Εκπαίδευση Ενηλίκων


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3Ε4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03318/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να γνωρίζουν όρους και έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας καθώς και την ορθή χρήση τους, ώστε  να περιγράφουν και να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να διακρίνουν και να εκτιμούν έννοιες που αναφέρονται στην δια βίου εκπαίδευση και μάθηση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να γνωρίζουν τη σχετική βιβλιογραφία για  το θεματικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων– ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να ταξινομούν και να εφαρμόζουν τα μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων, και να διακρίνουν τα στοιχεία που τα διαφοροποιούν – ΜΑ5, ΜΑ6.

·         να συνθέτουν μοντέλα και να κατασκευάζουν/ανακατασκευάζουν «σενάρια» προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και να τα αξιολογούν – ΜΑ4, ΜΑ7.

·         να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τεχνικές  και μεθόδους  εκπαίδευσης ενήλικων – ΜΑ7, ΜΑ8.

·         να αναγνωρίζουν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα συγκεκριμένων αρχών, θεσμών και φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων – ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να συγγράφουν και να παρουσιάζουν αυτόνομη ή ομαδική εργασία που να πληροί προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας – ΜΑ13, ΜΑ14.

·         να  σχεδιάζουν επιτόπιες μικρής εμβέλειας έρευνες που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων– ΜΑ13, ΜΑ14.

·         να συσχετίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν βασικές γνώσεις του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με την μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους και με την επαγγελματική ανάπτυξή τους στο πλαίσιο επιμόρφωσης, αυτομόρφωσης και κριτικού στοχασμού – ΜΑ14, ΜΑ15.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία ή/και Ομαδική εργασία

·         Άσκηση και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (αρχών και μοντέλων)

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Με θεωρία:

 • Διασαφήνιση των όρων και εννοιών του πεδίου
 • Το προφίλ των εκπαιδευόμενων ενηλίκων(ηλικία, φύλο, σχολική παιδεία, κοινωνικός ρόλος, ενασχόληση).
 • Το προφίλ και ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 • Οργάνωση του υλικού μάθησης, ταξινόμηση
 • Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Β. Με έρευνα:

 • Βιβλιογραφική αλλά και σε φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΣΔΕ, ΠΕΚ, Ν.Ε.Λ.Ε., Ε.Ε.Δ.Ε., Ι.Ε.Κ. κλπ).

Αναλυτικότερα οι θεματικές που παρουσιάζονται στα σεμινάρια και διαρθρώνονται σε 13 τουλάχιστον ενότητες είναι οι παρακάτω:

 • Οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου, έννοιες και ορισμοί, αναγκαιότητα
 • Ιστορική πορεία και εξέλιξη, νομοθετικό πλαίσιο
 • Η έρευνα στο γνωστικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Διαλεκτική σχέση με τον διαβίου προσανατολισμό της εκπαίδευσης των πολιτών
 • Ο κύκλος της μάθησης (D. Kolb)
 • Δομές και Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, προσόντα, προϋποθέσεις, πιστοποίηση
 • Αρχές μάθησης των ενηλίκων, εμπόδια στην εκπαίδευση των ενήλικων, χαρακτηριστικά και προφίλ ενήλικων εκπαιδευόμενων
 • Μέθοδοι και τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Αξιώματα και Αφορισμοί στην Διαβίου Μάθηση
 • Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την Διαβίου Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων για ενηλίκους

·         Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση: Μοντέλα ερμηνείας της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης ως διαδικασία μάθησης και ως διδασκαλία για την μάθηση (Tough, Knowles, Grow, Hammond & Collins), Η Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση στο πλαίσιο του Κριτικού Στοχασμού (S. Brookfield), Η Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης  (J. Mezirow).

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις/σεμινάρια με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 31
Εκπόνηση ομαδικού project ή/και συγγραφή εργασίας 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων ή/και

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής ή άλλου έργου (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– βαθμός συνθετικής ή αναλυτικής προσέγγισης του θέματος

– βαθμός άσκησης κριτικής σε προτάσεις που διατυπώνονται

–  Επιμέλεια και αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

–  Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

–  Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

–  Αρτιότητα θεωρητικής προσέγγισης του θέματος

–  Σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου

–  Πληρότητα σχετικής βιβλιογραφίας

–  Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κελπανίδης, Μ., & Βρυνιώτη, Κ. (2004). Δια βίου μάθηση: Κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες. Δεδομένα και διαπιστώσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ταρατόρη, Ε. Κουγιουρούκη, Μ., Στραβάκου, Π., Αλβανόπουλος, Γ., Καλπακίδου, Κ., Πεγιάδου, Κ., Τοπουζέλη, Φ., & Φράγκου, Τ. (2008). Τα Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: Θεωρία-έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

 

Ηλεκτρονικό σύγγραμμα:

Fejes, A., & Nylander, E. (2019). Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning | SpringerLink.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Βεντέλλ, Τ. (1982). Λαϊκή επιμόρφωση και εθνική ανάπτυξη. Στο: Λαϊκή Επιμόρφωση: Διεθνείς Εμπειρίες και Ελληνικές Προοπτικές, Διεθνές Σεμινάριο (σ.σ. σσ. 134-150). Αθήνα: Κέντρο Μελετών και Αυτομόρφωση.

Βεργίδης, Δ. (1990). Επιμόρφωση ενηλίκων στα πανεπιστήμια. Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια – Λεξικό, 4. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (2008). Η ανάπτυξη και η τρέχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων: Εθνική Έκθεση της Ελλάδας. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.unesco.org/uil

Cross, P. (μετ. Α. Παμπούρη) (1981). Adults as learners: Increasing participation and facilitating learning. San Francisco: Jossey Bass.

Jarvis, P. (2007). Οι θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο

Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ. (1994). Σκέψεις και προβληματισμοί για τη διαρκή εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ο ρόλος των Πανεπιστημιακών Κέντρων Πληροφόρησης και συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προβληματισμού, 28-29, 33-38.

Κόκκος, Α. (2008). Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές ενηλίκων: Μελέτη αξιολόγησης. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Longworth, N. (1999). Making lifelong learning work. London: Kogan Page.

Παπαϊωάννου, Σ. (2002). Ζήτηση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κίνητρα ενδιαφερομένων στην Ελλάδα: Ανεργία νέων, αποφοίτων λυκείου και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση. Στο Άλκηστις Βερέβη (Επιμ.), Έργο – ΕΡΕΥΝΑ 1997-2000. Συνοπτική Παρουσίαση. Α. Έρευνες στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, Β. Δραστηριότητες του Κέντρου (σσ. 266-284). Αθήνα: ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Σιπητάνου Α., & Παπακωνσταντίνου Μ. (2004). Μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 37-56.

Ταρατόρη, Ε. (2001). Ο θεσμός της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: Παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση. Στο: Δ. Χατζηδήμου (Επιμ.), Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη (σσ. 679-690). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2000α). Η επιμόρφωση από την σκοπιά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2000β). Η επιμόρφωση από την σκοπιά των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., Τσαλκατίδης, Θ., & Τσαλκατίδου, Μ. (2010). Επιστημονική τεχνογραφία (2η έκδ.). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε..

 

Ξενόγλωσση

 

Brookfield, S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass.

Brookfield, S. (1986). Understanding and facilitating adult learning. Milton: Open University Press.

Jarvis, P. (2000). Adult and continuing education: Theory and practice. London: Routledge

Jarvis, P. (1987). Adult learning in the social context. London: Croom Helm.

Jarvis, P. (1985). The sociology of adult and continuing education. London:  Croom Helm.

Jarvis P., & Griffin C. (2003). Adult and continuing education: Major themes in education. London: Routledge.

Knowles, M. (1990). The adult learner: A neglected species. Houston: Gulf.

Knowles, M. (1989). The making of an adult educator. San Francisco: Jossey Bass.

Knowles, M. (1984). Andragogy in action. San Francisco: Jossey-Bass.

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Rogers, J. (1989). Adults learning. Open University Press.

Rubenson, K. (2016). Adult learning and education. London: Elsevier Science & Technology.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

 • Κίνητρο
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Νέα Παιδεία
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Adult Education Quarterly
 • American Journal of Distance Education
 • Educational Researcher
 • International Journal of Lifelong Education
 • Journal of  Adult and Continuing Education

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μάθημα: Εκπαίδευση Ενηλίκων
Κωδικός Μαθήματος 3E4
Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου και Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρίνα Κουγιουρούκη
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα pstravak@eled.duth.gr, mkougiou@eled.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: Οι διδάσκουσες και άλλο προσωπικό του Τήματος
Εξάμηνο: 8ο
Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων την …………… κατά τις ώρες ………….. και ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα Α.Ε.Μ. των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή και μικρόφωνο ανοικτό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. Η συνολική βαθμολογία του φοιτητή στο μάθημα προκύπτει από τον συνυπολογισμό της προφορικής εξέτασης (70%) και της εκπόνησης (συγγραφής και παρουσίασης) γραπτής εργασίας (προαιρετικά) όπως έχει προγραμματιστεί στην αρχή του εξαμήνου (30%).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *