Μέσα Διδασκαλίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03311/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·         να γνωρίζουν και να κατανοούν τις δυνατότητες χρήσης των μέσων διδασκαλίας (ΜΑ9)

·         να αναλύουν και να ερμηνεύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην επιλογή των μέσων διδασκαλίας (ΜΑ1)

·         να προτείνουν και να σχεδιάζουν μια σύντομη παρουσίαση με τη χρήση μέσων διδασκαλίας (ΜΑ6, ΜΑ4)

·         να υλοποιούν μια σύντομη παρουσίαση με τη χρήση μέσων διδασκαλίας (ΜΑ6)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·          Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·          Αυτόνομη εργασία

·          Ομαδική εργασία

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται αφορούν στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών:

1) για τα μέσα διδασκαλίας,

2) για τον τρόπο με τον οποίο αυτά δύνανται να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση,

3) για τις γνωστές ταξινομήσεις των μέσων διδασκαλίας

4) για τη διαδικασία ένταξης των μέσων στο σχολείο και τη διδασκαλία

5) για τους κινδύνους και τα όρια χρησιμοποίησης των οπτικοακουστικών μέσων και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

6) για το ρόλο του εκπαιδευτικού στην επιλογή των κατάλληλων μέσων διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο

7) για τη χρήση των προσωπικών μέσων διδασκαλίας και μάθησης

8) για τη χρήση των προβολέων και την κατασκευή και χρήση της διαφάνειας στη διδασκαλία

9) για την κατασκευή και χρήση των φύλλων εργασίας στη διδασκαλία

10) για τις εικόνες και τη χρήση τους στη διδασκαλία και τη μάθηση

11) για τη χρήση των χαρτών, των προπλασμάτων και των υποδειγμάτων στη διδασκαλία

12) για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία και στη μάθηση και

13) για τη χρήση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου στη διδασκαλία.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις και εργαστηριακή πρακτική εξάσκηση σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • στη διδασκαλία
  • στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών
  • στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Διαδραστική διδασκαλία 19
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Πρακτική εξάσκηση 20
Παρουσίαση ατομικής εργασίας 3
Μελέτη για εξετάσεις 45
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

·         Εργαστηριακή εργασία στην αίθουσα (10%)

·         Δημόσια παρουσίαση κατ’ οίκον εργασίας (20%)

·         Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου α) με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (30%) και β) με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (40%).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Κανάκης, Ι. (1999). Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη Ο.Ε.

Kron, Fr. & Σοφός, Α. (2007). Διδακτική των μέσων. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε.

 

2. Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνόγλωσση

Ασλανίδου, Σ. (2003). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Οπτικοαουστική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.

Βρεττός, Γ. (1994). Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία στη Σχολική Τάξη: Άσκηση με Μικροδιδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Art of Text.

Βρεττός, Γ., Τσουπάκης, Λ. (1995). Άσκηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού με μικροδιδασκαλία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 22, 143-171.

Βρεττός, Ι. (2002). Μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά τη θέση ερωτήσεων: άσκηση με μικροδιδασκαλία. Στο: Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος (επιμ.), Μη Λεκτική Επικοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γιαννικοπούλου, Α. (2005). Οπτικο-λεκτικά παίγνια στην εικόνα των γραπτών κειμένων. Στο: Ο. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου (επ. εκ.), Εικόνα και παιδί. Θεσσαλονίκη: Cannot not design publications (119-129).

Γκότοβος, Α. (2002). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και Κοινωνική Μάθηση στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.

DeVito, J. (2004). Ανθρώπινη επικοινωνία. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.

Ευσταθίου- Καραγεωργάκη, Μ. (1985). Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: Θεωρία του συστήματος Ν. Α. Flanders και δοκιμαστική εφαρμογή του στην ελληνική εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Θεριανός, Κ. (2002). Εκπαιδευτική Τεχνολογία: προσδοκίες, ρητορική και πραγματικότητα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 123, 20-25.

Κανάκης, Ι. (1993). Εξοπλισμός και εσωτερική διαρρύθμιση της αίθουσας διδασκαλίας (ιστορική εξέταση και εμπειρική διερεύνηση). Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 18, 83-106.

Κανάκης, Ι. (2011). Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Διδακτική των μέσων και ικανότητα επιδέξιου χειρισμού των μέσων πληροφορίας και επικοινωνίας. Στο: Γ. Μαυροειδής (επιμ.), Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: Γρηγόρης, 381 – 397. (www.edc.uoc.gr/ptde/ptde/anounc/g../arthro_Kanakis_21-3-12).

Κανταρτζή, Ευ. (2002). Ιστορική Αναδρομή της Εικονογράφησης των Παιδικών και Σχολικών Βιβλίων. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Καρακίτσιος, Α. (2011). Αναπαραστάσεις και εγγραφές της τρίτης ηλικίας σε παιδικά εικονογραφημένα βιβλία. Συνέδριο Ρόδου για το Παιδικό Βιβλίο.

Κουτρουμπέλη, Ευ.Γ. (2005). Προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση της εικόνας στο μάθημα της Ιστορίας. Παραδείγματα εφαρμογών. Νέα Παιδεία, 116, 93-102.

Κρητικού, Σ. & Παλυβός, Ι. (2003). Προσομοίωση πειραματικής διαδικασίας για μαθητές με κινητικά προβλήματα. