Εισαγωγή στην Παιδαγωγική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1Υ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03313/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να γνωρίζουν όρους, φαινόμενα, πρόσωπα  και ορόσημα που αφορούν την Παιδαγωγική Επιστήμη ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ14.

·         να  περιγράφουν και να προσδιορίζουν το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης εν γένει και των βασικών επιμέρους κλάδων της – ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ5.

·         να διακρίνουν τις μεθόδους και τεχνικές έρευνας που χρησιμοποιούνται στην Παιδαγωγική Επιστήμη – ΜΑ13.

·         να περιγράφουν την αναγκαιότητα της αγωγής στον άνθρωπο από φιλοσοφική, ανθρωπολογική, πολιτιστική, βιολογική, μαθησιο-κοινωνικο-θεωρητική, ιστορική και παιδαγωγική σκοπιά – ΜΑ3, ΜΑ10, ΜΑ11.

·         να προσδιορίζουν την επίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος  στην εξέλιξη του ανθρώπου – ΜΑ3.

·         να  είναι σε θέση να καταλήγουν σε συμπεράσματα για το έργο και τον ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να συγκρίνουν τον σύγχρονο (επαγγελματία) εκπαιδευτικό με τον εκπαιδευτικό-λειτουργό του παρελθόντος – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να  προβαίνουν σε στοιχειώδεις αξιολογικές κρίσεις για τις διαστάσεις του μελλοντικού τους επαγγέλματος, καθώς και για την εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης στη χώρα μας αλλά και διεθνώς – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να προσδιορίζουν επιστημολογικά ζητήματα και προβλήματα που ανακύπτουν από την μελέτη της σχετικής παιδαγωγικής βιβλιογραφίας ΜΑ3, ΜΑ11.

·         να συνθέτουν στοιχειωδώς την επιστημονική θεμελίωση της Παιδαγωγικής Επιστήμης – ΜΑ1, ΜΑ2.

·         να οργανώνουν και αναδιοργανώνουν τον τρόπο μελέτης τους, καθόσον η μάθηση έχει αποσχολειοποιηθεί με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο – ΜΑ14.

·         να εξοικειωθούν στη χρήση των ΤΠΕ (απόκτηση δεξιοτήτων στην κατάλληλη χρήση μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών) κατά την παρουσίαση εργασιών-προϊόντων ομαδικής και συνεργατικής δουλειάς αλλά και κατά την διδασκαλία με συζήτηση, διάλογο, ερωταποκρίσεις (μαιευτική μέθοδο) κ.ά. – ΜΑ9, ΜΑ11.

·         να ανακαλύπτουν τρόπους γνωριμίας με τους συμφοιτητές τους  και να αποκτήσουν εμπειρία στην έκφραση τεκμηριωμένης γνώμης, στην ανταλλαγή απόψεων και στο σεβασμό της άποψης των συμφοιτητών τους – ΜΑ6, ΜΑ12, ΜΑ14, ΜΑ15.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·           Κατανόηση επιστημονικών δεδομένων

·           Διάκριση και ανάπτυξη ορολογίας που χρησιμοποιείται στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή/και στις Επιστήμες της Αγωγής

·           Κατανόηση και στάθμιση παραγόντων και παραμέτρων της εκπαιδευτικής πράξης και γενικότερα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας

·           Αναγνώριση χαρακτηριστικών του επαγγελματία εκπαιδευτικού

·           Ομαδική  και συνεργατική εργασία

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
   Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος γίνεται η πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της Παιδαγωγικής και με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλες συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες που θα κληθούν να επιτελέσουν μετά την αποφοίτησή τους.  Αναλυτικότερα οι θεματικές που παρουσιάζονται στις συναντήσεις και διαρθρώνονται σε 13 τουλάχιστον ενότητες είναι οι παρακάτω:

Οι κυριότερες θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

–          οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου

–          βασική ορολογία και βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          ιστορική εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          ζήτημα αυτονομίας της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          επιστημονικοί κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          βασικοί σταθμοί εξέλιξης του σχολείου

–          βασικές λειτουργίες του σχολείου

–          η αναγκαιότητα της αγωγής στον άνθρωπο

–          η επίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος στην αγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου

–          το έργο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα

–          μάθηση και ψυχική εξέλιξη από την πλευρά του μαθητή

–          βασικές γνώσεις επιστημονικής τεχνογραφίας (είδη της επιστημονικής εργασίας, προδιαγραφές και τρόπος εφαρμογής τους για τη συγγραφή μίας έγκυρης επιστημονικής εργασίας κ.ά.)

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις και συζητήσεις με εναλλαγή μορφών και μεθόδων διδασκαλίας 39
Σεμινάρια Επιστημονικής Τεχνογραφίας 21
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή εργασίας/εργασιών  

40

Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής ή άλλου έργου (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– βαθμός γνώσης βασικών όρων και εννοιών

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– Επιμέλεια στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

– Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

– Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

– Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα  διδακτικά συγγράμματα

Χατζηδήμου, Δ. (2020). Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Χατζηδήμου, Δ. (2012). Παιδαγωγική και εκπαίδευση: Αναζητήσεις, θέσεις και προτάσεις. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Ηλεκτρονικό σύγγραμμα:

Cajkler, W., & Wood, Ph.  (2019). Lesson study in initial teacher education. HEAL-Link Emerald e-book series. Lesson Study in Initial Teacher Education: Principles and Practices | Emerald Insight

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ

 

Elzer, Η. M. (1984). Ο άνθρωπος και η μόρφωσή του (μετ. Δ. Χατζηδήμου). Θεσσαλονίκη.

Elzer, Η. M. (1980). Εισαγωγή στην παιδαγωγική (μετ. Δ. Χατζηδήμου). Αθήνα.

Εξαρχόπουλος, Ν. (1950). Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν (τόμοι 2). Αθήνα: Δημητράκος.

Καντ, Ι. (2004). Περί παιδαγωγικής (Προλεγόμενα-μετάφραση-σημειώσεις Π. Σιδερά-Λύτρα). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Κογκούλης, Ι. (1996). Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Κομένιος, Ι. Α. (1912). Μεγάλη διδακτική (μετ. Δ. Ιωαννίδης). Αθήνα: Τυπογραφείον Μ.   Μαντζεβελάκη.

Κοσμόπουλος, Α. (1983). Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου. Αθήνα: Γρηγόρης.

Κρίβας, Σ. (1998). Παιδαγωγική επιστήμη: Βασική θεματική. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.

Kron, F., & Σοφός, Α. (2012). Βασικές γνώσεις παιδαγωγικής επιστήμης (μετ. Π. Ψαλλίδα, επιμέλεια-πρόλογος Α. Σοφός). Αθήνα: Ίων.

Mialaret, G. (1996). Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής (μετ. Γ. Ζακόπουλου). Αθήνα: Δαρδανός.

Mialaret, G. (1985). Εισαγωγή στην παιδαγωγική (μετ. Κυρ. Κατσιμάνης). Αθήνα: Επικαιρότητα.

Μελανίτης, Ν. (1976). Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν. Αθήνα.

Ξωχέλλης, Π. (1997). Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Φράγκος, Χ. (1977). Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Δαρδανός.

Χατζηδήμου, Δ. (2003). Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Χατζηδήμου, Δ. (Επιμ.). (2001). Παιδαγωγική και εκπαίδευση: Τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του Καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Χατζηδήμου, Δ., Ταρατόρη, Ε., & Κουγιουρούκη, Μ. (Επιμ.). (2003). Η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Χατζηδήμου, Δ. Ταρατόρη, Ε., Κουγιουρούκη, Μ., & Στραβάκου, Π. (Επιμ.). (2004). Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα: Πρακτικά του 4ου πανελλήνιου συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αλεξανδρούπολη, 28/30 Μαΐου 2004. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Β.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

Αρβανιτάκης, Τ. (1992). Μεθοδολογία και τεχνογραφία της επιστημονικής έρευνας. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιακές παραδόσεις.

Eco, U. (1994). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία (μετ. Μαριάνα Κονδύλη). Αθήνα: Νήσος.

Gardner, D. C. (1980). Dissertation proposal guidebook: How to prepare a research proposal and get it accepted. Springfield I 11: Thomas.

Howard, K., & Shatr, J. (1996). Επιστημονική μελέτη, οδηγός διαχείρισης πανεπιστημιακών εργασιών. Αθήνα.

Jardel – Σουφλερού, C. (2000). Επιστημονικός λόγος: Γραπτός και προφορικός: Το επιστημονικό δημοσίευμα, το σεμινάριο, η πτυχιακή διατριβή, η διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο Παπαγεωργίου.

Θεοφιλίδης, Χ. (1995). Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας: Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Δαρδανός.

Μπάκος, Η. (1999). Μεθοδολογία λόγου και γραφής. Αθήνα: Leader Books.

Μπέλας, Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας: Με βάση την εμπειρική παιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Parsons, C. J. (1973). Theses and project work: Α guide to research and writing. London: Allen and Juwju.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., Τσαλκατίδης, Θ., & Τσαλκατίδου, Μ. (20102). Επιστημονική Τεχνογραφία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε..

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·       Αγωγή

·       Ανοιχτό Σχολείο

·       Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

·       Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών

·       Διαβάζω

·       Τα Εκπαιδευτικά

·       Εκπαιδευτική Κοινότητα

·       Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

·       Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

·       Επιστήμες Αγωγής

·       Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου

·       Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική

·       Θέματα Ειδικής Αγωγής

·       Θέματα Παιδείας

·       Κίνητρο

·       Η λέσχη των Εκπαιδευτικών

·       Λόγος και Πράξη

·       Μακεδνόν

·       Μέντορας

·       Νέα Παιδεία

·       Νεοελληνική Παιδεία

·       Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·       Παιδί και Έφηβος

·       Σύγχρονη Εκπαίδευση

·       Σύγχρονη βιβλιοθήκη

·       Σύγχρονα Θέματα

·       Το Σχολείο και το Σπίτι

·       Φιλόλογος

·       Χρονικά

·       Journal of Pedagogy

·       Pedagogy-Theory and Praxis

·       American Journal on Pedagogy and Education

·       British Journal of Educational Technology

·       Pedagogy, culture and society

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μάθημα: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Κωδικός Μαθήματος 1Υ1
Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα pstravak@eled.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: Η διδάσκουσα και άλλο προσωπικό του Τμήματος
Εξάμηνο: 1ο
Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων την ……………………… κατά τις ώρες …………………………. και ανά μισάωρο σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα Α.Ε.Μ. των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. Η συνολική βαθμολογία του φοιτητή στο μάθημα προκύπτει από τον συνυπολογισμό της προφορικής εξέτασης (70%) και της εκπόνησης (συγγραφής και παρουσίασης) γραπτής εργασίας (προαιρετικά) όπως έχει προγραμματιστεί στην αρχή του εξαμήνου (30%).