Εισαγωγή στην Παιδαγωγική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
   
   
  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  Υπόβαθρου
  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  OXI
  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Μαθησιακά Αποτελέσματα
  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  ·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

  ·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

  και Παράρτημα Β

  ·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

  ·         να γνωρίζουν όρους, φαινόμενα, πρόσωπα  και ορόσημα που αφορούν την Παιδαγωγική Επιστήμη ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ14.

  ·         να  περιγράφουν και να προσδιορίζουν το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης εν γένει και των βασικών επιμέρους κλάδων της – ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ5.

  ·         να διακρίνουν τις μεθόδους και τεχνικές έρευνας που χρησιμοποιούνται στην Παιδαγωγική Επιστήμη – ΜΑ13.

  ·         να περιγράφουν την αναγκαιότητα της αγωγής στον άνθρωπο από φιλοσοφική, ανθρωπολογική, πολιτιστική, βιολογική, μαθησιο-κοινωνικο-θεωρητική, ιστορική και παιδαγωγική σκοπιά – ΜΑ3, ΜΑ10, ΜΑ11.

  ·         να προσδιορίζουν την επίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος  στην εξέλιξη του ανθρώπου – ΜΑ3.

  ·         να  είναι σε θέση να καταλήγουν σε συμπεράσματα για το έργο και τον ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

  ·         να συγκρίνουν τον σύγχρονο (επαγγελματία) εκπαιδευτικό με τον εκπαιδευτικό-λειτουργό του παρελθόντος – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

  ·         να  προβαίνουν σε στοιχειώδεις αξιολογικές κρίσεις για τις διαστάσεις του μελλοντικού τους επαγγέλματος, καθώς και για την εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης στη χώρα μας αλλά και διεθνώς – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

  ·         να προσδιορίζουν επιστημολογικά ζητήματα και προβλήματα που ανακύπτουν από την μελέτη της σχετικής παιδαγωγικής βιβλιογραφίας ΜΑ3, ΜΑ11.

  ·         να συνθέτουν στοιχειωδώς την επιστημονική θεμελίωση της Παιδαγωγικής Επιστήμης – ΜΑ1, ΜΑ2.

  ·         να οργανώνουν και αναδιοργανώνουν τον τρόπο μελέτης τους, καθόσον η μάθηση έχει αποσχολειοποιηθεί με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο – ΜΑ14.

  ·         να εξοικειωθούν στη χρήση των ΤΠΕ (απόκτηση δεξιοτήτων στην κατάλληλη χρήση μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών) κατά την παρουσίαση εργασιών-προϊόντων ομαδικής και συνεργατικής δουλειάς αλλά και κατά την διδασκαλία με συζήτηση, διάλογο, ερωταποκρίσεις (μαιευτική μέθοδο) κ.ά. – ΜΑ9, ΜΑ11.

  ·         να ανακαλύπτουν τρόπους γνωριμίας με τους συμφοιτητές τους  και να αποκτήσουν εμπειρία στην έκφραση τεκμηριωμένης γνώμης, στην ανταλλαγή απόψεων και στο σεβασμό της άποψης των συμφοιτητών τους – ΜΑ6, ΜΑ12, ΜΑ14, ΜΑ15.

  Γενικές Ικανότητες
  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  • Κατανόηση επιστημονικών δεδομένων
  • Διάκριση και ανάπτυξη ορολογίας που χρησιμοποιείται στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή Επιστήμες της Αγωγής
  • Κατανόηση και στάθμιση παραγόντων και παραμέτρων της εκπαιδευτικής πράξης και γενικότερα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας
  • Αναγνώριση χαρακτηριστικών του επαγγελματία εκπαιδευτικού
  • Ομαδική  και συνεργατική εργασία

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος γίνεται η πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της Παιδαγωγικής και με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλες συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες που θα κληθούν να επιτελέσουν μετά την αποφοίτησή τους.  Αναλυτικότερα οι θεματικές που παρουσιάζονται στις συναντήσεις και διαρθρώνονται σε 13 τουλάχιστον ενότητες είναι οι παρακάτω:

  Οι κυριότερες θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

  –          οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου

  –          βασική ορολογία και βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης

  –          ιστορική εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης

  –          ζήτημα αυτονομίας της Παιδαγωγικής Επιστήμης

  –          επιστημονικοί κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης

  –          μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής Επιστήμης

  –          βασικοί σταθμοί εξέλιξης του σχολείου

  –          βασικές λειτουργίες του σχολείου

  –          η αναγκαιότητα της αγωγής στον άνθρωπο

  –          η επίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος στην αγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου

  –          το έργο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα

  –          μάθηση και ψυχική εξέλιξη από την πλευρά του μαθητή

  –          βασικές γνώσεις επιστημονικής τεχνογραφίας (είδη της επιστημονικής εργασίας, προδιαγραφές και τρόπος εφαρμογής τους για τη συγγραφή μίας έγκυρης επιστημονικής εργασίας κ.ά.)

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
  Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τους φοιτητές
  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Χρήση ΤΠΕ :

  ·         στη διδασκαλία

  ·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

  ·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις και συζητήσεις με εναλλαγή μορφών και μεθόδων διδασκαλίας 40
  Σεμινάρια Επιστημονικής Τεχνογραφίας 20
  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
  Συγγραφή εργασίας/εργασιών  

  40

  Σύνολο Μαθήματος 125
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Αξιολόγηση με:

  α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

  Περιλαμβάνει:

  – ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

  – αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

  β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής (30%)

   

  Κριτήρια αξιολόγησης:

  – βαθμός γνώσης βασικών όρων και εννοιών

  – Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

  – Επιμέλεια στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

  – Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

  – Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

  – Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  Προτεινόμενα  διδακτικά συγγράμματα

  Χατζηδήμου, Δ. (201514). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

   

  Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

   

  Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ

   

  –      Δανασσής – Αφεντάκης, Α. (1992, 1997, 2000,). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: α) Θεματική της Παιδαγωγικής Επιστήμης: Παιδαγωγική ανθρωπολογία, παιδαγωγική ηθική, τόμος 1ος. β) Η εξέλιξη της παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψεως (17ος – 20ος αιώνας), τ. 2ος. γ) Σύγχρονες τάσεις της αγωγής, τ. 3ος. Αθήνα: Γκέλμπεσης.

  –      Elzer, Η.- M. (1980). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (μετ. Δ. Χατζηδήμου). Αθήνα.

  –      Elzer, Η.- M. (1984). Ο άνθρωπος και η μόρφωσή του (μετ. Δ. Χατζηδήμου). Θεσσαλονίκη.

  –      Εξαρχόπουλος, Ν. (1950). Εισαγωγή εις την Παιδαγωγικήν: τόμοι 2. Αθήνα: Δημητράκος.

  –            Κομένιο, Ι.Α. (1912).μ Μεγάλη Διδακτική (μετ. Δ. ιωαννίδης). Αθήνα:Τυπογραφείον Μ.   Μαντζεβελάκη.

  –            Καντ, Ι. (2004). Περί Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη (Προλεγόμενα-μετάφραση-σημειώσεις Π. Σιδερά-Λύτρα).

  –      Κογκούλης, Ι. (1996). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

  –      Κοσμόπουλος, Αλ. (1983). Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του προσώπου. Αθήνα: Γρηγόρης.

  –      Κρίβας, Σ. (1998). Παιδαγωγική Επιστήμη. Βασική θεματική. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.

  –      Kron, F., Σοφός, Α. (2012). Βασικές γνώσεις Παιδαγωγικής Επιστήμης (μετ. Π. Ψαλλίδα, επιμμέλεια-πρόλογος Α. Σοφός). Αθήνα: Ίων.

  –      Μελανίτης, Ν. (1976). Εισαγωγή εις την Παιδαγωγικήν. Αθήνα.

  –      Mialaret, G. (1985). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (μετ. Κυρ. Κατσιμάνης). Αθήνα: Επικαιρότητα.

  –      Mialaret, G. (1996). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής (μετ. Γ. Ζακόπουλου). Αθήνα: Δαρδανός.

  –      Ξωχέλλης, Π. (1997). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θεμελιώδη Προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

  –      Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

  –      Φράγκος, Χρ. (1977). Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Δαρδανός.

  –      Χατζηδήμου, Δ. (Επιμ.). (2001). Παιδαγωγική και Εκπαίδευση: τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του Καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

  –      Χατζηδήμου, Δ. κ. ά. (Επιμ.). (2003). Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

  –      Χατζηδήμου, Δ. (2003). Σκέψεις και προτάσεις για την Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

  –      Χατζηδήμου, Δ. κ.ά. (Επιμ.). (2004). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.Αλεξανδρούπολη, 28/30 Μαΐου 2004. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

   

  Β.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

   

  –      Ανθεμίδης, Α. (1978). Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και συγγραφικής. Jus Promovendi. Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής.

  –      Αρβανιτάκης, Τ. (1992). Μεθοδολογία και τεχνογραφία της επιστημονικής έρευνας. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιακές παραδόσεις.

  –      Gardner, David, C. (1980). Dissertation proposal guidebook: how to prepare a research proposal and get it accepted. Springfield I 11: Thomas.

  –      Eco, U. (1994). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία (μετ. Μαριάνα Κονδύλη). Αθήνα: Νήσος.

  –      Ζήσης, Θ. (1985). Επιστημονική τεχνογραφία – Πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

  –      Howard, K. / Shatr, J. (1996). Επιστημονική μελέτη, οδηγός διαχείρισης πανεπιστημιακών εργασιών. Αθήνα.

  –      Jardel – Σουφλερού, Christ. (2000). Επιστημονικός λόγος: γραπτός και προφορικός: το επιστημονικό δημοσίευμα, το σεμινάριο, η πτυχιακή διατριβή, η διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο Παπαγεωργίου.

  –      Θεοφιλίδης, Χρ. (1995). Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Δαρδανός.

  –      Λάββας, Γ. (1978). Έννοια – είδη – τεχνική της επιστημονικής εργασίας. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

  –      Μπάκος, Η. (1999). Μεθοδολογία λόγου και γραφής. Αθήνα: Leader Books.

  –      Μπέλας, Θρ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας: με βάση την εμπειρική παιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

  –      Parsons, C.J. (1973). Theses and project work; a guide to research and writing. London: Allen and Juwju.

  –      Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. κ.ά. (2007). Επιστημονική Τεχνογραφία. Αθήνα: Ατραπός.

  –      Τσιμπούκης, Κ. (1986). Τρόπος συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Αθήνα: Έρευνα.

   

  Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

  ·         Αγωγή

  ·         Ανοιχτό Σχολείο

  ·         Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

  ·         Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών

  ·         Διαβάζω

  ·         Τα Εκπαιδευτικά

  ·         Εκπαιδευτική Κοινότητα

  ·         Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

  ·         Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

  ·         Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

  ·         Επιστήμες της Αγωγής (πρώην Σχολείο και Ζωή)

  ·         Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου

  ·         Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική

  ·         Θέματα Ειδικής Αγωγής

  ·         Θέματα Παιδείας

  ·         Θέσεις

  ·         Κίνητρο

  ·         Η λέξη

  ·         Η λέσχη των Εκπαιδευτικών

  ·         Λόγος και Πράξη

  ·         Μακεδνόν

  ·         Μέντορας

  ·         Νέα Παιδεία

  ·         Νεοελληνική Παιδεία

  ·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

  ·         Παιδί και Έφηβος

  ·         Σύγχρονη Εκπαίδευση

  ·         Σύγχρονη βιβλιοθήκη

  ·         Σύγχρονα Θέματα

  ·         Το Σχολείο και το Σπίτι

  ·         Φιλόλογος

  ·         Χρονικά

  ·         Journal of Pedagogy

  ·         Pedagogy-Theory and Praxis

  ·         American Journal on Pedagogy and Education

  ·         British Journal of Educational Technology

  ·         Pedagogy, culture and society