Εκπαιδευτική Αξιολόγηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6Υ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υπόβαθρου και Επιστημονικής περιοχής (Ειδικού υπόβαθρου)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τα Παραρτήματα Α & Β στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών», σελίδες 20 – 24:

Παράρτημα Α [(α) Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε κύκλο σπουδών, σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & (β) Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης]

Παράρτημα Β  (Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να κατέχουν ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο όρων και εννοιών που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και να  το χρησιμοποιούν ορθά κατά περίπτωση, δηλαδή να περιγράφουν και να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, συνεπώς να επιλέγουν τις καταλληλότερες όταν ζητείται να πάρουν θέση και να την τεκμηριώσουν

·         να διακρίνουν και να εκτιμούν έννοιες που αναφέρονται στην αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του και στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, καθώς και άλλων πτυχών αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό και ευρύτερο παιδαγωγικό χώρο

·         να εξετάζουν και να συνδυάζουν τις αρχές αξιολόγησης που συναντώνται στην σχετική βιβλιογραφία και που συνθέτουν το πεδίο

·         να ταξινομούν στοιχεία και παραμέτρους μοντέλων εκπαιδευτικής αξιολόγησης, να εξετάζουν την εφαρμοσιμότητά τους στην πράξη, να συνδυάζουν και να διαφοροποιούν αυτά

·         να συνθέτουν μοντέλα και να κατασκευάζουν/ανακατασκευάζουν «σενάρια» αξιολόγησης διαφόρων πτυχών της εκπαίδευσης και να προβαίνουν σε μετα-αξιολόγηση

·         να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τεχνικές  και μεθόδους  αξιολόγησης του μαθητή, του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας

·         να κατασκευάζουν αντικειμενικά τεστ αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης του μαθητή

·         να κρίνουν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα συγκεκριμένων αρχών, θεσμών και φορέων αξιολόγησης στο σχολείο και στην εκπαίδευση(π.χ. εκπαιδευτικών, Στελεχών Εκπαίδευσης, κρατικών ή μη φορέων κ.ά.) και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους για τους παραπάνω

·         να συγγράφουν και να παρουσιάζουν αυτόνομη εργασία που να πληροί προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας

·         να  σχεδιάζουν επιτόπιες μικρής εμβέλειας έρευνες με στόχο την ανίχνευση των απόψεων εμπλεκόμενων φορέων στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα για το ζήτημα της αξιολόγησης

·         να συσχετίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν βασικές γνώσεις του εν λόγω γνωστικού πεδίου με την μελλοντική εκπαιδευτική πρακτική.

 

 

Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

– Ανάπτυξη ουσιαστικής παιδαγωγικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που είναι  συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης και, επιπλέον, αξιοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας

– Επανα-πλαισίωση, αξιοποίηση και υποστήριξη με ενεργό τρόπο της έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν, όπου η διαμόρφωση ευκαιριών  μάθησης για όλους τους μαθητευομένους θεωρείται ζωτικής σημασίας

– Αναγνώριση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής  ταυτότητας του εκπαιδευτικού και ανάπτυξή της μέσα από  διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού της διδακτικής πρακτικής

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ορθή επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών

·         Άσκηση και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου ή άλλων ιδιαιτεροτήτων

 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (αρχών και μοντέλων)

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα  αυτό οι φοιτητές έρχονται σε γνωριμία και συστηματική εξοικείωση κι ενασχόληση με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Οι θεματικές που παρουσιάζονται στις συναντήσεις και διαρθρώνονται σε 13 ενότητες είναι οι παρακάτω:

Οι κυριότερες θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

–          οριοθέτηση του γνωστικού αντικειμένου

–          βασική ορολογία και βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής αξιολόγησης  (όροι, είδη, τύποι, μορφές, μέθοδοι και τεχνικές, μοντέλα)

–          νομοθετικό πλαίσιο

–          ιστορική εξέλιξη

–          ποιότητα στην εκπαίδευση, προσδιορισμός και ανάπτυξη παραγόντων

–          σχολική διοίκηση, σχολική κουλτούρα, προσφορά μορφωτικών αγαθών

–          αξιολόγησης σχολικής επίδοσης (παραδοσιακή, σύγχρονη, portfolio, φύλλα εργασίας), βαθμολόγηση μαθητή

–          αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση μαθητών

–          αξιολόγηση σχολικής μονάδας (αυτοαξιολόγηση, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση)

–          μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

–          αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του

–          τυπικές μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου

–          άτυπες μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου

–          συσχέτιση με την έννοια της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση του σχολείου

–          η αξιολόγηση άλλων εκπαιδευτικών φορέων και δομών

 

 

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις και συζητήσεις με εναλλαγή μορφών και μεθόδων διδασκαλίας 60
Σεμινάρια  Επιστημονικής Τεχνογραφίας 5
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 40
 
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαμορφωτική & Τελική

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

 

Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, ανάπτυξης, επίλυση ασκήσεων/προβλημάτων), Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, κτλ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται αν πρόκειται για ατομική ή ομαδική εργασία και η ‘βαρύτητα’ κάθε συνιστώσας της αξιολόγησης στον τελικό βαθμό (π.χ., ομαδική εργασία – 25%).

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων ή/και

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– βαθμός συνθετικής ή αναλυτικής προσέγγισης του θέματος

– βαθμός άσκησης κριτικής σε προτάσεις που διατυπώνονται

–  Επιμέλεια και αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

–  Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

–  Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

–  Αρτιότητα θεωρητικής προσέγγισης του θέματος

–  Σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου

–  Πληρότητα σχετικής βιβλιογραφίας

–  Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα  διδακτικά συγγράμματα

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2009). Σχολική Αξιολόγηση. Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκαιδευτικού και της επίδοσης του μαθητή.  Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνόγλωσση

 

–      Αθανασίου, Λ. (2000), Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο σχολείο και του διδακτικού του έργου, Ιωάννινα. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

–      Βιτσιλάκη, Χρ. & Χατζηδήμου, Κ. (2005), Η σχολική επίδοση των μαθητών/ τριών της Ε΄ και Στ΄ τάξης  πέντε Δημοτικών Σχολείων από την πόλη της Θεσσαλονίκης: μια μελέτη περίπτωσης, ΚΙΝΗΤΡΟ, 6, 105- 116.

–      Γεωργούσης, Π. (1998), Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού (Portfolio Assessment), Μια νέα τάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, Αθήνα: Δελφοί.

–      Δημητρόπουλος, Ευ. (2002), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση- Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

–      Καβαδίας, Γ., Φατούρου, Α., (2002), Ο εκσυγχρονισμός της αξιολόγησης, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 62, 9-14.

–      Κακανά, Δ.Μ. (2006), Τάσεις και πρακτικές αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση, στο: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση (επιμ. Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη), Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, 31-41.

–      Καρακατσάνης, Γ.(1994), Θέματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Θεσσαλονίκη: Art of Text.

–      Κασσωτάκης, Μ. (2001), Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών- Μέσα, μέθοδοι, προοπτικές, Αθήνα. Εκδόσεις: Γρηγόρης.

–      Κουγιουρούκη, Μ., Στραβάκου, Π., Χατζηδήμου, Κ. (2006). «Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης μαθητών/τριών Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου-μία μελέτη περίπτωσης». Εισήγηση στο: Δ.-Μ. Κακανά, κ.ά. (Επιμ.) Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου του ΟΜΕΡ Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 14-16 Οκτωβρίου 2005 σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 123-129.

–      Κουλουμπαρίτση, Α. (2002), Η Γνωστική Μαθητεία ως πλαίσιο για την Ανάπτυξη και την Αξιολόγηση ενός προγράμματος Ενδο- Σχολικής Επιμόρφωσης, στο: ΚΙΝΗΤΡΟ 4, 129- 139.

–      Λαθούρης, Δ. (2001), Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Κριτική θεώρηση του θεσμού, παρουσίαση προβλημάτων και προοπτικών. Τα Εκπαιδευτικά, 59-60, 223-232.

–      MacBeath, J. (2001), Η αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο, Ουτοπία και πράξη (μετ. Χρ. Δούκα και Ζ. Πολυμεροπούλου), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

–      Σαλβαράς, Γ. (1999), Κατασκευή και χρήση διδακτικού υλικού για την αξιολόγηση όλων των μαθητών, Κίνητρο, 2, 115- 144,

–      Σολομών, Ι. (1999), Εσωτερική Aξιολόγηση και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα: Ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

–      Στραβάκου, Π., Χατζηδήμου, Κ. (2006). «Σχολική επίδοση Ελλήνων, αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου: μία μελέτη περίπτωσης». Εισήγηση στο: Δ. Χατζηδήμου, Χ. Βιτσιλάκη. (Επιμ.). Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας. Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 21-23 Οκτωβρίου 2005. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδερφών Κυριακίδη, 865-873.

