Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3

 

5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές ιστορικές εξελίξεις της έννοιας της παιδικής ηλικίας από τον Μεσαίωνα μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα (ΜΑ11)

·         να  είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα των  στάσεων απέναντι στην παιδική ηλικία, την πολλαπλότητα της έννοιας και την κατασκευαστική της λειτουργία (ΜΑ11)

·         να γνωρίζουν  τις σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις του διεπιστημονικού πεδίου σπουδών με τίτλο Σπουδές Παιδικής Ηλικίας (Childhood Studies) και ιδιαίτερα της Ιστορίας της Παιδικής ηλικίας, όπως παρουσιάζονται στην πρόσφατη βιβλιογραφία (ΜΑ11)

·         να είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία της ιστορικής επιστήμης  και κυρίως την επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών (ΜΑ11)

·         να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες της διεπιστημονικής  προσέγγισης  θεμάτων ιστορίας

·         να αναπτύσσουν ιστορική κριτική σκέψη και ιστορική κατανόηση μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση πτυχών της ιστορίας της παιδικής ηλικίας, όπως ηλικιακά όρια, εκπαίδευση, φύλο, εργασία, παραβατικότητα, πολιτικοποίηση, σώμα, ψυχαγωγία, λογοτεχνία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (ΜΑ12)

 

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1.           Εισαγωγή στις Σπουδές Παιδικής Ηλικίας

2.            Θεωρήσεις της παιδικής  ηλικίας στην ιστοριογραφία. Το έργο του Φιλίπ Αριές

3.            Αντίλογοι στις θεωρήσεις για την παιδική ηλικία. Το έργο των Λίντα Πόλλοκ και Λόυντ ντε Μωζ

4.            Παιδί και οικογένεια στη μεσαιωνική κοινωνία

5.            Εκπαίδευση και  μαθητεία (14ος -18ος αι.)

6.            Φροντίδες για το παιδί στη νεοελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα. Εκπαίδευση, περίθαλψη, ψυχαγωγία

7.            Έμφυλοι ρόλοι στην εκπαίδευση

8.            Η παιδική εργασία στον αγροτικό και τον αστικό χώρο

9.            Το σώμα του παιδιού στον ιατρικό και παιδαγωγικό λόγο. Υγεία  και  σωματική άσκηση στις αρχές του 20ού αιώνα

10.          Το περιθωριακό παιδί. Έκθετα και ορφανά. Φιλανθρωπία και κοινωνική πρόνοια κατά τον 19ο αιώνα/ «παραβατικό, εγκληματικό παιδί»

11. Παιδική λογοτεχνία (περιοδικός Τύπος για παιδιά τον 19ο αιώνα)

12. Η πολιτικοποίηση της παιδικής ηλικίας

13. Το παιδί στην τέχνη. Ζωγραφική και Κινηματογράφος

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
   
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Συμμετοχή σε ασκήσεις 6
Εκπόνηση γραπτής ατομικής εργασίας 50
   
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ελληνική

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Ατομική γραπτή εργασία

Προφορική παρουσίαση

 

Κριτήρια αξιολόγησης: Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται.  Κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου. Ικανότητα βιβλιογραφικής έρευνας.

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

•   Β. Θεοδώρου- Δ. Καρακατσάνη,  «Υγιεινής Παραγγέλματα». Ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα, εκδ. Διόνικος, 2010

•   φάκελος μαθήματος με κεφάλαια βιβλίων και άρθρα επιστημονικών περιοδικών

•   σημειώσεις της διδάσκουσας που αναρτώνται στο eclass

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

•   Αριές Φιλίπ, Αιώνες Παιδικής Ηλικίας, (μτφ.), Αθήνα, εκδ. Γλάρος, 1990 (α΄ έκδοση 1960)

•   Egle Becchi-Dominique Julia, Histoire de l’Enfance en Occident , Παρίσι, Seuil, 1998

•   Cunningham Hugh, Παιδιά και παιδική ηλικία στη δυτική κοινωνία από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, (μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου), Αθήνα,  Εκδ. Σμίλη, 2016

•   Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, τ. 2, Αθήνα, Μνήμων, 1986

•   Μακρυνιώτη Δήμητρα (επιμ.),  Παιδική Ηλικία Αθήνα, Νήσος, 1997

•   Οι Χρόνοι της Ιστορίας. Για μια Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 1998

•   Το Παιδί στη Νεοελληνική Κοινωνία 19ος-20ός Αιώνας. Αξίες, Αναπαραστάσεις, Αποτυπώσεις, Πρακτικά διημερίδας (επιμ. Β. Θεοδώρου, Β. Κοντογιάννη), εκδ. Ε.Λ.Ι.Α.-Δ.Π.Θ., Αθήνα, 1999

Η σειρά του ΙΑΕΝ : 65 ψηφιοποιημένα βιβλία –μελέτες για την παιδική ηλικία στο iaen.gr

www.learningcurve.gov.uk

www.schoolhistory.org.ukwww.bbc.co.uk

www.library.wisc.edu

www.spartacus.schoolnet.co.uk

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

•   Τα Ιστορικά.

•   Μνήμων,

•   Historein

•   Journal of the history of childhood and youth