Ενταξιακές Σχολικές Πρακτικές


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03292/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές των ενταξιακών πρακτικών και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής (ΜΑ7, ΜΑ12)

·         Γνωρίζουν πώς να διαφοροποιούν τα περιεχόμενα της μάθησης (ΜΑ7, ΜΑ12)

·         Γνωρίζουν πώς να διαφοροποιούν τη μαθησιακή διαδικασία (ΜΑ7, ΜΑ12)

·         Γνωρίζουν πώς να διαφοροποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα και να υιοθετούν πολλαπλά μέσα αξιολόγησης (ΜΑ7, ΜΑ8)

·         Υιοθετούν και να αξιοποιούν καλές πρακτικές συνεργασίας με γονείς, φορείς και άλλους επαγγελματίες (ΜΑ14)

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Παρουσίαση μαθήματος – Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ενταξιακής εκπαίδευσης
 2. Κουλτούρα σχολείου & κλίμα τάξης
 3. Πρακτικές συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς και εμπλεκόμενους επαγγελματίες
 4. Τροποποιήσεις, προσαρμογές και παρεμβάσεις
 5. Εισαγωγή στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
 6. Διαφοροποίηση των περιεχομένων της μάθησης
 7. Ανάλυση παραδειγμάτων και πρακτική εξάσκηση
 8. Διαφοροποίηση της διαδικασίας της μάθησης
 9. Ανάλυση παραδειγμάτων και πρακτική εξάσκηση
 10. Διαφοροποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος
 11. Ανάλυση παραδειγμάτων και πρακτική εξάσκηση
 12. Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και επανασχεδιασμός
 13. Ανακεφαλαίωση
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 10
Συγγραφή εργασίας 20
Εργαστηριακές ασκήσεις 31
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή Εξέταση (50%), Εργαστηριακές Εργασίες (30%) & Γραπτές Εργασίες (20%)

Η Γραπτή Εξέταση πραγματοποιείται με θέματα που απαιτούν σύντομη ανάπτυξη ή/και με ερωτήσεις κλειστού τύπου ή/και με επίλυση ασκήσεων/προβλημάτων. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται στο εύρος των γνώσεων που περιλαμβάνονται στο σύγγραμμα και στο πρόσθετο υλικό, καθώς και τις παρουσιάσεις και ασκήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του μαθήματος. Οι Εργαστηριακές Εργασίες αφορούν την εκπόνηση σχεδίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των  Φυσικών Επιστημών. Οι Γραπτές Εργασίες είναι δύο (2) και αφορούν την σύντομη κριτική παρουσίαση επίκαιρων ζητημάτων που άπτονται των ενταξιακών πρακτικών. Τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης για την Γραπτή Εξέταση, τις Εργαστηριακές Ασκήσεις και τις Γραπτές Εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην 1η διάλεξη του εξαμήνου και κατόπιν αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA
Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ. (επιμ.) (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο.

Σούλης, Σ. Γ. (2008). Ένα Σχολείο για Όλους. Από την έρευνα στην πράξη – Παιδαγωγική της Ένταξης. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

Tomlinson, C. A. (2015). Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας. Αθήνα: Γρηγόρης.