Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν:

·         Να εξηγήσουν σε βάθος τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί σχετικά με τις διεργασίες της λύσης προβλημάτων, της μεταγνώσης, της γλώσσας, των κινήτρων, της εικόνας εαυτού, της κατανόησης εννοιών, (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·         Να αντιπαραβάλλουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και να εντοπίσουν τις κρίσιμες διαφορές τους. (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·         Να εντοπίζουν τους τρόπους εφαρμογής στο πεδίο της μάθησης των θεωρητικών προσεγγίσεων και των σχετικών ερευνητικών δεδομένων, που αφορούν στις  παραπάνω λειτουργίες,  (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·         Να προτείνουν νέες ερευνητικά ερωτήματα για τη διερεύνηση της σχέσης των παραπάνω λειτουργιών με την μάθηση και την σχολική επίδοση. (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Ομαδική εργασία

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση απαραίτητων τεχνολογιών

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

 2: Θεωρία Piaget και εκπαίδευση/ παρουσίαση εργασίας

4.        3.Θεωρία  Vygotsky και εκπαίδευση /παρουσίαση εργασίας

 4: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (1)/ παρουσίαση εργασίας

 5: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (2)/ παρουσίαση εργασίας

 6: Μεταγνώση και μάθηση (1)/παρουσίαση εργασίας   

7: Μεταγνώση και μάθηση (1)/παρουσίαση εργασίας

 8: Εικόνα εαυτού και μάθηση /παρουσίαση εργασίας

 9: Κίνητρα μάθησης / παρουσίαση εργασίας

 10: Κίνητρα μάθησης / παρουσίαση εργασίας

11: Εννοιολογική αλλαγή στις θετικές επιστήμες/παρουσίαση εργασίας

12. Εννοιολογική αλλαγή στις κοινωνικές επιστήμες / παρουσίαση εργασίας

13: Σύνοψη/συμπεράσματα

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 44
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Μελέτη για εξετάσεις 45
Παρουσίαση εργασίας 3
Προφορική εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Συγγραφή γραπτής εργασίας

·         Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·         Προφορική εξέταση

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Βοσνιάδου, Σ. (Επιμ.). Κείμενα Εξελικτικής Ψυχολογίας (Σκέψη). Αθήνα: Gutenberg.

·         Siegler, R.  S. (2003). Πώς σκέφτονται τα παιδιά. Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg,

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Βοσνιάδου, Σ. (1997). Γνωσιακή Ψυχολογία. Gutenberg, Αθήνα

Di Vesta, F. J. (1989). Applications of cognitive psychology to education. In M. C. Wittrock & F. Farley (Eds.), The future of educational psychology (p. 37–73). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Κατή, Δ. (2012). Ο γνωσιακός ρόλος της γλώσσας. Η συμβολή των επιστημών της γλώσσας

και του νου. Αθήνα: Καπόλα Παγώνα-εκδόσεις Νήσος.

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική ψυχολογία. Εκδόσεις Πεδίο.

Μπαμπλέκου, Ζ. (2011). Γνωστική ψυχολογία: Μοντέλα μνήμης. Αθήνα: Εκδόσεις

Gutenberg.

Roediger, H. L. III. (2013). Applying cognitive psychology to education: Translational educational science. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 1–3. https://doi.org/10.1177/1529100612454415

Ρούσσος, Π. (Επιμ. 2014). Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες. Αθήνα:

Εκδόσεις Τόπος.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Ψυχολογία

·         Learning and motivation

·         Educational psychology

·         Metacognition and instruction