Κοινωνιολογία του πολιτισμού


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των βιωματικών εργαστηρίων του μαθήματος οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

·   Να γνωρίζουν βασικές έννοιες του επιστημονικού κλάδου της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού, όπως πολιτισμός, κουλτούρα κ.α. (ΜΑ11).

·   Να γνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού (Sociology of Culture) με την Πολιτισμική Κοινωνιολογία (Cultural Sociology) και τις Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) (MA11).

·   Να κατανοούν τη διαδικασία προσέγγισης στοιχείων του πολιτισμού, όπως τα σύμβολα, η γλώσσα, οι τέχνες, τα δημιουργήματα της τέχνης, οι  αξίες, τα έθιμα, οι θεσμοί από παιδιά και από ενήλικες (ΜΑ3).

·   Να διαμορφώνουν σχέδιο μαθήματος που εντάσσει στοιχεία του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΜΑ6).

·   Να γνωρίζουν  σημαντικές θεωρίες και έρευνες  που αφορούν τον επιστημονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού (ΜΑ11).

·   Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο τη σύγχρονη πολιπολιτισμική τάξη (ΜΑ12).

·   Να σχεδιάζουν βιωματικά εργαστήρια για παιδιά σχολικής ηλικίας με στόχο τη διαπολιτισμική προσέγγιση (ΜΑ 14).

·    Να σχεδιάζουν βιωματικά εργαστήρια για παιδιά σχολικής ηλικίας με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς (ΜΑ 10).

·   Να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση και ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών (ΜΑ9).

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·    Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·    Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·    Λήψη αποφάσεων

·    Αυτόνομη εργασία

·    Ομαδική εργασία

·    Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα διαφορετικότητας

·    Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των τεχνολογιών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΔΙΑΛΕΞΗ 1: Ζητήματα ορολογίας

2. ΔΙΑΛΕΞΗ 2: Βασικές θεωρίες και έρευνες

3. ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Τα στοιχεία του Πολιτισμού

4. ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Ετερότητα, τυπική και άτυπη εκπαίδευση

5. ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Ένταξη στοιχείων του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία

6. ΔΙΑΛΕΞΗ 6: Edutainment (education plus entertainment) με τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών

7. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: «Διαθεματική προσέγγιση κειμένων μέσω των τεχνών»

8. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: «Δημιουργική γραφή»

9. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: «Έκφραση και κίνηση μέσω της δραματοποίησης»

10.ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: «Η δυναμική των χρωμάτων»

11. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: Ομαδική εργασία: Σχεδιασμός και παρουσίαση βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο «Εγώ και η ομάδα μου».

12. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «Τεχνικές κατασκευής κούκλας και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία»

13. ΔΙΑΛΕΞΗ 7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με θέμα «Τρόπος σχεδιασμού και στάδια ανάπτυξης βιωματικού εργαστηρίου».

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο

Βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές και στο παραγόμενο από τους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 21
Βιωματικά Εργαστήρια 18
Αυτοτελής μελέτη/Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 33
Μελέτη για τον  σχεδιασμό του βιωματικού εργαστηρίου/ομαδική εργασία 25
Παρουσίαση ομαδικής εργασία(βιωματικό/καλλιτεχνικό εργαστήριο) 3
Ατομική εργασία 25
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·   Ομαδική εργασία: Σχεδιασμός και υλοποίηση βιωματικού/καλλιτεχνικού εργαστηρίου (20%)

·   Ατομική εργασία: Σχεδιασμός και παρουσίαση των σταδίων ανάπτυξης βιωματικού εργαστηρίου (40%)

·   Προφορική εξέταση (40%)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Βερνίκος, Νικόλας, και Σοφία Δασκαλοπούλου. Πολυπολιτισμικότητα: Οι διαστάσεις της πολιπολιτισμικής ταυτότητας. Αθήνα: Κριτική, 2002.

 • Μερακλής, Μιχαήλ Γ. Ελληνική Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση, ήθη και έθιμα, λαϊκή τέχνη. 3η έκδ. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, 2011.

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Ανδρούσου, Αλεξάνδρα, και Νέλλη Ασκούνη. Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα: Προκλήσεις για την εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009.
 • Αυδίκος, Ευάγγελος Γρ. Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού: Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα: Κριτική, 2009.
 • Γκόβαρης, Χρήστος. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 2η έκδ. Αθήνα: Ατραπός, 2004.
 • Μερακλής, Μ.Γ. Έντεχνος Λαϊκός Λόγος: Κείμενα και κριτική νεοελληνικού λόγου. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, 2007.
 • Σιπητάνου, Αθηνά Α. Φρέϊρε, Πάολο 1921-1997: Η εκπαίδευση ενηλίκων ως πράξη απελευθέρωσης. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2011.
 • Smith, Philip.  Πολιτισμική Θεωρία: Μια Εισαγωγή. Μετάφραση Αθανάσιος Κατσίκερος.  Αθήνα: Κριτική, 2006.