Εφαρμογές στην Κοινωνική Ψυχολογία: Φύλο και Εκπαίδευση


1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Bryman, A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg (Κεφ. 1, 2, 3, 7, 17)

·         Cole, M., Cole, R. S., (2011). Η ανάπτυξη των παιδιών.  Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός (Κεφ. 9 σελ 431-441 & Κεφ. 13: σελ.632-642).

·         Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β.  & Σακκά, Δ. (Επιμ.).(2007). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg ή

·         Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (2006). Μεγαλώνοντας ως αγόρι. Αθήνα: Gutenberg.

·         Ηοgg, M. & Vaughan, G. (2009) Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg: Κεφ. 10

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

 

•              Arnot, M. (2006). Διαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου. Αθήνα: Μεταίχμιο

•             Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (Επιμ.) (2012) Ειδικό Αφιέρωμα με τίτλο Το φύλο ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ψυχολογική έρευνα. Περιοδικό Ψυχολογία , 19 (2). Αθήνα: Πεδίο.

•             Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ. (2006). Διερευνώντας το φύλο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας

•              Kαϊλα, Μ., Guy, B., & Θεοδωροπούλου, Ε. (2004). Ελληνο-τουρκικές προσεγγίσεις. Επαναπροσδιορίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα. Τόμοι Α & Β. Αθήνα: Ατραπός.

•              Muncie, J., Wetherell, M., Langan, M., Dallos, R. & Cochrane, A. (Επιμ.) (2009).

Οικογένεια. Η μελέτη και η κατανόηση της οικογενειακής ζωής. Αθήνα: Μεταίχμιο

 

 

 

 

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

• Arnot, M. (2006). Gender Voices In The Classroom. Στο: Francis, B., Skelton, C., Smulnan (eds). Handbook of Gender and Education. London : Sage.

• Connell, R. W.(1995). Masculinities. Cambridge/Oxfort: Polity Press/Blackwell

• Deliyanni-Kouimtzis, K. & Sakka, D. (1999). Designing a European Project on adolescent masculinities. Ιn Circle for Youth Research Cooperation in Europe (Ed.) European Yearbook on Youth Policy and Research, Vol. 2 (pp.89-97).  Berlin: Walter de Grunter.

• Gilligan C. (1982). In a different Voice: Psychological theory and women’s development. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press

•Ngambeki, I., Habashi, M. M., Evangelou, D., Graziano, W. G., Sakka, D., & Çorapçi, F.

(2012). Using profiles of Person-Thing Orientation to examine the underpresentation of women in engineering in thee cultural contexts. International Journal of Engineering, Education, 38, 621-632.

• Sakka, D. & Deliyanni – Kouimtzi, V. (2006) Adolescent boys’ and girls’ views on fatherhood in the context of the changing women’s position. Gender and Education, 18(1), 51-74

•Thompson, D. (2001) Radical Feminism Today. London: Sage

 

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

  • Περιοδικό Ψυχολογία
  • Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
  • Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

·         Gender and Education

·         European Journal of Intercultural Studies

  • British Journal of Educational Psychology
  • Social Psychology of Education: An International Journal
  • International Journal of Engineering, Education