Η Επικοινωνία στην Εκπαιδευτική Διαδικασία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·       να περιγράφουν την έννοια της «επικοινωνίας» και του «επικοινωνιακού εγγραμματισμού» και να αναφέρουν τις κυριότερες μορφές της προσδιορίζοντας τα κριτήρια διαχωρισμού της (ΜΑ11),

·       να αντιλαμβάνονται την αξία της λεκτικής επικοινωνίας στο χώρο της αγωγής και να αναλύουν τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωσή της (Μ5, Μ7, Μ12, Μ14),

·       να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση και να αξιοποιούν τις παραμέτρους της (Μ5, Μ12, Μ14),

·       να διακρίνουν τα είδη αγωγής που προκύπτουν από την επικοινωνιακή σχέση εκπαιδευτικού-μαθητών και να ταξινομούν τους επικοινωνιακούς τύπους εκπαιδευτικών με κριτήριο την παιδαγωγική και διδακτική τους συμπεριφορά (Μ1, Μ5, Μ14),

·       να προσδιορίζουν τους έμψυχους και άψυχους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν το σχολικό επικοινωνιακό πλαίσιο και καθορίζουν τη δυναμική του (Μ5, Μ6),

·       να γνωρίζουν τα αίτια και τις μορφές των κρυφών και φανερών συγκρούσεων που αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής μιας σχολικής μονάδας και να υποδεικνύουν τρόπους πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισής τους (Μ10, Μ12, Μ14).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

·       Λήψη αποφάσεων.

·       Αυτόνομη εργασία.

·       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

·       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

·       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1: Επικοινωνία. Έννοια, σημασία, ορισμός.

2: Μορφές επικοινωνίας.

3: Επικοινωνιακός εγγραμματισμός.

4: Λεκτική επικοινωνία. Στρατηγικές καλλιέργειας.

5: Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση.

6: Εμπόδια, προβλήματα και διαταραχές επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον.

7: Εκπαιδευτική Επικοινωνία. Πεδία μελέτης.

8: Οργάνωση παιδαγωγικής επικοινωνίας. Είδη αγωγής.

9: Παράγοντες διαμόρφωσης επικοινωνιακού πλαισίου στο σχολικό περιβάλλον.

10: Επικοινωνιακοί τύποι εκπαιδευτικών.

11: Σχολική επικοινωνιακή συμβουλευτική.

12-13: Επικοινωνιακές συγκρούσεις εντός σχολείου. Αίτια, μορφές, τρόποι διαχείρισης.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13×3=39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας  

36

Εργαστηριακές ασκήσεις 10
Συγγραφή εργασίας 40
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στην 1η διάλεξη και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, είναι τα εξής:

 

·     Γραπτή εξέταση (στην ελληνική γλώσσα), η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης (70%).

·     Γραπτή εργασία (30%).

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·       Σταμάτης, Π. Ι. (2013). Επικοινωνία στην εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση.

·       Κοντάκος, Α. Θ. & Σταμάτης, Π. Ι. (Επιμ.) (2014). Μη Λεκτική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση: Θεωρία & Πράξη. Αθήνα: Διάδραση.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

·       Βρεττός, Ι. (2004). Μη Λεκτική Συμπεριφορά Εκπαιδευτικού – Μαθητή. Αθήνα: Ατραπός.

·       Γκότοβος, Α. (2002). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και Κοινωνική Μάθηση στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.

·       Κοντάκος, Α. & Πολεμικός, Ν. (2008). Η Μη Λεκτική Επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

·       Κοντάκος, Α. Θ. & Σταμάτης, Π. Ι. (Επιμ.) (2017). Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση.

·       Κωνσταντίνου, Χ. (2001). Η Πρακτική του Εκπαιδευτικού στην Παιδαγωγική Επικοινωνία. Ο Αυταρχισμός ως Κυρίαρχο Γνώρισμα της Υπαρκτής Σχολικής Πραγματικότητας. Αθήνα: Gutenberg.

·       McQuail D. & Windahl,  S. (2009). Σύγχρονα μοντέλα επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης.

·       Μπακιρτζής, Κ. (2003). Η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης στην Επικοινωνία. Αθήνα: Gutenberg.

·       Μπακιρτζής, Κ. (2006). Επικοινωνία και Αγωγή. Αθήνα: Gutenberg.

·       Πολεμικός, Ν. & Κοντάκος, Α. (Επιμ.), (2002). Μη Λεκτική Επικοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

·       Σταμάτης, Π. Ι. (2005). Παιδαγωγική μη λεκτική επικοινωνία. Ο ρόλος της απτικής συμπεριφοράς στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Αθήνα: Ατραπός.

·       Σταμάτης, Π. Ι. (2009). Παιδαγωγική Επικοινωνία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός.

·       Σταμάτης Π. Ι. (2015). Προσχολική και Πρωτοσχολική παιδαγωγική. Επικοινωνιακές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αθήνα: Διάδραση.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

·       Gestwicki, C. (2012). Home, School and Community Relations. USA: Cengage Learning.

·       Kuder, J. S. (2007). Teaching Students with Language and Communication Disabilities. USA: Allyn & Bacon.

·       Latham, C. & Miles, A. (2001). Communication curriculum and classroom practice. London: David Fulton Publishers.

·       Littlejohn, S. W. (2002). Theories of Human Communication. Belmont, C.A.: Wadsworth Publishing Co.

·       Miller, P. W. (2000). Nonverbal communication in the classroom. USA.: P. W. Miller & Associates.

·       Racine, N. (2002). Visual Communication. USA: Learning Experts.

·       Scott, L. M. (2000). A Survey of Communication Disorders for the Classroom Teacher. USA: Allyn & Bacon.

·       Simonds, C. J. & Cooper, P. J. (2011). Communication for the Classroom Teacher. USA: Pearson, Allyn & Bacon.

·       Ysseldyke, J. & Algozzine, B. (2006). Teaching Students with Communication Disorders. A practical guide for every teacher. USA: Corwin Press.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Επιστήμες Αγωγής

·         Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

·         Εκπαίδευση και Επιστήμη

·         European Journal of Communication

·         Canadian Journal of Educational Communication

·         International Journal of Communication