–      Ταρατόρη, Ε., Στραβάκου, Π., Κουγιουρούκη Μ. (2006). «Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού εκπαιδευτικού (Έρευνα)». Στο: Νέα Παιδεία, 119, 141-147

–      Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (2006), «Παραδοσιακή ή σύγχρονη αξιολόγηση; Η οπτική των φοιτητών, στο: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση (επιμ. πρακτικών συνεδρίου στο Βόλο 14-16/ 10/ 2005 : Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη), Θεσσαλονίκη, Αδελφοί Κυριακίδη, 73-82.

–          Ταρατόρη, Ε. (2011). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αξιολογητή και κριτήρια για την αξιολόγηση – η οπτική των φοιτητών. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (επιμ.) Εκπαίδευση – Κοινωνία & Πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη (612-621). Εκδόσεις πεδίο, Αθήνα.

–          Ταρατόρη-Τσαλκατίδου κ.ά. (2007). Επιστημονική Τεχνογραφία. Αθήνα: Ατραπός.

–      Τσακίρη, Δ. & Καπετανίδου, Μ. (2007),  Εργαλεία αξιολόγησης για  την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, στο: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης-  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (επιστ. επιμ. Β. Κουλαϊδής), ) ΟΕΠΕΚ, Αθήνα, 351-356.

 

–      Ξενόγλωσση

 

–       

–      Gitlin, A. & Smith, J., (1989), Teacher Evaluation: Educative alternatives, East Sussex:: The Falmer Press.

–      Guba, E. et Linkoln, Y.(1983), Effective Evaluation. Washington: Jossey-Bass.

–      Jewett, F. (1998), Case studies in evaluating the benefits and costs of mediated instruction and mediated learning. Seal Beach, CA: California State University (ERIC Document Reproduction Service No 423802).

–      Hanson, M.F. & Gilkerson, D. (1999), Portfolio Assessment: More than ABCs and 123s.

–      Hancock, R. & Settle, D. (1990), Teacher Appraisal and Self- Evaluation: A practical guide. Oxford, Blackwell Education.

–      Klenowski, V. (2002), Developing Portfolios for learning and assessment. Processes and principles. London and New York: Routledge- Falmer

–      Kotthoff, H.G. (2006), Discrepancies between intended and achieved effects of school evaluation in international comparative and recommendations. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 7, 9-11.

–      MacLellan, E. (2004), Initial Knowledge Sates about assessment: novice teachers’ conceptualizations. Teaching and Teacher Education, 20, 523- 535.

–      Mason,R.D. & Pegler,C.A. & Weller,M.J. (2004), E- Portfolios: An assessment tool for online courses, British Journal of Educational Technology, 35 (6) 717- 727.

–      Matthews, M. (1990), The measurement of productive skills: doubts concerning the assessment criteria of certain public examinations,  ELT Journal, vol. 44, pp. 117-121.

–      Robbin, S.P. (1998), Organizing and Managing Classroom Learning Communities: New York.

–      Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968), Pygmalion in the classroom, New York: Holt, Reinhart and Winsto Scriven, M.(1991), Evaluation Thesaurus, (4th edition), London: Sage

–      Scriven, M.(1994), Evaluation , Summative and Goal-free, στο: Husen, T. Postlethwaite (Eds.),The International Encyclopedia of Education, Oxford 1994, ss. 2097- 2101.

–      S.I.C.I. (2003), Effective School Self- Evaluation. Belfast: The Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education.

–      Sharp, A. (1990), Staff/ student participation in course evaluation: a procedure for improving course design, ELT Journal, vol. 44, pp.132- 137.

–                Taratori- Tsalkatidou, E. (2003), A pupil’s school achievement and the contribution of the family- The results of a survey, KINITRO, 5, 125-136.

–                            Taratori, E., Kougiourouki, M., Stravakou, P., (2011), “ Identifying ways to improve school children performance: the students’ point of view”. In: International Technology, Education and Development Conference 2012- Conference Proceedings CD, 5-7 March 2012, Valencia, pp. 116-124.

–      Tsiakkiros, A. & Pashiardis, P. (2002), Strategic planning and education: the case of Cyprus. The International Journal of Educational Management 16 (1), 6-17.

–      Valli, L. & Rennert- Ariev, P. (2002), New standards and assessments? Curriculum transformation in teacher education, Curriculum Studies, 34 (2), 201- 225.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

 • Κίνητρο
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Νέα Παιδεία
 • Εκπαιδευτικά
 • Μέντορας
 • Assessment and Evaluation
 • Mentoring and Tutoring
 • Educational review
 • British Educational Research Journal
 • Educational Research and Evaluation
 • British Journal of Educational Studies
 • Issues in Educational Research