Ιστορία της Παιδαγωγικής


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ (5ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03267/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·         Να γνωρίζουν τις σημαντικότερες παιδαγωγικές θεωρίες και παιδαγωγικά ρεύματα ΜΑ3

·         Να γνωρίζουν την εξέλιξη της εκπαιδευτικής ιστορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο  ΜΑ 2

·         Να γνωρίζουν τους σημαντικότερους σταθμούς της Παιδαγωγικής ΜΑ 3

·         Να γνωρίζουν την Παιδαγωγική τους επιστήμη ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ΜΑ 3

·         Να μεταφέρουν στην σύγχρονη πραγματικότητα παιδαγωγικά δεδομένα προηγούμενων ετών.ΜΑ5

·         Να γνωρίσουν τις απόψεις των σημαντικότερων διανοούμενων-παιδαγωγών ΜΑ 3

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         Διανοούμενοι της κλασικής Αρχαιότητας (Πλάτωνας, Αριστοτέλης-Στωικού-Σοφιστές)

·         Ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή

·         Η εμφάνιση του χριστιανισμού-Η χριστιανική αγωγή

·         Αυγουστίνος (354-430): Απόψεις περί αγωγής και εκπαίδευσης

·         Τα μοναστήρια και ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα

·         Ο ρόλος του Καρλομάγνου (742-814) στην εξέλιξη της μεσαιωνικής εκπαίδευσης

·         Η Εμφάνιση των Πανεπιστημίων στην μεσαιωνική Ευρώπη: Η αρχή του τέλους για τον Μεσαίωνα

·         Έρασμος (1466-1536): Ο βασικότερος εκπρόσωπος του ανθρωπισμού

·         Οι παιδαγωγικές απόψεις του Έρασμου

·         M. de Montaigne (1533-1592) και η συμβολή του στην εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης

·         W. Ratke (1571-1635): Ο πρώτος διδακτικολόγος και εκπρόσωπος του Ρεαλισμού

·         J.A. Comenius (1592-1670): Ο παπα-δάσκαλος της εκπαίδευσης

·         Ο Διαφωτισμός και η εκπαίδευση

·       J. Lock (1632-1704): Οι απόψεις του για την αγωγή και την εκπαίδευση

·         J. J. Rousseau (1712-1778): Απόψεις περί παιδείας του νέου ανθρώπου

·         Ο Fr. Schleiermacher (1768-1834) και οι απόψεις του για την αγωγή

·         J.H. Pestalozzi (1746-1827): Ο Παιδαγωγός του λαού:

·         Fr. Fröbel (1782-1852): Ο θεμελιωτής της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

·         J.F. Herbart (1776-1841): Η συστηματοποίηση της αγωγής μέσω ενός ισχυρού δασκάλου

·         Το Σχολείο Εργασίας και η αλλαγή στην αγωγική και μαθησιακή διαδικασία-Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του Σχολείου Εργασίας

·         Η. Gaudig (1860-1923): Ο θεμελιωτής του Σχολείου Εργασίας

·         G. Kerschensteiner (1854-1932): Ο θεωρητικός του Σχολείου Εργασίας

·         M. Montessori (1870-1952): Η δυναμική Ιταλίδα Παιδαγωγός

·         Ο. Decroly (1871-1932)

·         C. Freinet (1896-1966)

·         Α. Makarenko (1888-1939): Ο Παιδαγωγός της Σοβιετικής Ένωσης

·         J. Dewey (1859-1952): Ο εκπρόσωπος του Νέου Σχολείου στις Η.Π.Α.

·         H αγωγή στην Ευρώπη μετά το Σχολείο Εργασίας

·         Παραδείγματα πρωτοποριακών σχολείων

·         Σχολεία του Αμβούργου

·         Σχολεία Summerhill

·         Σχολεία Waldorf

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων 5
Μελέτη για εξετάσεις 45
Γραπτή εξέταση 6
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή γραπτής εργασίας

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·  Ερωτήσεις σύντομης Απάντησης,

·  Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

·   Γραπτή εξέταση

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·          

·         Καραφύλλης Α., (2019), Η εξέλιξη των παιδαγωγικών θεωριών στον σύγχρονο κόσμο, Αφοι Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

·         Reble A., (2014), Ιστορία της Παιδαγωγικής, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα.

 

·         Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

·         Houssaye Jean (επιμ.), (1998), Δεκαπέντε παιδαγωγοί, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.

·         Δανασσή – Αφεντάκη Α.Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Σκέψης (17ος – 20ος αι.), 1980

·         Ρήγας Α.,  Σύγχρονα ρεύματα  στην επιστήμη της αγωγής, 1988

 

2.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

  • Θέματα ιστορία της εκπαίδευσης
  • Κείμενα Παιδείας
  • Παιδαγωγικός Λόγος
  • Τα εκπαιδευτικά
  • History of Education

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *