Μάθηση και διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών με ψηφιακές τεχνολογίες


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03274/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένεςγνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα περιλαμβάνει γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των βασικών γεωμετρικών εννοιών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τον εντοπισμό των νοητικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της ηλικιακής ομάδας 4-15 στη συγκρότηση εννοιών και σχέσεων του χώρου. Παράλληλα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές γεωμετρικές έννοιες, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών δραστηριοτήτων στο δημοτικό σχολείο για την υποστήριξη όλων των μαθητών, ώστε να υπερβούν τα υπάρχοντα νοητικά τους σχήματα. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές:

• Περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκρότησης και ανάπτυξης των
βασικών εννοιών και σχέσεων του χώρου από μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΜΑ4).

• Αναγνωρίζουν και περιγράφουν τις νοητικές δυσκολίες των παιδιών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην κατανόηση βασικών γεωμετρικών εννοιών με βάση ερευνητικά αποτελέσματα και πραγματοποιούν έρευνα πεδίου (ΜΑ2, ΜΑ13).

• Αναγνωρίζουν και αξιοποιούν τον δυναμικό χαρακτήρα των λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας (π.χ. geogebra) και την αποτελεσματικότητά τους ως εργαλείων μάθησης και διδασκαλίας γεωμετρικών εννοιών (ΜΑ9).

•Διακρίνουν τις θεωρίες μάθησης(π.χ. κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, εποικοδομιστικές προσεγγίσεις, συμπεριφοριστικές θεωρίες) και τις αξιοποιούν κατάλληλα κατά τον διδακτικό μετασχηματισμό σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας (ΜΑ3, ΜΑ4).

• Οργανώνουν τη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία και περιγράφουν τεκμηριωμένα την πρόσθετη μαθησιακή αξία των δυναμικών περιβαλλόντων μάθησης στην αναπαράσταση της γεωμετρικής γνώσης, στην υποστήριξη της κατανόησης από μέρους των μαθητών, στη διερεύνηση και στον πειραματισμό, στη συνεργασία και στην επικοινωνία στην τάξη (ΜΑ6, ΜΑ9, ΜΑ11).

• Υλοποιούν και αξιολογούν, με βάση τη στοχοθεσία, δραστηριότητες υποστήριξης της ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης και της κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών των επίπεδων και στερεών γεωμετρικών σχημάτων με αξιοποίηση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας για μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην κατεύθυνση της διαφοροποιημένης και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (ΜΑ7).

• «Επικοινωνούν» τα αποτελέσματα της εργασίας τους (ΜΑ14).

• Στοχάζονται κριτικά και διατυπώνουν τεκμηριωμένες θέσεις για τις προϋποθέσεις αξιοποίησης λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και για τη μάθηση και τη διδασκαλία της γεωμετρίας (ΜΑ15).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1: Η γεωμετρία ως πεδίο μετάβασης από συμβατικά σε δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης [μετάβαση από την προσέγγιση της γεωμετρίας «με μολύβι και χαρτί» στη δυναμική γεωμετρία με κατάλληλα λογισμικά (π.χ., Geogebra)]

2-3: Εννοιολογική προσέγγιση βασικών γεωμετρικών εννοιών που διδάσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ηλικιακή ομάδα 4-15 ετών), καθώς και των ιδιοτήτων και μετασχηματισμών τους

4: Δυσκολίες-παρανοήσεις σε σχέση με βασικές γεωμετρικές έννοιες στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αξιοποίηση ευρημάτων σχετικών ερευνών σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

5-7: Εξοικείωση με περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας (π.χ., Geogebra) και αξιοποίησή τους για την προσέγγιση των ιδιοτήτων των σχημάτων και μετασχηματισμών τους

8-9: Προετοιμασία, με προσέγγιση “μελέτης μαθήματος” (lesson study) γεωμετρίας, για την άσκηση πεδίου σε σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Προγράμματα Σπουδών Γεωμετρίας, βιβλιογραφικά στοιχεία διδακτικής της Γεωμετρίας)

10-12: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας: (π.χ., Geogebra), σχεδιασμός ή/και επιλογή με βάση τις προϋποθέσεις υλοποίησης της άσκησης πεδίου στην τάξη της γεωμετρίας (π.χ., ιδιαιτερότητες μαθητικού πληθυσμού) και συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτικούς.

13: Αναστοχασμός σχετικά με την άσκηση πεδίου και κριτικός στοχασμός σε σχέση με τη μετάβαση από συμβατικά περιβάλλοντα σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας (επαγγελματική ανάπτυξη των μελλοντικών εκπαιδευτικών).

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Εργαστηριακές ασκήσεις σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας (e-portfolio) 15
Συγγραφή εργασίας για την υποστήριξη της άσκησης πεδίου (lesson study-δραστηριότητες σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας)

(e-portfolio)

20
Άσκηση πεδίου (Προετοιμασία- υλοποίηση- αναστοχασμός) 30
Σύνολο Μαθήματος 125
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτικήή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονταιρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και έχουν ως εξής:

 

Εργαστηριακές ασκήσεις σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας (e-portfolio) 20%

Συγγραφή εργασίας για την υποστήριξη της άσκησης πεδίου (e-portfolio) 40%

Άσκηση πεδίου (σχεδιασμός-υλοποίηση-αναστοχασμός) 40%

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Κυνηγός, Χ. (2011). Το μάθημα της διερεύνησης. Αθήνα: Μοτίβο Εκδοτική Α.Ε.

Παπαδόπουλος, Ι. (2013). Τα μαθηματικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η διδασκαλία τους. Θεσσαλονίκη: Εταιρία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας του πανεπιστημίου

-Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κολέζα, Ε. (2017). Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

Van de Walle, J. A., Lovin L. H., Karp K. S., Bay – Williams J. M.(2017). Μαθηματικά από το νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο, Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

Σκουμπουρδή, Χ. (2015).Το παιχνίδι στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1295

Streefland, L. (2000). (Επιστημονική επιμέλεια Ε. Κολέζα). Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: LeaderBooks

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

Educational Studies in Mathematics (https://www.springer.com/journal/10649)

International Electronic Journal of Mathematics Education(https://www.iejme.com/)

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology https://www.tandfonline.com/toc/tmes20/current

Mathematics Education Research Journal (https://www.springer.com/journal/13394)

Journal of Mathematics Teacher Education (https://www.springer.com/journal/10857)

Teaching mathematics and its applications (https://academic.oup.com/teamat)

The mathematics educator (http://tme.journals.libs.uga.edu/index.php/tme/index)

-Πρακτικά συνεδρίων

ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση) (http://www.etpe.gr).

ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) (http://www.hms.gr/)

ΕΝΕΔΙΜ (Ένωση Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών)  (http://www.enedim.gr/index.php/el/)

ERME (European Society for Research in Mathematics Education) (https://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/index.php?slab=conferences)

PME (International Group for the Phycology of Mathematics Education) (http://www.igpme.org/annual-conference/)