Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (4ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·    Να γνωρίζουν βασικές έννοιες στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας  (ΜΑ11)

·    Να κατανοούν τις βασικές μεθόδους έρευνας και τις σύγχρονες τάσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία (ΜΑ13)

·    Να χρησιμοποιούν βασικές έννοιες της Κοινωνικής Ψυχολογίας προκειμένου να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν καταστάσεις στο πλαίσιο του σχολείου  (ΜΑ3)

·    Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη συνάφεια της Κοινωνικής Ψυχολογίας με την καθημερινή ζωή (ΜΑ11).

·    Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη σχέση της Κοινωνικής Ψυχολογίας με την εκπαιδευτική πράξη (ΜΑ2)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·   Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1:    Ορισμός της Κοινωνικής Ψυχολογίας

2-3: Θεωρητικά ζητήματα στη σύγχρονη Κοινωνική Ψυχολογία στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη

4.      Βασικές μέθοδοι έρευνας και σύγχρονες τάσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία

5-7.  Τρόποι με τους οποίους το άτομο δομεί τον κοινωνικό κόσμο (άρρητες θεωρίες της προσωπικότητας,  στάσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνική αντίληψη, απόδοση αιτίου)

8-10  Η σχέση του ατόμου με την ομάδα (διαομαδικές σχέσεις, κοινωνικά στερεότυπα, κοινωνικές διακρίσεις και προκαταλήψεις)

11-13 Κοινωνική επιρροή (Συμμόρφωση, υπακοή στην εξουσία, μειονοτική επιρροή)

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
•             Δια ζώσης διάλεξη
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις εμπέδωσης ύλης (2) 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για ασκήσεις 20
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για τις εξετάσεις 53
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)

Περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 

ΙΙ. Ασκήσεις (20%)

Περιλαμβάνουν:

–               Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Hogg, M. & Vaughan, M. (2009). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

 

•              Hewston, Μ. & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ.      Παπαζήση

•              Ναυρίδης, Κ.(1994). Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Eκδ. Παπαζήση

•              Παπαστάμου, Στ. (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Η παράδοση. Τόμος Β. Αθήνα: Πεδίο

•              Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτης, Γ. & Παυλόπουλος, Β. (Επιμ.) (2010), Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

•              Sapsford, R., Still, A., Miell, D., Stevens, R. & Wetherell, M. (2006). H Θεωρία στην  Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο

•              Wetherell, M. (2005). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο

 

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

·         Allport, G. W (1985). The historical background of social psychology. In Lindzey, G; Aronson, E (eds.). The Handbook of Social Psychology. New York: McGraw Hill

·         Baron, R.S., & Kerr, N. L. (2003). Group Process, Group Decision, Group Action. New York: McGraw-Hill

·         Moscovici, S; Markova, I (2006). The Making of Modern Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press

·         Parker, I. (1989/2013). The crisis in Modern Social Psychology and how to end it, 1st Edition. London: Routledge .

·         Tajfel, H; Turner, J.C (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In Worchel, S; Austin, W.G (eds.). Psychology of Intergroup Relations. Chicago, Illinois: Nelson-Hall.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 • Περιοδικό Ψυχολογία
 • Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Hellenic Journal of Psychology
 • Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
 • Social Psychology of Education: An International Journal
 • Journal of Social Psychology

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *