Εκπαιδευτική Αξιολόγηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6Υ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο (8ο στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υπόβαθρου)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03314/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να κατέχουν ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο όρων και εννοιών που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και να  το χρησιμοποιούν ορθά κατά περίπτωση, δηλαδή να περιγράφουν και να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, συνεπώς να επιλέγουν τις καταλληλότερες όταν ζητείται να πάρουν θέση και να την τεκμηριώσουν – ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ4.

·         να διακρίνουν και να εκτιμούν έννοιες που αναφέρονται στην αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του και στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, καθώς και άλλων πτυχών αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό και ευρύτερο παιδαγωγικό χώρο – ΜΑ2.

·         να εξετάζουν και να συνδυάζουν τις αρχές αξιολόγησης που συναντώνται στην σχετική βιβλιογραφία και που συνθέτουν το πεδίο – ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ4.

·         να ταξινομούν στοιχεία και παραμέτρους μοντέλων εκπαιδευτικής αξιολόγησης, να εξετάζουν την εφαρμοσιμότητά τους στην πράξη, να συνδυάζουν και να διαφοροποιούν αυτά – ΜΑ2, ΜΑ4.

·         να συνθέτουν μοντέλα και να κατασκευάζουν/ανακατασκευάζουν «σενάρια» αξιολόγησης διαφόρων πτυχών της εκπαίδευσης και να προβαίνουν σε μετα-αξιολόγηση – ΜΑ2, ΜΑ6, ΜΑ6.

·         να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τεχνικές  και μεθόδους  αξιολόγησης του μαθητή, του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας – ΜΑ8, ΜΑ9, ΜΑ10.

·         να κατασκευάζουν αντικειμενικά τεστ αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης του μαθητή – ΜΑ3, ΜΑ5.

·         να κρίνουν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα συγκεκριμένων αρχών, θεσμών και φορέων αξιολόγησης στο σχολείο και στην εκπαίδευση (π.χ. εκπαιδευτικών, Στελεχών Εκπαίδευσης, κρατικών ή άλλων φορέων κ.ά.) και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους για τους παραπάνω -ΜΑ2, ΜΑ14, ΜΑ15.

·         να συγγράφουν και να παρουσιάζουν αυτόνομη εργασία που να πληροί προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας – ΜΑ7, ΜΑ8, ΜΑ14.

·         να  σχεδιάζουν επιτόπιες μικρής εμβέλειας έρευνες με στόχο την ανίχνευση των απόψεων εμπλεκόμενων φορέων στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα για το ζήτημα της αξιολόγησης – ΜΑ13, ΜΑ14.

·         να συσχετίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν βασικές γνώσεις του εν λόγω γνωστικού πεδίου με την μελλοντική εκπαιδευτική πρακτική – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ4 .

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ορθή επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών

·         Άσκηση και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου ή άλλων ιδιαιτεροτήτων

 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (αρχών και μοντέλων).

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές έρχονται σε γνωριμία και συστηματική εξοικείωση κι ενασχόληση με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Οι θεματικές που παρουσιάζονται στις συναντήσεις και διαρθρώνονται σε 13 τουλάχιστον ενότητες είναι οι παρακάτω:

Οι κυριότερες θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

–          οριοθέτηση του γνωστικού αντικειμένου

–          βασική ορολογία και βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής αξιολόγησης  (όροι, είδη, τύποι, μορφές, μέθοδοι και τεχνικές, μοντέλα)

–          νομοθετικό πλαίσιο

–          ιστορική εξέλιξη

–          ποιότητα στην εκπαίδευση, προσδιορισμός και ανάπτυξη παραγόντων

–          παράγοντες που προσδίδουν ποιότητα στην εκπαίδευση (σχολική διοίκηση, σχολική κουλτούρα, προσφορά μορφωτικών αγαθών)

–          αξιολόγησης σχολικής επίδοσης (παραδοσιακή, σύγχρονη, portfolio, φύλλα εργασίας, περιγραφική αξιολόγηση), βαθμολόγηση μαθητή, αυθεντική αξιολόγηση

–          αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση μαθητών

–          αξιολόγηση σχολικής μονάδας (αυτοαξιολόγηση, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση)

–          μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

–          αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του

–          τυπικές μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου

–          άτυπες μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου

–          συσχέτιση με την έννοια της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση του σχολείου

–          η αξιολόγηση άλλων εκπαιδευτικών φορέων και δομών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις και συζητήσεις με εναλλαγή μορφών και μεθόδων διδασκαλίας 39
Σεμινάρια Επιστημονικής Τεχνογραφίας 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 31
Συγγραφή εργασίας/εργασιών  

30

Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων ή/και

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής ή άλλου έργου (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– βαθμός συνθετικής ή αναλυτικής προσέγγισης του θέματος

– βαθμός άσκησης κριτικής σε προτάσεις που διατυπώνονται

–  Επιμέλεια και αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

–  Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

–  Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

–  Αρτιότητα θεωρητικής προσέγγισης του θέματος

–  Σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου

–  Πληρότητα σχετικής βιβλιογραφίας

–  Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα  διδακτικά συγγράμματα

Βεντούρης, Α. (2018). Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2015). Σχολική Αξιολόγηση (2η έκδ.). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Ηλεκτρονικό σύγγραμμα:

Wyatt-Smith, C., & Cumming, J. J. (2009). Educational Assessment in the 21st Century: Connecting theory and practice. Educational Assessment in the 21st Century | SpringerLink.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνόγλωσση

 

Αθανασίου, Λ. (2000). Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο σχολείο και του διδακτικού του έργου. Ιωάννινα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Βιτσιλάκη, Χ., & Χατζηδήμου, Κ. (2005). Η σχολική επίδοση των μαθητών/ τριών της Ε΄ και Στ΄ τάξης  πέντε δημοτικών σχολείων από την πόλη της Θεσσαλονίκης: Μια μελέτη περίπτωσης, ΚΙΝΗΤΡΟ, 6, 105- 116.

Γεωργούσης, Π. (1998). Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού (Portfolio Assessment): Μια νέα τάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Αθήνα: Δελφοί.

Δημητρόπουλος, Ε. (2002). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Καβαδίας, Γ., & Φατούρου, Α. (2002). Ο εκσυγχρονισμός της αξιολόγησης. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 62, 9-14.

Κακανά, Δ. Μ. (2006). Τάσεις και πρακτικές αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση. Στο: Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη  (Επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση (σ.σ. 31-41). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Καρακατσάνης, Γ. (1994). Θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Θεσσαλονίκη: Art of Text.

Κασσωτάκης, Μ. (2001). Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών: Μέσα, μέθοδοι, προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις: Γρηγόρης.

Κουγιουρούκη, Μ., Στραβάκου, Π., & Χατζηδήμου, Κ. (2006). Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης μαθητών/τριών Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου-μία μελέτη περίπτωσης. Εισήγηση στο: Δ.-Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκη, & Ε. Καβαλάρη (Επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση (σ.σ. 123-129). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

MacBeath, J. (2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο: Ουτοπία και πράξη (μετ. Χρ. Δούκα και Ζ. Πολυμεροπούλου), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Σαλβαράς, Γ. (1999). Κατασκευή και χρήση διδακτικού υλικού για την αξιολόγηση όλων των μαθητών. Κίνητρο, 2, 115- 144.

Σολομών, Ι. (1999). Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: Ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Στραβάκου, Π., & Χατζηδήμου, Κ. (2006). Σχολική επίδοση Ελλήνων, αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου: μία μελέτη περίπτωσης. Εισήγηση στο: Δ. Χατζηδήμου, & Χ. Βιτσιλάκη. (Επιμ.), Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας: Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 21-23 Οκτωβρίου 2005 (σ.σ. 865-873). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδερφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη, Ε. (2011). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αξιολογητή και κριτήρια για την αξιολόγηση: Η οπτική των φοιτητών. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (Επιμ.), Εκπαίδευση – Κοινωνία & Πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη (σ.σ. 612-621). Αθήνα: Εκδόσεις πεδίο.

Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (2006). Παραδοσιακή ή σύγχρονη αξιολόγηση;: Η οπτική των φοιτητών. Στο: Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, & Ε. Καβαλάρη (Επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση (σ.σ. 73-82). Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Taratori, E., Kougiourouki, M., & Stravakou, P. (2012). Identifying ways to improve school children performance: The students’ point of view. In: 6th  INTED2012-International Technology, Education and Development Conference, 5-7 March 2012, Valencia-Spain, Proceedings (pp. 116-124).

Ταρατόρη, Ε., Στραβάκου, Π., & Κουγιουρούκη Μ. (2006). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού εκπαιδευτικού (Έρευνα). Νέα Παιδεία, 119, 141-147.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., Τσαλκατίδης, Θ., & Τσαλκατίδου, Μ. (2007). Επιστημονική τεχνογραφία. Αθήνα: Ατραπός.

Τσακίρη, Δ., & Καπετανίδου, Μ. (2007).  Εργαλεία αξιολόγησης για  την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης. Στο: Β. Κουλαϊδής (Επιμ.), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης-  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (σ.σ. 351-356). Αθήνα: ΟΕΠΕΚ.

 

Ξενόγλωσση

Gardner, J. (Ed.) (2012). Assessment and learning. London: Sage.

Gitlin, A., & Smith, J. (1989). Teacher evaluation: Educative alternatives. East Sussex: The Falmer Press.

Griffin, P. (Ed.) (2017). Assessment for teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Guba, E., & Linkoln, Y. (1983). Effective evaluation. Washington: Jossey-Bass.

Jewett, F. (1998). Case studies in evaluating the benefits and costs of mediated instruction and mediated learning. Seal Beach, CA: California State University (ERIC Document Reproduction Service No 423802).

Hancock, R., & Settle, D. (1990). Teacher appraisal and self- evaluation: A practical guide. Oxford: Blackwell Education.

Hanson, M.F., & Gilkerson, D. (1999). Portfolio assessment: More than ABCs and 123s.

Klenowski, V. (2002). Developing Portfolios for learning and assessment: Processes and principles. London and New York: Routledge- Falmer.

Kotthoff, H. G. (2006). Discrepancies between intended and achieved effects of school evaluation in international comparative and recommendations. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 7, 9-11.

MacLellan, E. (2004). Initial knowledge sates about assessment: Novice teachers’ conceptualizations. Teaching and Teacher Education, 20, 523- 535.

Mason, R. D., Pegler, C. A., & Weller, M. J. (2004). E- portfolios: An assessment tool for online courses. British Journal of Educational Technology, 35(6) 717- 727.

Matthews, M. (1990). The measurement of productive skills: doubts concerning the assessment criteria of certain public examinations.  ELT Journal, 44, 117-121.

Murchan, D., & Shiel, G. (2017). Understanding and applying assessment in education. London: Sage

Robbin, S. P. (1998). Organizing and managing classroom learning communities. New York.

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom. The Urban Review, 3, 16-20.

Scriven, M. (1994). Evaluation, summative and goal-free. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), The International Encyclopedia of Education (ss. 2097- 2101). Oxford.

Scriven, M. (1991). Evaluation thesaurus (4th ed.). London: Sage

S.I.C.I. (2003). Effective school self- evaluation. Belfast: The Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education.

Sharp, A. (1990). Staff/ student participation in course evaluation: A procedure for improving course design. ELT Journal, 44, 132- 137.

Stravakou, P. (2019). Postgraduate students’ views on their assessment and evaluation at university: A case study. International Journal of Education and Research, 7(8), 75-84.

Taratori- Tsalkatidou, E. (2003). A pupil’s school achievement and the contribution of the family: The results of a survey. KINITRO, 5, 125-136.

Taratori, E., Kougiourouki, M., & Stravakou, P. (2011). Identifying ways to improve school children performance: The students’ point of view. International Technology, Education and Development Conference 2012- Conference Proceedings CD, 5-7 March 2012, Valencia, pp. 116-124.

Tsiakkiros, A., & Pashiardis, P. (2002). Strategic planning and education: The case of Cyprus. The International Journal of Educational Management, 16(1), 6-17.

Valli, L., & Rennert- Ariev, P. (2002). New standards and assessments?: Curriculum transformation in teacher education. Curriculum Studies, 34(2), 201- 225.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

 • Κίνητρο
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Νέα Παιδεία
 • Εκπαιδευτικά
 • Μέντορας
 • Assessment and Evaluation
 • Mentoring and Tutoring
 • Educational review
 • British Educational Research Journal
 • Educational Research and Evaluation
 • British Journal of Educational Studies
 • Issues in Educational Research

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μάθημα: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Κωδικός Μαθήματος 6Υ2
Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα pstravak@eled.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: Η διδάσκουσα και άλλο προσωπικό του Τμήματος
Εξάμηνο: 7ο  (8ο στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών)
Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων ……………..……κατά τις ώρες …………… ανά  μισάωρο σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα Α.Ε.Μ. των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. Η συνολική βαθμολογία του φοιτητή στο μάθημα προκύπτει από τον συνυπολογισμό της προφορικής εξέτασης (70%) και της εκπόνησης (συγγραφής και παρουσίασης) γραπτής εργασίας (προαιρετικά) όπως έχει προγραμματιστεί στην αρχή του εξαμήνου (30%).