Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6Ε26 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o (7o στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαίδευση, Επιμόρφωση κι Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής (Ειδικού Υπόβαθρου)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03315/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να κατέχουν ένα «γλωσσάρι» όρων και εννοιών που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και να  το χρησιμοποιούν ορθά κατά περίπτωση – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να διακρίνουν και να εκτιμούν έννοιες που αναφέρονται στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να εξετάζουν και να συνδυάζουν τις αρχές, τα είδη και τις μορφές επιμόρφωσης που συναντώνται στην σχετική παιδαγωγική βιβλιογραφία, καθώς και τις προεκτάσεις και συνδέσεις με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να ταξινομούν στοιχεία και παραμέτρους μοντέλων εκπαιδευτικών, να εξετάζουν την εφαρμοσιμότητά τους στην πράξη, να συνδυάζουν και να διαφοροποιούν αυτά – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να συνθέτουν μοντέλα και να κατασκευάζουν/ανακατασκευάζουν «σενάρια» προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και εν τέλει να τα αξιολογούν – ΜΑ4, ΜΑ5, ΜΑ6.

·         να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τεχνικές και μεθόδους αποτελεσματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και επαγγελματικής ανάπτυξής τους – ΜΑ9, ΜΑ10, ΜΑ11.

·         να κρίνουν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα συγκεκριμένων αρχών, θεσμών και φορέων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους για τους παραπάνω – ΜΑ11, ΜΑ12, ΜΑ14.

·         να συγγράφουν και να παρουσιάζουν αυτόνομη ή ομαδική εργασία που να πληροί προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας – ΜΑ14, ΜΑ15.

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Ομαδική ή/και ατομική εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (αρχών και μοντέλων)

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Με θεωρία:

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί, να συζητηθεί και να αποσαφηνιστεί ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και στο εξωτερικό, ώστε, αφού διαπιστωθούν τα κενά, τα προβλήματα και οι δυσκολίες που υπάρχουν στη βασική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, να αναζητηθούν οι λόγοι και να διερευνηθούν περαιτέρω. Επίσης, ένας άλλος στόχος του μαθήματος είναι να μελετηθεί το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε  συνάρτηση με την επιμόρφωση, στην ιστορική της πορεία μέχρι σήμερα στη χώρα μας, να αναλυθεί η έννοια, οι μορφές και οι σκοποί της επιμόρφωσης και να παρουσιαστούν οι φορείς που κατεξοχήν αναλαμβάνουν σήμερα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και προσφέρουν κατ’ επέκταση δυνατότητες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Περιεχόμενο μαθήματος αποτελούν τα παρακάτω –ενδεικτικά- θέματα:

Ø  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σήμερα

Ø  Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών

Ø  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών διεθνώς

Ø  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

§  Ορισμοί, Σκοπός και Αναγκαιότητα επιμόρφωσης

§  Βασικές αρχές επιμόρφωσης

§  Μορφές και φορείς επιμόρφωσης

§  Μοντέλα και σύγχρονες (εναλλακτικές) μορφές επιμόρφωσης

§  Είδη επιμορφωτικών προγραμμάτων

Ø  Επαγγελματοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Ø  Εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

Ø  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διεθνώς

Ø  Mentoring

Ø  Κοινότητες Μάθησης

και άλλα συναφή.

 

Β. Με άσκηση: Στο σεμινάριο αυτό καλούνται οι φοιτητές να συγγράψουν και να παρουσιάσουν σύντομες εργασίες  με θέματα που τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος. Η μεθοδολογία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις/σεμινάρια με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 31
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπόνηση ομαδικού project ή/και συγγραφή εργασίας 30
   
   
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων ή/και

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής ή άλλου έργου  ή εκπόνηση project (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– βαθμός συνθετικής ή αναλυτικής προσέγγισης του θέματος

– βαθμός άσκησης κριτικής σε προτάσεις που διατυπώνονται

–  Επιμέλεια και αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

–  Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

–  Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

–  Αρτιότητα θεωρητικής προσέγγισης του θέματος

–  Σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου

–  Πληρότητα σχετικής βιβλιογραφίας

–  Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Χατζηδήμου, Δ. (2019). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των δασκάλων. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Χατζηδήμου, Δ., & Στραβάκου, Π. (2005). Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στην διδακτική πράξη: Το παράδειγμα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (2η έκδ.). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ηλεκτρονικό σύγγραμμα:

Du Plessis, A.E. (2019). Professional Support Beyond Initial Teacher Education | SpringerLink.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Βρεττού, Γ. Ε. (1995). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε κρίση. Νέα Παιδεία, 74, 78-89.

Γκικόπουλου, Π. Γ. (1984). Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1, 18-38.

Κλάδη, Δ. (1991). Η βασική εκπαίδευση και το σύστημα διορισμού των Ελλήνων εκπαιδευτικών.  Αθήνα.

