Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις σε Παιδικά Μουσεία και Μουσεία Επιστημών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX04223/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
ΜΑ1. Να κατανοούν σε βάθος την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου και να συνειδητοποιούν την ευθύνη, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου τους.

ΜΑ2. Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν κριτικά την εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιώντας την θεωρητική παιδαγωγική γνώση.

ΜΑ3. Να αξιοποιούν την θεωρητική παιδαγωγική γνώση (έννοιες, αρχές, μοντέλα και θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης, αγωγής,  εκπαίδευσης, διδασκαλίας) κατά την εκπαιδευτική δράση.

ΜΑ4. Να διακρίνουν τις γνωστικές και διδακτικές ιδιαιτερότητες καθενός από τα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος σπουδών και να είναι σε θέση να μετασχηματίσουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (διδακτικός μετασχηματισμός).

ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;
   
Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Ο παιδαγωγικός ρόλος του μουσείου.

2.       Γενικού τύπου μουσεία και παιδικά μουσεία: μουσεία, παιδικά μουσεία, παιδοκεντρικά μουσεία.

3.       Τι είναι το παιδικό μουσείο. Ιστορική επισκόπηση.

4.       Υπόβαθρο παιδαγωγικό και φιλοσοφικό στο οποίο στηρίζονται τα παιδικά μουσεία.

5.       Παιδικά μουσεία και προσχολική ηλικία.

6.       Παιδικά μουσεία στην Ευρώπη και την Αμερική. Εκθέσεις, εκθέματα, δράσεις.

7.       Παιδικά μουσεία στην Ελλάδα. Εκθέσεις, εκθέματα, δράσεις.

8.       Μουσεία φυσικών επιστημών.

9.       Παιδικά μουσεία φυσικών επιστημών. Εκθέσεις, εκθέματα, δράσεις.

10.   Διαδραστικά εκθέματα. Η διαδραστικότητα. Νέες τεχνολογίες στο μουσείο.

11.   Παιχνίδι στο μουσείο. Σχεδιάζουμε μια δράση σε παιδικό μουσείο.

12.   Ανάπτυξη θεματικών μουσειακών κουτιών για το νηπιαγωγείο και τις οικογένειες.

13.   Οπτικός εγγραμματισμός στο μουσείο.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1)       POWER POINT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

2)       ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπαιδευτική επίσκεψη 15
Προσκεκλημένος ομιλητής και σεμινάριο 21
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

1.       Υπάρχει η επιλογή μεταξύ: (α) γραπτής εξέτασης και (β) κατάθεσης ατομικής γραπτής εργασίας εντός της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου.

2.       Ομαδική άσκηση κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης σε μουσείο.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Κολιόπουλος, Δ. (2017). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών. Αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση, Αθήνα: Μεταίχμιο, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 68374597

 

Νικονάνου, Ν. (2002), Κασβίκης Κ. (επιμ.), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο, Αθήνα: Πατάκης, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 21550

Ηλεκτρονικό συνοδευτικό σύγγραμμα: ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ, Ν., ΜΠΟΥΝΙΑ, Α., ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ, Α., ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ, Α., ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ, Ν., 2015. Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/712

Άρθρα που αναρτώνται στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *