Εισαγωγή στη Στατιστική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (4ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03308/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας εξήγησης στατιστικών διεργασιών και δεξιοτήτων εφαρμογής εισαγωγικών εννοιών και μεθόδων της Εφαρμοσμένης Στατιστικής, με έμφαση στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής.

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει:

·         Να διακρίνουν ανάμεσα σε διαφορετικές μεθόδους δειγματοληψίας και συλλογής δεδομένων έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα γενίκευσης ή μη στατιστικών συμπερασμάτων (ΜΑ13).

·         Να οργανώνουν, συνοψίζουν και να παρουσιάζουν δεδομένα με κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα  (ΜΑ13).

·         Να εφαρμόζουν τα βασικά αξιώματα πιθανοτήτων για την εκτίμηση της πιθανότητας πραγματοποίησης ενδεχομένο (ΜΑ13).

·         Να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν την πιο κατάλληλη μέθοδο για την ανάλυση πραγματικών δεδομένων με μεθόδους της Περιγραφικής Στατιστικής  (ΜΑ13).

·         Να διατυπώνουν λογικά συμπεράσματα και να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις με βάση τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων  (ΜΑ13).

·         Να καταχωρούν, να διαχειρίζονται και να αναπαριστούν δεδομένα μέσω λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας και να διεκπεραιώνουν βασικές στατιστικές αναλύσεις  (ΜΑ13).

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12ετών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

Λήψη αποφάσεων

 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Γιατί μαθαίνουμε Στατιστική;

2.       Εισαγωγή στην ποσοτική έρευνα

3.       Το λογισμικό jamovi (βασικές λειτουργίες)

4.       Περιγραφικά στατιστικά μέτρα (θέσης)

5.       Περιγραφικά στατιστικά μέτρα (διασποράς)

6.       Οργάνωση σε δεδομένων σε πίνακες και διαγράμματα

7.       Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων

8.       Βασικές θεωρητικές κατανομές – Η διωνυμική κατανομή

9.       Βασικές θεωρητικές κατανομές – Η κανονική κατανομή

10.   Συνάφεια δύο ποιοτικών μεταβλητών

11.   Συσχέτιση δύο ποσοτικών μεταβλητών

12.   Συνάφεια ποσοτικής – ποιοτικής μεταβλητής

13.   Παρουσιάσεις εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 31
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 25
Αυτοτελής μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (ατομική) (100%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

Παπαδημητρίου, Γ. (2007). Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: τυπωθήτω.

 

Diamond, I. & Jefferies, J. (2006). Αρχίζοντας τη Στατιστική: Μια εισαγωγή για τους Κοινωνικούς Επιστήμονες, Αθήνα: Παπαζήση.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Goss-Sampson, M. A. (2019). Statistical analysis in JASP: A guide for students (2η έκδ.). Greenwich: University of Greenwich, Centre for Science and Medicine in Sport & Exercise.

 

Navarro D.J., & Foxcroft D.R. (2019). learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners. (Version 0.70).  DOI: 10.24384/hgc3-7p15 Διαθέσιμο στο: https://www.learnstatswithjamovi.com/

 

Γναρδέλλης, Χ. (2013). Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21.0. Αθήνα: Παπαζήσης.

 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2013). Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες. Εκδόσεις Κριτική.

 

Σταλίκας, Α., & Κυριάζος, Θ. (2019). Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική με τη χρήση R. Εκδόσεις Τόπος.

 

Χαλικιάς, Μ., Λάλου, Π., Μανωλέσου, Α. (2015). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5075

 

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

– Preschool and Primary Education

– International Journal of Educational Research

– European Journal of Psychological Assessment

– Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων

– Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

– Ψυχολογία