Ξωχέλλη, Π. (1985). Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Α/φών Κυριακίδη.

Ξωχέλλη, Π. (1984). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1, 13-17.

Πολυχρονόπουλου, Π. (1982). Το πρόβλημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και η ριζική του λύση. Αθήνα.

Στραβάκου, Π. (2004). Η επιμόρφωση στα ΠΕΚ: Μία μελέτη περίπτωσης. Στο: Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, & Π. Στραβάκου (Επιμ.), Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική έρευνα (σ.σ. 457-463). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη, Ε. (2000α). Η επιμόρφωση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη, Ε. (2000β). Η επιμόρφωση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη, Ε. (2000γ). Η συμβολή της επιμόρφωσης στην παιδαγωγική, διδακτική και επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών β/θμιας εκπαίδευσης: Στάσεις των εκπαιδευτικών του Ν. Έβρου (έρευνα). Τα Εκπαιδευτικά, 55-56, 137-150.

Ταρατόρη, Ε. (1999). Νεωτερισμοί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας. Εισήγηση στα: Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικροδιδασκαλίας (σσ. 59-76). Αθήνα-Αλεξανδρούπολη.

Ταρατόρη, Ε. (1995). Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Α/φών Κυριακίδη.

Ταρατόρη, Ε. (1991). Η εφαρμογή των μικροδιδασκαλιών στην εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Σχολείο και Ζωή, 11, 379-384.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, E., Τσαλκατίδης, Θ., & Τσαλκατίδου, Μ. (2010). Επιστημονική τεχνογραφία (2η έκδ.). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη.

Φιλίππου, Κ. (1984). Η πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1, 39-61.

Χατζηδήμου, Δ. (2003). Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ. (1997).  Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Μία θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Α/φών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ., & Στραβάκου, Π. (2001).  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας: Μία πρόταση για συζήτηση. Εισήγηση στο: Κ. Ουζούνη, Κ. & Α. Καραφύλλη (Επιμ.), Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ένωση (σ.σ. 56-64). Αλεξανδρούπολη: Εκδόσεις Σπανίδη (Ξάνθη).

Χατζηδήμου, Δ., & Ταρατόρη, Ε. (2000). Το επάγγελμα των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με την Επιμόρφωση. Κίνητρο, 2, 9-26.

Χατζηδήμου, Δ., & Ταρατόρη, Ε. (1990). Η ειδίκευση των εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης: Μια παιδαγωγική εμπειρική έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Γιαχούδη/Γιαπούλη.

Χατζηδήμου, Δ., &  Ταρατόρη, Ε. (1989). Η εξομοίωση των πτυχίων των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών με τα πτυχία των Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 49.

 

Ξενόγλωσση

Cochran-Smith, M., & Zeichner, K. (2005). Studying teacher education: The Report of the AERA panel on research and teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Education Commission of the States (2005, September). Eight questions on teacher recruitment and retention: What does the research say? Denver, CO: Michael Allen. Retrieved December 6, 2005 from http://www.ecs.org/html/educationissues/teachingquality/trrreport/report/ introduction.asp

Feyza, D. (2012). Research on teacher education and training. Athens: Institute of Education and Research.

Guarino, C., Santibanez, L., Daley, G., & Brewer, D. (2004, May). A review of the research literature on teacher recruitment and retention. Santa Monica, CA: Rand Corporation. Retrieved January 11, 2005 from http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2005/RAND_TR164.sum.pdf.

Valli, L. (Ed.) (1992). Reflective teacher education: Cases and critiques. N.Y.: State University of New York.

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Κίνητρο

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες Αγωγής

·         Νέα Παιδεία

·         Εκπαιδευτικά

·         Μέντορας

·         Teaching and Teacher Education

·         Improving Schools

·         Journal of Teacher Education

·         International Journal of learning teaching and educational research

·         European Journal of Teacher Education

·         Journal of Education and Training Studies

·         Review of Educational Research

·         Journal of Research in Science Teaching

·         Teacher Development

·         Professional Development in Education

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μάθημα: Εκπαίδευση κι Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (νέα ονομασία: Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών)
Κωδικός Μαθήματος 6E26
Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα pstravak@eled.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: Η διδάσκουσα και άλλο προσωπικό του Τμήματος
Εξάμηνο: 8ο (7ο στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών)
Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων την ……………………………. κατά τις ώρες ……………………… και ανά μισάωρο σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα Α.Ε.Μ. των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή και μικρόφωνο ανοικτό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. Η συνολική βαθμολογία του φοιτητή στο μάθημα προκύπτει από τον συνυπολογισμό της προφορικής εξέτασης (70%) και της εκπόνησης (συγγραφής και παρουσίασης) γραπτής εργασίας (προαιρετικά) όπως έχει προγραμματιστεί στην αρχή του εξαμήνου (30%).