Κοινωνικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο (χειμερινό)    
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://utopia.duth.gr/~xsakonid/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στόχος του μαθήματος είναι αφενός η διερεύνηση του τρόπου που η κοινωνικο-πολιτισμική οπτική στη μάθηση και στη διδασκαλία συμβάλλει στη διαμόρφωση του μαθηματικού νοήματος από τους μαθητές και αφετέρου η επεξεργασία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών που αναγνωρίζουν και αξιοποιούν αποτελεσματικά τα κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και της μάθησης στα μαθηματικά.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

·           να προσδιορίζουν τον τρόπο που η κοινωνικο-πολιτισμική (ΚΠ) οπτική διαφοροποιεί τόσο την κατανόηση όσο και την πρακτική της μαθηματικής εκπαίδευσης

·           να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν το πώς η ετερότητα οριοθετεί τις γνωστικές λειτουργίες στα μαθηματικά

·           να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τεκμηριωμένες διδακτικές παρεμβάσεις που λειτουργούν συμπεριληπτικά στην τάξη των μαθηματικών

·           να αναπτύσσουν και να αξιολογούν δράσεις εντός και εκτός του σχολείου που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές να προσεγγίσουν τη μαθηματική γνώση και σκέψη

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Ομαδική εργασία

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα ετερότητας

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Θεωρίες απόκτησης της μάθησης vs θεωριών συμμετοχής στη μάθηση των μαθηματικών

2. Η ιστορικο-κοινωνικο-πολιτισμική (ΙΚΠ) προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών (Vygotsky και μεταγενέστερες ΙΚΠ θεωρίες)

3.  Μαθηματική εκπαίδευση και ετερότητα

4. Φύλο και μαθηματική εκπαίδευση

5.  Πολυπολιτισμική μαθηματική εκπαίδευση

6.  Μαθηματική εκπαίδευση μειονοτικών ομάδων

7. Εθνομαθηματικά

8.  Τα μαθηματικά στο χώρο εργασίας – τυπική και άτυπη μαθηματική εκπαίδευση

9. Ιστορία των Μαθηματικών και μαθηματική εκπαίδευση

10. Μαθηματική εκπαίδευση και Τέχνες

11. Μαθηματική Λογοτεχνία

12. Η μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

13. Μαθηματική εκπαίδευση για ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μικρής κλίμακας εργασίες (3-4)  που συζητούνται στο μάθημα 30
Εργασία στο πεδίο (μικρής κλίμακας project) 20
Μελέτη για εξετάσεις 33
Γραπτή εξέταση με 48ωρη προθεσμία απαντήσεων 07

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει:

·   Συγγραφή εργασιών μικρής κλίμακας

·   Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση της εργασίας στο πεδίο

·   Γραπτή εξέταση με 48ωρη προθεσμία απαντήσεων

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Δραγώνα, Θ., & Φραγκουδάκη, Α. (2008).  Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Χρονάκη, Α. (2013). Αποκλείοντας τα κορίτσια. Αθήνα: Gutenberg.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

Σταθοπούλου, Χ. (2011). Εθνομαθηματικά. Αθήνα: Ατραπός.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Appelbaum, P. (1995). Popular culture, educational discourse, and mathematics. Albany, NY: State University of New York Press.

Appelbaum, P. (2008). Embracing mathematics: on becoming a teacher and changing with mathematics. New York, NY: Routledge.

Bishop, A. (ed.). (1988a). Mathematics education and culture. Dordrecht. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Bishop, A. (1988b). Mathematical enculturation: A cultural perspective on mathematics education. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Boaler, J. (Ed.) (2000). Multiple perspectives οn mathematics teaching and learning. Westport, CT and London: Ablex Publishing.

Civil, M. (2008). Mathematics teaching and learning of immigrant students: a look at the key themes from recent research. ICME Survey Team 5: Mathematics Education in Multicultural and Multilingual Environments, Monterrey, Mexico. http://math.arizona.edu/~cemela/english/content/ICME_PME/MCivil-SurveyTeam5-ICME11.pdf

Dowling, P. (1998). The sociology of mathematics education. London: Flamer Press.

 

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Educational Studies in Mathematics

·         For the Learning of Mathematics

·         Journal for Research in Mathematics Education

·         The Mathematics Enthusiast

·         Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών