Ηλεκτρονική μάθηση (Ε-learning)


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (e-learning)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03275/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων/σεναρίων διδασκαλίας και μάθησης με αξιοποίηση των ΤΠΕ, δικτυακών τεχνολογιών και του διαδικτύου. Αναπτύσσονται γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη διδασκαλία σε ψηφιακά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα μάθησης, σε συνδυασμό, αλλά και πέρα από τα όρια της συμβατικής τάξης.

 

Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

·         Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες συμβολής του πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία (ΜΑ2)

·         Να αναλύουν και να περιγράφουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εξέλιξη της τεχνολογικής γνώσης και της θεωρητικής παιδαγωγικής γνώσης κατά την οργάνωση ηλεκτρονικής διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας (ΜΑ9)

·         Να σχεδιάζουν περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης με αξιοποίηση του διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες υποστήριξης εξατομικευμένης και συνεργατικής μάθησης, τις διδακτικές ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών καθώς και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων (ψηφιακός διδακτικός μετασχηματισμός) (ΜΑ3, ΜΑ4, ΜΑ6, ΜΑ7, ΜΑ9, ΜΑ11, ΜΑ12)

·         Να εργάζονται ατομικά ή ομαδικά για την εμβάθυνση στην ανάλυση και τη σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση ερευνητικά αποτελέσματα (π.χ., σχετικά με ψηφιακά εργαλεία διδακτικού σχεδιασμού, μαθησιακή αναλυτική (learning analytics), ευφυή συστήματα, μοντελοποίηση με fuzzy logic) (ΜΑ13).

·         Να υλοποιούν, να ετεροαξιολογούν διδασκαλία σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και να αναστοχάζονται κριτικά σχετικά με τη διδακτική τους πράξη (ΜΑ8, ΜΑ15)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1. Οριοθέτηση του πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης (μορφές, γενιές-μετάβαση στην ανοικτή ηλεκτρονική μάθηση)

2. Παιδαγωγικές θεωρίες και ηλεκτρονική μάθηση

3. Mοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης

4.-5. Τεχνολογίες ηλεκτρονικής και κινητής μάθησης

6. Διαδικτυακά συστήματα (π.χ., εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (virtual & augmented reality), διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών)

7. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (LMS, MOOCS)

8. Συστήματα συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενα από Η/Υ και κοινότητες μάθησης

9. Ανεστραμμένη τάξη/μάθηση (flipped classroom/learning) και Πανταχού παρούσα μάθηση (ubiquitous learning)

10. Αξιολόγηση και ηλεκτρονική μάθηση (e-portfolio, μαθησιακή αναλυτική (Learning analytics), rubrics, μοντελοποιήσεις)

11. Αρχές σχεδιασμού μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σε γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (LMS/web 2.0)

12. Τεκμηρίωση του σχεδιασμού μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα σπουδών, τις ιδιαιτερότητες του γνωστικού αντικειμένου και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων

13. Διαδικασίες υλοποίησης μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης σε «τάξη»–Κριτήρια ετεροαξιολόγησης και η σημασία του αναστοχασμού. Κριτικός στοχασμός σχετικά με τις δυνατότητες/περιορισμούς της ηλεκτρονικής μάθησης και σύνδεση με την επαγγελματική ανάπτυξη στην περιοχή.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις) και εργασία (ατομικά και σε ομάδες) στο εργαστήριο Η/Υ, ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), εξ αποστάσεως (σύγχρονη/ασύγχρονη)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Η χρήση Τ.Π.Ε. αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος και αξιοποιείται στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

Ενδεικτικά:

Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.duth.gr (ασύγχρονα/σύγχρονα)

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων

Χρήση LMS για τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων

Χρήση εργαλείων web 2.0 και ευρύτερα τεχνολογιών και συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13 μαθήματα Χ3 ώρες) 39
Μελέτη, ανάλυση και αξιοποίηση βιβλιογραφίας

(“e-portfolio)

20
Εργαστηριακή εργασία (ασκήσεις-ατομικά ή/και ομαδικά) (“e-portfolio) 15
Εκπόνηση μελέτης (project)- σχεδιασμός-τεκμηρίωση και υλοποίηση ηλεκτρονικού μαθήματος σε «τάξη»

(ατομικά ή ομαδικά) (“e-portfolio)

26
Ετεροαξιολόγηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων (ατομικά ή ομαδικά)-αναστοχασμός/κριτικός στοχασμός

(“e-portfolio)

10
Συγκρότηση του φακέλου του μαθήματος (e-portfolio) και δημόσια παρουσίαση (ατομικά) 15
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιγράφεται στο e-class και έχει ως εξής:

·         Εργαστηριακή εργασία (20%)

·         Εκπόνηση μελέτης (project) (45%)

·         Ετεροαξιολόγηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων (15%)

·         Συγκρότηση και Δημόσια παρουσίαση e-portfolio-Τελική εξέταση (20%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

 

Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική μάθηση. Αθήνα: Κριτική ΑΕ

(Επιμ.) Αβούρης, Ν., Καραγιαννίδης, Χ., & Κόμης, Β. (2009). Συνεργατική τεχνολογία. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

 

-Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Bates, A.W. (2015). Teaching in a digital age. (https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage)

Conole, G. (2012). Designing for learning in an open world. New York: Springer

Depover, C., Karsenti, T., Κόμης, Β., (2010). Διδασκαλία με τη χρήση της Τεχνολογίας, προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

European Union (2018). Research evidence on the use of learning analytics. Implications for education Policy. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/06ea34f1-d701-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-73694420

Roblyer, M.D., Doering, A.H., (2014). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία. Αθήνα: ΙΩΝ.

Σοφός, Α., Κώστας, Α., & Παράσχου, Β. (2015). Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (www.kallipos.gr).

Τσιάτσος, Θ.Κ. (2015). Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (www.kallipos.gr).

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

American Journal of Distance Education  https://www.tandfonline.com/loi/hajd20

British Journal of Educational Technology https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678535

Computers and Education (https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education/)

Contemporary issues in technology and teacher education (https://citejournal.org/)

Current Issues in Emerging eLearning (https://scholarworks.umb.edu/ciee/)

Distance Education (https://www.tandfonline.com/loi/cdie20)

Electronic Journal of e-Learning (http://www.ejel.org/main.html)

European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL) (https://www.eurodl.org/)

International Journal of Information and Communication Technology https://www.inderscience.com/ jhome.php?jcode=ijict

Journal of Online Learning Research (https://www.aace.org/pubs/jolr/)

Journal of Technology and Teacher Education (JTATE) http://site.aace.org/pubs/jtate/

Open Journal of Web Technologies (OJWT) (https://www.ronpub.com/index.php/journals/ojwt)

Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning (https://www.tandfonline.com /toc/copl20/current)

Open Praxis (https://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis)

Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete)

 

-Πρακτικά συνεδρίων:

ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση) (http://www.etpe.gr).