Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
ΜΑ1. Να κατανοούν σε βάθος την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου και να συνειδητοποιούν την ευθύνη, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου τους.

ΜΑ3. Να αξιοποιούν την θεωρητική παιδαγωγική γνώση (έννοιες, αρχές, μοντέλα και θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης, αγωγής,  εκπαίδευσης, διδασκαλίας) κατά την εκπαιδευτική δράση.

ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

ΜΑ7. Να σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να αξιολογούν την διδασκαλία τους λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών και να διατυπώνουν με σαφήνεια στόχους και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, στην κατεύθυνση της διαφοροποιημένης και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

ΜΑ9. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την διδακτική πράξη.

ΜΑ12. Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυ-πολιτισμικότητα στην σχολική τάξη.

ΜΑ15. Να συνειδητοποιούν, να τροποποιούν, να διευρύνουν και να συστηματοποιούν διαρκώς την προσωπική τους παιδαγωγική θεωρία, με βάση την οποία διαμορφώνουν, αξιολογούν  και αναστοχάζονται με αυτοκριτική διάθεση  την παιδαγωγική-διδακτική τους πράξη.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.Τι είναι η  Παιδική Λογοτεχνία και πώς συνδέεται με την παιδική ηλικία.

2. Τα εγγενή προβλήματα του είδους.

3. Τα είδη της παιδικής λογοτεχνίας .

4. Παιδική Λογοτεχνία – Ιδεολογία – Κοινωνικοποίηση.

5.Τρόποι εγγραφής της ιδεολογίας στα λογοτεχνικά κείμενα.

6.Ο ρόλος του εννοούμενου αναγνώστη

7. Το Λαϊκό παραμύθι: τα χαρακτηριστικά του και η σχέση του με τον λαϊκό πολιτισμό.

8. Είδη λαϊκών παραμυθιών. Παραμυθάδες και νέο-αφηγητές.

9. Παιδική λογοτεχνία του κανόνα: το έργο του Χ.Κ. Άντερσεν.

10. Νεοτερικότητα στην παιδική λογοτεχνία. Λόγοι δημιουργίας της. Ο ρόλος του αναγνώστη στην νεοτερική παιδική λογοτεχνία.

11. Νεοτερικά είδη αφήγησης. 1. Διακειμενικότητα

12. Νεοτερικά είδη αφήγησης. 2. Μεταμυθοπλασία

13. Αναλύσεις επιλεγμένων νεοτερικών βιβλίων για παιδιά με άξονα την ιδεολογική τους φόρτιση.

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Μελέτη βιβλιογραφίας 50 ώρες
Συγγραφή προαιρετικής εργασίας 36 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης η ελληνική.

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις αναλυτικής απάντησης.

Προαιρετική γραπτή εργασία και παρουσίασή της στην τάξη..

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναγνωστόπουλος, Β., 92001) Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία (Έρευνα και Θεωρητικές Προσεγγίσεις), Αθήνα: Καστανιώτης

Γιαννικοπούλου, Α. (2008) Στη Χώρα των Χρωμάτων: το Σύγχρονο Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο, Αθήνα: Παπαδόπουλος

Ζερβού, Α. (1996) Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα Κείμενα των Παιδικών μας Χρόνων, Αθήνα: Οδυσσέας

Ζερβού, Α., (1997) Στη Χώρα των Θαυμάτων: Το Παιδικό Ανάγνωσμα ως Σημείο Συνάντησης Παιδιών και Ενηλίκων, Αθήνα: Πατάκης

Καλογήρου, Τ. (2003) Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης, Τομ Β. Αθήνα: Εκδ. Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου

Κανατσούλη, Μ. (200) Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας, Αθήνα:Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός

Καρπόζηλου, Μ. (1994) Το Παιδί στη Χώρα των Βιβλίων: Συμβολή στη Μελέτη των Παιδικών Αναγνωσμάτων, Αθήνα: Καστανιώτης

Κατσίκη – Γκίβαλου, Α. (2005) Το Θαυμαστό Ταξίδι: Μελέτες για την Παιδική Λογοτεχνία, Αθήνα: Πατάκης

Οικονομίδου, Σ. (2011β) Χίλιες και Μία Ανατροπές: η Νεοτερικότητα στη Λογοτεχνία για Μικρές Ηλικίες, Αθήνα: Πατάκης

Σπινκ, Τζ. (1990) Τα Παιδιά ως Αναγνώστες, Αθήνα: Καστανιώτης

Φραγκουδάκη, Α. (1979) Τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου: Ιδεολογικός Πειθαναγκασμός και Παιδαγωγική Βία, Αθήνα: Θεμέλιο

Φρειδερίκου, Α. (1995) Η Τζένη Πίσω από το τζάμι: Αναπαραστάσεις των Φύλων στα Εγχειρίδια Γλωσσικής Διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *