Εισαγωγή στην Ψυχολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

•             Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και περιοχές της Ψυχολογίας  (ΜΑ11)

•             Να κατανοούν τις βασικές μεθόδους έρευνας και τις σύγχρονες τάσεις στην Ψυχολογία (ΜΑ13)

•             Να αναγνωρίζουν τη συνάφεια της Ψυχολογίας με άλλες επιστήμες περιλαμβανομένων των επιστημών της Αγωγής (ΜΑ2).

•             Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη συνάφεια της Ψυχολογίας με την καθημερινή ζωή (ΜΑ11).

·    Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη σχέση της Ψυχολογίας με την εκπαιδευτική πράξη (ΜΑ2).

 

Γενικές Ικανότητες
 
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

1-2   Ορισμός της Ψυχολογίας-  Ιστορία της Ψυχολογίας

3-5   Θεωρητικές Σχολές

6       Βασικές μέθοδοι έρευνας και σύγχρονες τάσεις στην Ψυχολογία.

7       Συνάφεια με άλλες επιστήμες περιλαμβανομένων των επιστημών της Αγωγής, συνάφεια με την καθημερινή ζωή.

8-10   Εισαγωγή σε βασικές περιοχές της Ψυχολογίας: Αίσθηση και αντίληψη, Γνωστικές Λειτουργίες-Νοημοσύνη, Γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη, Ψυχοπαθολογία κ.ά.

11       Κλάδοι της Ψυχολογίας

12-13 Ειδικά Θέματα: (α) Στρες και αντιμετώπιση και (β) Το επάγγελμα του Ψυχολόγου

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Διάλεξη δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης (2) 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για ασκήσεις 20
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για τις εξετάσεις 53
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)

Περιλαμβάνει:

–         Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 

ΙΙ. Ασκήσεις (20%)

Περιλαμβάνουν:

–         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Schacter, D.L., Gilbert, D.T., Wegner, D.M., & Nock, M.K. (2018). Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

·         Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Hoeksema, S.(2004) Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, Τόμοι Α και Β. Αθήνα: Παπαζήσης

·                Hayes, N. (2011). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμοι Α και Β. Aθήνα: Πεδίο

·                Jones, Ε. (2003). Σίγκμουντ Φρόυντ: Η ζωή και το έργο του. Αθήνα: Ίνδικτος

·         Rogers, C. (1971). Ομάδες Συνάντησης. Αθήνα: Δίοδος

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

•           Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton & Company.

•            Robinson, D, N (1986) An intellectual history of psychology.  The University of

Wisconsin Press.

•           Skinner, B. F. (1976). About behaviorism. NYC: Vintage Books Edition.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

  • Περιοδικό Ψυχολογία
  • Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
  • Hellenic Journal of Psychology
  • Social Psychology of Education: An International Journal
  • American Psychologist