Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να κατέχουν ένα «γλωσσάρι» όρων και εννοιών που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και να  το χρησιμοποιούν ορθά κατά περίπτωση – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να διακρίνουν και να εκτιμούν έννοιες που αναφέρονται στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να εξετάζουν και να συνδυάζουν τις αρχές, τα είδη και τις μορφές επιμόρφωσης που συναντώνται στην σχετική παιδαγωγική βιβλιογραφία, καθώς και τις προεκτάσεις και συνδέσεις με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να ταξινομούν στοιχεία και παραμέτρους μοντέλων εκπαιδευτικών, να εξετάζουν την εφαρμοσιμότητά τους στην πράξη, να συνδυάζουν και να διαφοροποιούν αυτά – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να συνθέτουν μοντέλα και να κατασκευάζουν/ανακατασκευάζουν «σενάρια» προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και εν τέλει να τα αξιολογούν – ΜΑ4, ΜΑ5, ΜΑ6.

·         να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τεχνικές και μεθόδους αποτελεσματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και επαγγελματικής ανάπτυξής τους – ΜΑ9, ΜΑ10, ΜΑ11.

·         να κρίνουν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα συγκεκριμένων αρχών, θεσμών και φορέων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους για τους παραπάνω – ΜΑ11, ΜΑ12, ΜΑ14.

·         να συγγράφουν και να παρουσιάζουν αυτόνομη ή ομαδική εργασία που να πληροί προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας – ΜΑ14, ΜΑ15.

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Ομαδική ή/και ατομική εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (αρχών και μοντέλων)

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Με θεωρία:

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί, να συζητηθεί και να αποσαφηνιστεί ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και στο εξωτερικό, ώστε, αφού διαπιστωθούν τα κενά, τα προβλήματα και οι δυσκολίες που υπάρχουν στη βασική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, να αναζητηθούν οι λόγοι και να διερευνηθούν περαιτέρω. Επίσης, ένας άλλος στόχος του μαθήματος είναι να μελετηθεί το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε  συνάρτηση με την επιμόρφωση, στην ιστορική της πορεία μέχρι σήμερα στη χώρα μας, να αναλυθεί η έννοια, οι μορφές και οι σκοποί της επιμόρφωσης και να παρουσιαστούν οι φορείς που κατεξοχήν αναλαμβάνουν σήμερα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και προσφέρουν κατ’ επέκταση δυνατότητες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Περιεχόμενο μαθήματος αποτελούν τα παρακάτω –ενδεικτικά- θέματα:

Ø  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σήμερα

Ø  Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών

Ø  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών διεθνώς

Ø  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

§  Ορισμοί, Σκοπός και Αναγκαιότητα επιμόρφωσης

§  Βασικές αρχές επιμόρφωσης

§  Μορφές και φορείς επιμόρφωσης

§  Μοντέλα και σύγχρονες (εναλλακτικές) μορφές επιμόρφωσης

§  Είδη επιμορφωτικών προγραμμάτων

Ø  Επαγγελματοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Ø  Εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

Ø  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διεθνώς

Ø  Mentoring

Ø  Κοινότητες Μάθησης

και άλλα συναφή.

Β. Με άσκηση: Στο σεμινάριο αυτό καλούνται οι φοιτητές να συγγράψουν και να παρουσιάσουν σύντομες εργασίες  με θέματα που τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος. Η μεθοδολογία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις/σεμινάρια με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Σεμινάρια 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπόνηση ομαδικού project ή/και συγγραφή εργασίας 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων ή/και

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής ή εκπόνηση project (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– βαθμός συνθετικής ή αναλυτικής προσέγγισης του θέματος

– βαθμός άσκησης κριτικής σε προτάσεις που διατυπώνονται

–  Επιμέλεια και αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

–  Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

–  Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

–  Αρτιότητα θεωρητικής προσέγγισης του θέματος

–  Σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου

–  Πληρότητα σχετικής βιβλιογραφίας

–  Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Χατζηδήμου, Δ. (2019). Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα: το παράδειγμα των δασκάλων. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Χατζηδήμου, Δ., & Στραβάκου, Π. (20052). Τα ΠΕΚ ως φορείς Θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στην διδακτική πράξη. Το παράδειγμα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

–                         Βρεττού, Γ. Ε., «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε κρίση», άρθρο στο: περιοδικό Νέα Παιδεία τ. 74, 1995,  σσ. 78-89. Ταρατόρη, Ε. (2000). Η Επιμόρφωση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

–                         Ταρατόρη, Ε. (2000). Η Επιμόρφωση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

–                         Ταρατόρη, Ε. (2000). Η Επιμόρφωση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

–                         Ταρατόρη, Ε. (2000). «Η Συμβολή της Επιμόρφωσης στην Παιδαγωγική, Διδακτική και Επιστημονική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης: στάσεις των εκπαιδευτικών του Ν. Εβρου (έρευνα)». Τα Εκπαιδευτικά, τχ. 55-56, σσ. 137-150.

–                         Χατζηδήμου, Δ. & Ταρατόρη, Ε. (2000). «Το Επάγγελμα των Εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με την Επιμόρφωση», Κίνητρο, τχ. 2, σσ. 9-26.

–                         Χατζηδήμου, Δ. (2003). Σκέψεις και προτάσεις για την Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

–                         Χατζηδήμου, Δ., & Στραβάκου, Π. (20052). Τα ΠΕΚ ως φορείς Θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στην διδακτική πράξη, Το παράδειγμα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

–                         Στραβάκου, Π. (2004). «Η επιμόρφωση στα ΠΕΚ: μία μελέτη περίπτωσης». Στο: Χατζηδήμου, Δ. κ.ά. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 457-463.

–                         Χατζηδήμου, Δ.,  Η Μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, μία θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1997, εκδοτικός οίκος Α/φών Κυριακίδη.

–                         Χατζηδήμου, Δ.,  Ταρατόρη, Ελ.,  Η ειδίκευση των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μια παιδαγωγική εμπειρική έρευνα, Θεσσαλονίκη 1990, εκδοτικός οίκος Γιαχούδη/Γιαπούλη.

–                         Χατζηδήμου, Δ., Στραβάκου, Π.,  Η Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας: μία πρόταση για συζήτηση, εισήγηση στο: Ουζούνη, Κ., Καραφύλλη, Α. (επιμέλεια), Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ένωση, Αλεξανδρούπολη 2001, εκδόσεις Σπανίδη (Ξάνθη), σσ. 56-64.

–                         Ταρατόρη, Ελ., Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1995, εκδοτικός οίκος Α/φών Κυριακίδη.

–                         Ξωχέλλη, Π., «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών», άρθρο στο: περιοδικό Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  τ. 1, 1984,  σσ. 13-17.

–                         Ξωχέλλη, Π., Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα, Θεσσαλονίκη 1985, εκδοτικός οίκος Α/φών Κυριακίδη.

–                         Γκικόπουλου, Π. Γ., «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών», άρθρο στο: περιοδικό Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  τ. 1, 1984,  σσ. 18-38.

–                         Πολυχρονόπουλου, Π., Το πρόβλημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και η ριζική του λύση, Αθήνα 1982.

–                         Φιλίππου, Κ., «Η πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών», άρθρο στο: περιοδικό Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  τ. 1, 1984,  σσ. 39-61.

–                         Κλάδη, Δ., Η Βασική Εκπαίδευση και το σύστημα Διορισμού των Ελλήνων Εκπαιδευτικών,  Αθήνα 1991.

–                         Ταρατόρη, Ελ., «Η εφαρμογή των Μικροδιδασκαλιών στην Εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών», άρθρο στο: περιοδικό Σχολείο και Ζωή, τ. 11, 1991, σσ. 379-384.

–                         Ταρατόρη, Ελ., «Νεωτερισμοί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας», εισήγηση στα: Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικροδιδασκαλίας, Αθήνα-Αλεξανδρούπολη 1999, σσ. 59-76.

–                         Χατζηδήμου, Δ.,  Ταρατόρη, Ελ.,  «Η εξομοίωση των πτυχίων των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών με τα πτυχία των Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ», άρθρο στο: περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 49, 1989..

–                         Ταρατόρη-Τσαλκατίδου κ.ά. (2007). Επιστημονική Τεχνογραφία. Αθήνα: Ατραπός.

 

Ξενόγλωσση

 

–         Cochran-Smith, M., & Zeichner, K. (2005). Studying Teacher Education: The Report of the AERA Panel on Research and Teacher Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

–         Education Commission of the States (2005, September). Eight Questions on Teacher Recruitment and Retention: What Does the Research Say? Denver, CO: Michael Allen. Retrieved December 6, 2005 from http://www.ecs.org/html/educationissues/teachingquality/trrreport/report/introduction.asp

–         Feyza, D. (2012). Research on Teacher Education and Training. Athens: Institute of Education and Research.

–         Guarino, C., Santibanez, L., Daley, G., & Brewer, D. (2004, May). A Review of the Research Literature on Teacher Recruitment and Retention. Santa Monica, CA: Rand Corporation. Retrieved January 11, 2005 from http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2005/RAND_TR164.sum.pdf.

–         Valli, L. (Ed.) (1992). Reflective Teacher Education. Cases and critiques. N.Y.: State University of New York.

 

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Κίνητρο

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Νέα Παιδεία

·         Εκπαιδευτικά

·         Μέντορας

·         Teaching and Teacher Education

·         Improving Schools

·         Journal of Teacher Education

·         International Journal of learning teaching and educational research

·         European Journal of Teacher Education

·         Journal of Education and Training Studies

·         Review of Educational Research

·         Journal of Research in Science Teaching

·         Teacher Development

·         Professional Development in Education

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *