Θέματα Οικολογίας – Εκπαιδευτικές Εφαρμογές


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

https://eclass.duth.gr/courses/EDU122/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δομή και λειτουργία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη σχέση ανθρώπου-θάλασσας και την εκπαίδευση παιδιών σε αντικείμενα των επιστημών της θάλασσας.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (ΜΑ 4, 9, 11).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα 1ο: Δομή και λειτουργία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Μάθημα 2ο: Πόροι της θάλασσας, θάλασσα και ανθρώπινες κοινωνίες

Μάθημα 3ο: Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Μάθημα 4ο 5ο 6ο : Υπαίθριες Ασκήσεις

Μάθημα 7ο: Μελέτη υλικού για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών σε αντικείμενα των επιστημών της θάλασσας

Μάθημα 8ο: Μελέτη υλικού για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών σε αντικείμενα των επιστημών της θάλασσας

Μάθημα 9ο: Εκπαιδευτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Μάθημα 10ο: Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα

Μάθημα 11ο : Παρουσίαση εργασιών. Aνασκόπηση της ύλης

Μάθημα 12ο : Παρουσίαση εργασιών. Aνασκόπηση της ύλης

Μάθημα 13ο : Παρουσίαση εργασιών. Aνασκόπηση της ύλης

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Υπαίθριες Ασκήσεις 9
Εργαστηριακές Ασκήσεις 39
Εργασία σε ομάδες 20
Μελέτη για εξετάσεις 21
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (20%),

·         Υπαίθριες Ασκήσεις (15%),

·         Εργαστηριακές Ασκήσεις (15%)

·         Γραπτή τελική εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και ανάπτυξης- 50%).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Castro, P., Huber, M.E. (1999). Θαλάσσια Βιολογία. Ελληνική Έκδοση (επιμέλεια Θ. Κούκουρας, Ε. Βουλτσιάδου), University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

·         Nybakken, J.W. (2005). Θαλάσσια Βιολογία. Μια Οικολογική προσέγγιση. Ελληνική Έκδοση (επιμέλεια Μ. Αποστολοπούλου, Γ. Βερροιόπουλος, Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη, Α. Νικολαϊδου), Εκδόσεις Ίων, Αθήνα.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ενδεικτικά)

·         Μarine Environmental Research

·         Marine Biology

·         Current: The Journal of Marine Education

·         International Journal of Science Education

·         The Journal of Environmental Education