Εκπαιδευτικό Λογισμικό


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03226/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
 

Η μύηση των φοιτητών σε νέες τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου Παιδείας. Αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αυτής είναι ο νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το εκπαιδευτικό (ελεύθερο) λογισμικό. Ήδη στα σχολεία Α΄& Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης ακολουθούνται νέες τεχνικές διδασκαλίας (χρήση ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία, χρήση διαδραστικού πίνακα, μέθοδος Project).

Οι φοιτητές πλέον εκτός από τις βασικές γνώσεις πληροφορικής που πρέπει να κατέχουν, είναι απαραίτητο να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές αναβαθμισμένες σε ένα B_επίπεδο γνώσεων προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στους πολυδιάστατους ρόλους τους.  Το μάθημα συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα  η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων σημαίνει επάρκεια πληροφορικής σύμφωνα με το ΝΔ. 44/2005.

Τα διδασκόμενα του μαθήματος αυτού σε συνδυασμό με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος «Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες» του 3ου εξ. Σπουδών, υπερκαλύπτουν τα μαθήματα που διδάσκονται και τις δεξιότητες που παρέχονται στην επιμόρφωση β’ Επιπέδου – πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Γ’ ΚΠΣ (http://b-epipedo.cti.gr/portal/ )

 

Μετά την εμπειρία των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στο μάθημα του 3ου εξ. σπουδών  “Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες” το νέο μάθημα συμπληρώνει το γνωστικό υπόβαθρο στις ΤΠΕ με βασικά Εκπαιδευτικά Λογισμικά. Η διαδικασία που ακολουθείται στοχεύει στη δυνατότητα των φοιτητών να “κατεβάζουν”, εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν νέα λογισμικά χρήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της σχέσης των λογισμικών με τις Θεωρίες Μάθησης (ΜΑ3, ΜΑ4). Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης και χρήσης των νέων λογισμικών το μάθημα ολοκληρώνεται με συνεργατική εργασία υλοποίησης Σεναρίου Μαθήματος (ΜΑ5-ΜΑ9).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και σε συνδυασμό με τις γνώσεις από τα υπόλοιπα μαθήματα Πληροφορικής του Τμήματος οι φοιτητές/τριες :

 

1.  Αποκτούν γνώσεις ΤΠΕ σε επίπεδο ίδιο με την επιμόρφωση Β’ Επιπέδου (ΜΑ7, ΜΑ9)

2.  Μπορούν να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη άνεση τις ΤΠΕ στα μαθήματα που θα χρειαστεί να διδάξουν (ΜΑ9).

3. Μπορούν να εργασθούν σαν σύμβουλοι σε εταιρείες δημιουργίας εκπαιδευτικών λογισμικών, μαθησιακών αντικειμένων.

 

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Το μάθημα αναφέρεται στην επιλογή, ενσωμάτωση και υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη διδασκαλία και πως μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική με τη χρήση τους.

Λαμβάνοντας  υπόψη τις νέες τάσεις, η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής:

1. Γνωριμία, χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης : eClass

2. Ψηφιακές-δικτυακές εφαρμογές: Hotpotatoes

3.  Εννοιολογική χαρτογράφηση: Inspiration

4. Επεξεργασία εικόνας: Gimp

5. Επεξεργασία ‘Ηχου: Audacity

6.  Επεξεργασία – δημιουργία video, videotutorial

7.  Προηγμένες τεχνικές με τα 5 εργαλεία Google: Google advance

8.  Επεξεργασία εικόνας, ήχου: Audacity, Freemake Video Converter

9. Office advance: PPT & Νέες τεχνικές πολυμεσικών παρουσιάσεων

10. Δημιουργία Ιστολογίου: Blogger

11. Σχεδίαση Σεναρίου Μαθήματος με χρήση ΤΠΕ

12. Σχεδίαση Σεναρίου Μαθήματος με χρήση ΤΠΕ

13. Παρουσίαση Εργασιών φοιτητών

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος και εξ αποστάσεως μέσω του eclass.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Θεωρία-Επίδειξη εκπαιδευτικών λογισμικών 30
Υλοποίηση εργασιών από φοιτητές και ανάρτηση στο eClass 78
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 17
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης:

1. Παρουσίες στο εργαστήριο (20%)

2. Παράδοση εργασιών, ποιότητα περιεχομένων, αισθητική απόδοση, δημιουργικότητα στα περιεχόμενά τους (80%).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Γ.Κέκκερη (επιμ), Εικαστικές Τέχνες και Μαθηματικά για την Καλλιέργεια της Δημιουργικότητας με ΤΠΕ, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2011, ISBN 978-960-467-260-8,  κωδ.στον ΕΥΔΟΞΟ: 12601153.

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Γ. Κέκκερη, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Φοιτητικές Σημειώσεις, 2014 (Διανέμεται μέσω του Eclass).

·         Χ. Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πιερρακέας, Π. Πιντέλας, Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του, Εκδόσεις Μεταιχμιο, 2003, ISBN 978-960-375-579-1

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         http://i-teacher.gr/

·         Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *