Εισαγωγή στη Συγκριτική Παιδαγωγική


Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

  • κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με το έργο των σημαντικότερων θέσεων τριών πρωτεργατών της Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Misheal Sadleer, του Isaac Kandel και του Nicholas Hans. Οι απόψεις τους αναλύονται στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό και ιδεολογικό συγκείμενό τους και συγκρίνονται μεταξύ τους.

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να κατανοήσουν σε βάθος τη Συγκριτική Παιδαγωγική και την αξιολόγηση της εξέλιξής της
  • να γνωρίσουν την συνεισφορά των τριών προαναφερόμενων εκπροσώπων της στην ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων και γεγονότων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι θεματικές ενότητες έχουν ως εξής: Η Γαλλόφωνη προσέγγιση της Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Οι απόψεις των συγκριτικολόγων M. Sadler, I Kandel και N. Hans μέσα στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικά, πολιτιστικό και ιδεολογικό – εκπαιδευτικό συγκείμενό τους και ακολουθεί ο συσχετισμός και η σύγκριση μεταξύ τους.