Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03285/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         χρησιμοποιεί επιτυχώς το μικροσκόπιο και να πραγματοποιεί μικροσκόπηση (MA 4, 9, 11).

·         αναγνωρίζει και να προσδιορίζει φυτικούς και ζωικούς ιστούς και να περιγράφει τη δομή και λειτουργία τους (MA 4, 9, 11).

·         γνωρίζει την ανατομία και να εξηγεί τη λειτουργία ανθρώπινων συστημάτων (MA 4, 9, 11).

·         παραγάγει νωπά παρασκευάσματα για χρήση στη διδακτική διαδικασία (MA 4, 9, 11).

·         πραγματοποιεί πειράματα για την επίδειξη φυσικών φαινομένων σε μαθητές 6-12 ετών (MA 4, 9, 11).

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         1ο μάθημα: περιγραφή και χρήση μικροσκοπίου.

·         2ο μάθημα: Παρατήρηση μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών. Παρατήρηση μούχλας πορτοκαλιού.

·         3ο μάθημα: Φυτικοί ιστοί. Φύλλο μονοκότυλου και δικότυλου φυτού.

·         4ο μάθημα: Βλαστός μονοκότυλου και δικότυλου φυτού.

·         5ο μάθημα: Ρίζα μονοκότυλου και δικότυλου φυτού.

·         6ο μάθημα: Ώσμωση. Σπαργή. Πλασμόλυση στα φυτά. Μεταφορά νερού στα φυτά.

·         7ο μάθημα: Ζωικοί ιστοί. Επιθηλιακός ιστός.

·         8ο μάθημα: Συνδετικός ιστός. Αίμα.

·         9ο μάθημα: Μυικός και νευρικός ιστός.

·         10ο μάθημα: Μελέτη ανθρώπινων συστημάτων με τη χρήση προπλασμάτων. Νευρικό σύστημα. Εγκέφαλος. Αισθητήρια όργανα.

·         11ο μάθημα: Αναπνευστικό σύστημα. Κυκλοφορικό σύστημα.

·         12ο μάθημα: Πεπτικό σύστημα. Σκελετός ανθρώπου.

·         13ο μάθημα: Ανασκόπηση της ύλης.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακή άσκηση 39
Aνοιχτό εργαστήριο 6
Μελέτη 77
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 1.Παρουσία στα εργαστήρια: 20%

2. Ανοιχτό εργαστήριο: 10%

3. Τελική εξέταση: 70%

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

·         Κεβρεκίδης Θεόδωρος (1996). Εισαγωγή στη Βιολογία. University Studio Press (κωδικός στον Εύδοξο: 17148).

·         Starr Cecie, Evers Christine & Starr Lisa (2014). Βιολογία.  Utopia (κωδικός στον Εύδοξο: 32998265)

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία (ενδεικτικά)

·         Green, N.P.O., Stout, G.W., Taylor, D.J. (1990). Biological science. 1. Organisms, energy and environment. Ed. R. Soper, Cambridge.

·         Green, N.P.O., Stout, G.W., Taylor, D.J. (1990). Biological science. 2. Systems, maintenance and change. Ed. R. Soper, Cambridge.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ενδεικτικά)

·         International Journal of Biological Sciences

·         European Journal of Cell Biology

·         Journal of Plant Research

·         The Journal of Physiological Sciences

·         Journal of Anatomy

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *