα και να μεταδίδουν τα δικά τους μηνύματα. Να αξιολογούν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. (ΜΑ8)
 6. Να αξιοποιούν τα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα του Ευρωπαικού πολιτισμού και το έργο σημαντικών αντιπροσώπων τους και να προσδιορίζουν το ρόλο και τη σημασία τους, μέσα στο ίδιο πλαίσιο με την κοινωνία και τον πολιτισμό που τους γέννησαν. (Μ6)
 7. Να χρησιμοποιούν τα έργα τέχνης διαφόρων εποχών και καλλιτεχνικών ρευμάτων για την απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων εκ μέρους των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (μαθηματικά, γλώσσα, μελέτη περιβάλλοντος κτλ.). (διαθεματικότητα).(ΜΑ4)
 8. Να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με δημιουργικό τρόπο μέσα από τη δυνατότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας που τους προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες. (ΜΑ5)
 9. Να κατανοούν την σημασία της έκφρασης των παιδιών μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική, και να την αξιοποιούν μέσα από τις διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες. (Μ6)

Να εφαρμόζουν στο σχολείο γνώσεις και τεχνικές για τη δημιουργία εικαστικών έργων μαζί  με τους μικρούς μαθητές. (ΜΑ7)

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αυτόνομη Εργασία

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα και επιδιώκει την απόκτηση έμπρακτων γνώσεων,  πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της εικαστικής διαμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, τα 13 τρίωρα διαμορφώνονται ως εξής:

1.       Eισαγωγή: Επεξεργασία βασικών ερωτημάτων με συζήτηση. Τι είναι τέχνη; Ποιες είναι οι τέχνες; Τι σημαίνει ο όρος «Εικαστικές τέχνες;» Ποιά είναι η αναγκαιότητα της τέχνης στη ζωή μας; Ποιά είναι η σημασία της τέχνης στον Πολιτισμό; Ποιός είναι ο ρόλος της τέχνης στο σχολείο; Ποιός είναι ο σκοπός της διδασκαλίας της Εικαστικής αγωγής- Στόχοι του μαθήματος για το εξάμηνο. Δημιουργικότητα και η σημασία της για τον άνθρωπο. Ποιά είναι τα βασικά μορφικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας εικαστικής σύνθεσης; Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας.

2.       Βιωματικό εργαστήριο. Κύκλος γνωριμίας, το εικαστικό παιχνίδι ως μέσο επικοινωνίας και ενίσχυσης της γλωσσικής έκφρασης. Το σχέδιο και η ζωγραφική ως μια συμβολική γλώσσα. Σχολιασμός των ατομικών εικαστικών συνθέσεων και συζήτηση. Σύνδεση των αποτελεσμάτων και δημιουργία μιας ιστορίας με την συμμετοχή της ομάδας.

3.       Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της εικαστικής διαμόρφωσης: Σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, φως, τόνος, διάστημα, υφή, στην επιφάνεια. Σύνθεση. Προβολή λογισμικού από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο, με τον τίτλο: Τα εικαστικά στοιχεία.

4.       Βιωματικό εργαστήριο: Συνθέσεις μόνο με σημεία, με σημεία και γραμμές, με σημεία, γραμμές και σχήματα, ακούγοντας μουσική. Σχολιασμός των έργων.

5.       Παρουσίαση του βιβλίου της Όλγας Κοζάκου Τσιάρα, Εισαγωγή στα εικαστικά στοιχεία, προβολή με power point. Διευκρινίσεις πάνω στο υλικό των σημειώσεων της διδάσκουσας και συζήτηση.

6.       Παρατήρηση έργων από διάφορες εποχές της τέχνης, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επιλογή μιας εικόνας από το εποπτικό υλικό για ατομική επεξεργασία. Συζήτηση πάνω στα βασικά ερωτήματα προσέγγισης του έργου τέχνης. Σχέδιο και ζωγραφική με αφορμή τα έργα, ακούγοντας μουσική.

7.       Το χρώμα. Τι είναι; Ποια είναι η σημασία του χρώματος στη ζωή μας; Χαρακτηριστικά-ιδιότητες του χρώματος. Οι επτά χρωματικές αντιθέσεις. Ορισμός του όρου: Βασικά και συμπληρωματικά ή παράγωγα, βοηθητικά ή ουδέτερα χρώματα. Ποια είναι; Τι σημαίνει απόχρωση; Τι σημαίνει τόνος; Ο κύκλος με τα δώδεκα χρώματα του Γιοχάννες Ίττεν. Πώς συνδέονται τα χρώματα με τα συναισθήματα; Πώς συνδέονται τα χρώματα με τον Πολιτισμό; Θεραπεύει το χρώμα; Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) με θέμα τα χρώματα, βασικά και συμπληρωματικά. Αναφορά στις σημειώσεις της διδάσκουσας.

8.       (9. 10.) Τρία τρίωρα βιωματικά εργαστήρια με πρακτικές εφαρμογές, δραστηριότητες διδασκαλίας του χρώματος: 1. Μίξεις βασικών χρωμάτων μεταξύ τους με ρευστά χρώματα, παραγωγή πέντε τουλάχιστον αποχρώσεων από κάθε μίξη. Παιχνίδι αντιθέσεων, μίξεις των αποχρώσεων με λευκό. Ελεύθερο θέμα. 2. Μίξεις συμπληρωματικών χρωμάτων, πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις σε κάθε μίξη, η σημασία τους στη ζωγραφική. Παιχνίδι αντιθέσεων, μίξεις των αποχρώσεων με λευκό. Ελεύθερο θέμα. 3. Μίξεις μαύρου και άσπρου, παραγωγή πέντε τουλάχιστον τόνων του γκρίζου. Μίξεις των βασικών χρωμάτων με λευκό (πέντε τουλάχιστον τόνοι). Μίξεις των βασικών χρωμάτων με μαύρο, παραγωγή πέντε τουλάχιστον τόνων. Ελεύθερο θέμα.

11.      Ιστορία της τέχνης: Περιήγηση στα κυριότερα Ευρωπαικά καλλιτεχνικά ρεύματα και περιόδους, με έμφαση στον 19ο  και 20ό αιώνα. Σημαντικοί καλλιτέχνες και το έργο τους: Αξιοποίηση των έργων τέχνης για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων του σχολείου (διαθεματικότητα). Προβολή εικόνων με power point.

12.    Προοπτική απεικόνιση του χώρου, δημιουργία της αίσθησης του βάθους. Ασκήσεις σύνθεσης με μολύβι, σύμφωνα με τις χρυσές τομές. Παράδοση θεμάτων για την εκπόνηση επτά εικαστικών συνθέσεων με τέμπερα, σε μπλοκ μεγέθους Α3, κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. (Φυσικό τοπίο, πορτρέτο, νεκρή φύση, διακοσμητικό μοτίβο, κολάζ, «η ζωή μας σε άσπρο-μαύρο», ελεύθερη σύνθεση). Επεξηγήσεις.

13.    Επανάληψη: Προετοιμασία για τις εξετάσεις, με έμφαση στη σύνθεση, το χρώμα και τα κυριότερα καλλιτεχνικά ρεύματα. Παρουσίαση ενδεικτικών εργασιών των φοιτητών και συζήτηση πάνω στα κριτήρια αξιολόγησης των εικαστικών τους συνθέσεων, με σκοπό την αυτοαξιολόγηση.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Προβολή εικόνων με την χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e- Class

Email

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  
Σεμινάρια 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3
Εργαστηριακή άσκηση 24
Καλλιτεχνική δημιουργία   20,5
   
   
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 1. Εκπόνηση εικαστικών συνθέσεων-πρακτικών εφαρμογών με χρώμα, πάνω σε διάφορες  θεματολογίες (φυσικό τοπίο, πορτρέτο, νεκρή φύση, κολάζ, η ζωή μας σε άσπρο-μαύρο, ελεύθερη γεωμετρική σύνθεση).

2. Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και εικαστικές εφαρμογές (ασκήσεις σύνθεσης με μολύβι).

3. Παρουσία-συμμετοχή στο μάθημα

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

 1. Στις εικαστικές συνθέσεις-καλλιτεχνικές εργασίες:

Καλλιτεχνική ποιότητα, φαντασία, δημιουργική ενέργεια (Ισορροπημένη σύνθεση, ποιοτική χρήση των μορφικών-πλαστικών  στοιχείων, πρωτότυπο και ολοκληρωμένο θέμα, πλούτος σε αντιθέσεις). (50%)

 1. Στις γραπτές εξετάσεις: Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση της ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (25%)
 2. Παρουσία, συμμετοχή στο μάθημα, θετική συμπεριφορά, συνεργασία, ποιότητα εργαστηριακών εφαρμογών. (25%)
 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Όλγα Κοζάκου-Τσιάρα (1991): Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα, Αθήνα: Gutenberg

Σημειώσεις της διδάσκουσας με πλούσια διαθεματική βιβλιογραφία

Άρθρα της διδάσκουσας στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.art22.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *