Κοινωνιολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνιολογίας, όπως κοινωνία, κοινωνική θέση, κοινωνική τάξη, κοινωνική ιεράρχηση, κοινωνικός ρόλος, θεσμός, κοινωνικός έλεγχος (ΜΑ3, ΜΑ11).
 • Να προσεγγίζουν με αναλυτικό και ταυτόχρονα κριτικό τρόπο σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και τις συνέπειές τους (ΜΑ1).
 • Να κατανοούν τη διαδικασία προσέγγισης των βασικών εννοιών της Κοινωνιολογίας από μαθητές σχολικής ηλικίας (ΜΑ11).
 • Να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά μιας διδακτικής παρέμβασης που μπορεί να διευκολύνει την προσέγγιση βασικών εννοιών της Κοινωνιολογίας  από μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας (ΜΑ2, ΜΑ7, ΜΑ12).
 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες σχεδιασμού, επιλογής μεθοδολογικών εργαλείων και πραγματοποίησης έρευνας με μακροκοινωνιολογική ή μικροκοινωνιολογική προσέγγιση (ΜΑ6).
 • Να έχουν ολοκληρώσει ατομική εργασία στην οποία να έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (ΜΑ9).
 • Να έχουν εσωτερικεύσει την κοινωνική αξία της ενεργής συμμετοχής του πολίτη και του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος κοινωνικού χώρου (ΜΑ10).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης από τους μαθητές (ΜΑ3, ΜΑ13).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τις κοινωνικές ομάδες των συναδέλφων, των οικογενειών των μαθητών, και των εκπροσώπων εκπαιδευτικών, κοινοτικών και κρατικών φορέων (ΜΑ14).
 • Να κατανοούν κοινωνικές ανάγκες (και ειδικότερα εκπαιδευτικές ανάγκες) και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιτόπια έρευνα και  ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (ΜΑ13).

·      Να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να υλοποιούν διαδικασίες αξιολόγησης των μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό περιβάλλον (οικονομικό, πολιτισμικό, δίκτυο κοινωνικών συναναστροφών) από το οποίο προέρχονται (ΜΑ10).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
·   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·   Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·   Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα διαφορετικότητας

·   Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·   Λήψη αποφάσεων

·   Αυτόνομη εργασία

·    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των τεχνολογιών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η κοινωνική ομάδα. Το άτομο στην κοινωνία

2. Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας. Οι Θεμελιωτές. Οι επιστημονικοί κλάδοι.

3. Η κοινωνική αλλαγή

3. Κοινωνική στρωμάτωση

4. Κοινωνικοί θεσμοί. Θεσμοί εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης.

5. Κοινωνικά προβλήματα.

6. Η έρευνα στην Κοινωνιολογία. Η έρευνα στην εκπαίδευση

7. Καθοδήγηση των φοιτητών/φοιτητριών σε ζητήματα επιλογής θέματος ατομικής εργασίας, επισκόπησης βιβλιογραφίας και μεθοδολογίας

8. Η ετερότητα στο σχολείο και στην Κοινωνία

9. Κοινωνική και συλλογική ταυτότητα

10. Πολυπολιτισμική Θράκη

11. Ανακεφαλαίωση

12. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

13. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές και στο παραγόμενο από τους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 50
Βιβλιογραφική επισκόπηση για την ατομική εργασία 25
Συγγραφή και power-point της ατομικής εργασίας 8
Παρουσίαση  ατομικής εργασίας 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Προφορική  τελική εξέταση (60%)

Περιλαμβάνει:

–     Ερωτήσεις ανάπτυξης

–     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις διαδικασίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης

–     Συγκριτική αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων

 

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (40%)

 Κριτήρια αξιολόγησης: ουσιαστική αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και δεοντολογικά  αποδεκτές μεθοδολογικές επιλογές  για την πραγματοποίηση της εργασίας, για την  τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται τόσο στην εργασία όσο και στην προφορική εξέταση, σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, πρωτοτυπία και ευρηματικότητα στην επιλογή της οπτικής γωνίας ανάγνωσης, συνθετική και αναλυτική προσέγγιση στα υπό διαπραγμάτευση θέματα, άσκηση κριτικής  στις τοποθετήσεις που υιοθετούνται.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Henslin, James M. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. 8η έκδ. Αθήνα: Παρισιάνου, 2012.

·         Βεργέτη, Μαρία Κ. Εικόνες από την πολυπολιτισμική Θράκη. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη, 2017.

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Alexander, J.C., K. Thompson, και L.D. Edles. Σύγχρονη εισαγωγή στην Κοινωνιολογία: Κουλτούρα και κοινωνία σε μετάβαση. Μετάφραση Κ. Περεζούς και Μ. Χατζηκωνσταντίνου. Αθήνα: Gutenberg, 2016.
 • Hughes, Michael, και Carolyn J. Kroehler.  Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες. Εισαγωγή και Επιστημονική Επιμέλεια: Ιωσηφίδης, Θεόδωρος. 2η έκδ. Αθήνα: Κριτική, 2014.
 • Ritzer, George. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. 4η έκδ. Μετάφραση Παναγιώτα Πολυματίδου. Αθήνα: Εκδ. Τζιόλα, 2018.
 • Tischler, Henty L. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Μετάφραση Αθανάσιος Χαλιώτης. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2019.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *