Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (4ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://utopia.duth.gr/~xsakonid/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Το μάθημα αποσκοπεί να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της εκπαιδευτικής έρευνας, ποιοτικής και ποσοτικής, να τους εισάγει στις ερευνητικές μεθόδους νέας γενιάς και να τους καταστήσει ικανούς  να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη για να μελετήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Μετά την επιτυχή φοίτηση, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση :

·   Να περιγράφουν την πορεία μιας έρευνας και να εξηγούν τους όρους, τις αρχές και τη δεοντολογία που την διέπουν (ΜΑ13)

·   Να εξηγούν τη σχέση ανάμεσα στη θεωρία και την έρευνα (ΜΑ3 & ΜΑ13)

·   Να περιγράφουν και να συγκρίνουν τις κύριες ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους στην εκπαιδευτική έρευνα  (ΜΑ13)

·   Να τεκμηριώνουν τη θεωρία και τις μεθοδολογικές τους επιλογές σε μια έρευνα που προτείνουν (ΜΑ2 & ΜΑ13)

·   Να αξιολογούν και να ασκούν κριτική σε ένα επιστημονικό άρθρο που χρησιμοποιεί κάποια από τις μεθόδους έρευνας που κυριαρχούν στο πεδίο της εκπαίδευσης (ΜΑ8 & ΜΑ13)

·   Να μπορούν να αναπτύξουν απλά ερευνητικά εργαλεία (ΜΑ13)

·   Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια έρευνα, να την υλοποιήσουν πιλοτικά, να την αξιολογήσουν και να την παρουσιάσουν με κατάλληλη ακαδημαϊκή δομή (ΜΑ2 & ΜΑ13).

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Λήψη αποφάσεων

·  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Προαγωγή της ελέυθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η φύση της εκπαιδευτικής έρευνας. Επιστημολογική θεώρηση των σχεδίων έρευνας που είναι σε ευρεία χρήση και η σχέση ανάμεσα στην υπόθεση της έρευνας και στην επιλογή του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

2. Το πλαίσιο της εκπαιδευτικής έρευνας. Κριτική εξέταση της ιστορίας και της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής έρευνας και οι θεωρήσεις δεοντολογίας που είναι απαραίτητες για να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στα δικαιώματα και την υπευθυνότητα των ερευνητών, των μετεχόντων στην έρευνα και την κοινότητα.

3.Τα συστατικά στοιχεία της εκπαιδευτικής έρευνας. Έννοιες και κριτήρια της επιστημονικής έρευνας στην εκπαίδευση

4. Μεθοδολογία μιας έρευνας: η επιλογή του θέματος, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η διαμόρφωση του αντικειμένου της έρευνας και η διατύπωση του προς έρευνα προβλήματος/σχετικών ερωτήσεων και υποθέσεων. Ο σχεδιασμός της έρευνας, επιλογή της μεθοδολογίας, δειγματοληψία, επιλογή των δεδομένων /των εργαλείων έρευνας,

5. Μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας: Περιγραφή των ειδών ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σχεδιασμός και μικτές μέθοδοι.

6. Μέθοδοι ποσοτικής έρευνας: Περιγραφική και Πειραματική (α΄ μέρος)

7. Μέθοδοι ποσοτικής έρευνας: Πειραματική (β΄ μέρος) και ιστορική

8. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας: Μελέτη περίπτωση, Έρευνα δράση (ά μέρος)

9. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας:  Έρευνα δράση (β΄ μέρος), Εθνογραφική

10. Ερευνητικά εργαλεία: Ερωτηματολόγιο

11. Ερευνητικά εργαλεία: Συνέντευξη και παρατήρηση

12.Πραγματοποίηση και παρουσίαση μιας έρευνας, εκπόνηση της πιλοτικής μελέτης, ανάλυση των δεδομένων και ερμηνεία (σε αρχικό βασικό επίπεδο)

13. Συγγραφή και ανακοίνωση της έρευνα. Επίδραση των ευρημάτων στην εκπαιδευτική έρευνα και πρακτική.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 34
Εργαστήρια (5) 10
Δοκιμασία εξαμήνου 10
Ομάδες μελέτης (2) 08
Εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας σε ομάδες 28
Παρουσίαση portfolio εργασιών 10
Γραπτή εξέταση 30
Σύνολο Μαθήματος 130
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:

·  Συμμετοχή στη συγγραφή δυο εργασιών στις Ομάδες μελέτης (στο πλαίσιο των Εργαστηρίων

·   Συγγραφή ερευνητικής εργασίας

·   Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

·   Παρουσίαση portfolios

·   Δοκιμασία εξαμήνου και τελική γραπτή εξέταση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Bryman A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg.

Gray,  D., (2018). Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

·  Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους (Teachers investigating their practice). Αθήνα: Μεταίχμιο.

·  Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; (How is a scientific project carried out?).  Αθήνα: Κριτική.

·  Mason, J. (2011). H διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας (The implementation of qualitative research). Αθήνα: Πεδίο.

·  Παπάνης, Ε. (2011). Μεθοδολογία έρευνας και διαδίκτυο (Research methodology and internet). Αθήνα: Σιδέρης.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

Wilson, RE. (2017). School-based research. Sage Publications.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008.

 

2.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 

Ελληνόγλωσσα (ενδεικτικά)

 • Εκπαιδευτική Κοινότητα (Educational Community)
 • Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Review of Educational Issuse)
 • Νέα Παιδεία (New Education)
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση (Pedagogical Review)
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση (Contemporary Education)
 • Τα εκπαιδευτικά (Educational matters)

 

Ξενόγλωσσα (ενδεικτικά)

 • International Journal of Educational Research
 • American Journal of Educational Research
 • British Educational Research Journal
 • International Journal of Educational Research
 • Educational Research and Reviews

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *