Θέματα Βιολογίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03183/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών σε αντικείμενα της Βιολογίας (ΜΑ 4, 9, 11).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα 1ο: Χρωμοσώματα. Αντιγραφή του DNA

Μάθημα 2ο: DNA, RNA και γονιδιακή έκφραση

Μάθημα 3ο: Μεταγραφή. Από το DNA στο RNA. Από το RNA στην πρωτείνη

Μάθημα 4ο: Μεταλλαγμένα γονίδια και οι πρωτείνες- προιόντα τους. Ρύθμιση ευκαρυωτικών γονιδίων

Μάθημα 5ο: Πολλαπλασιασμός μέσω διαίρεσης. Η μίτωση και ο κυτταρικός κύκλος. Μηχανισμοί κυτοπλασματικής διαίρεσης

Μάθημα 6ο: Φύλο και αλληλόμορφα

Μάθημα 7ο: Η μείωση και κύκλος της ζωής

Μάθημα 8ο: Πρότυπα μεντελικής κληρονόμησης. Σύνθετη ποικιλότητα στα γνωρίσματα

Μάθημα 9ο: Γενετική ανάλυση και γενετικές διαταραχές στον άνθρωπο

Μάθημα 10ο: Αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. Γενετικός έλεγχος

Μάθημα 11ο : Παρουσίαση εργασιών. Ανασκόπηση της ύλης

Μάθημα 12ο : Παρουσίαση εργασιών. Ανασκόπηση της ύλης

Μάθημα 13ο : Παρουσίαση εργασιών. Ανασκόπηση της ύλης

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργασία σε ομάδες 30
Μελέτη για εξετάσεις 50
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (20%)

·         Γραπτή τελική εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, κριτικής σκέψης και ανάπτυξης- 80%).

Aρτιότητα των εργασιών και αρτιότητα των απαντήσεων στη γραπτή τελική εξέταση

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Starr, C., Evers, C. Starr, L. (2014). Βιολογία. Βασικές Έννοιες και Αρχές. Ελληνική Έκδοση (επιμέλεια Ε. Μαυρικάκη), Utopia Publishing, Αθήνα.

 

·         Καστρίτσης, Κ., Δημητριάδης, Β., Σιβροπούλου Α. (2011). Εισαγωγή στη Βιολογία. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

 

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία (ενδεικτικά)

·         Campbell, N., Reece, J., κ.ά. (2010). Βιολογία. Τόμος Ι. Ελληνική έκδοση, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας- Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

·          Cooper, G. M., Hausman, R.E., (2011). Το Κύτταρο: Μια Μοριακή Προσέγγιση. Ελληνική Έκδοση, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάδρα &ΣΙΑ ΟΕ.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ενδεικτικά)

 

·         Journal of Molecular Biology

·         Journal of Genetics and Genomics

·         Evolutionary Biology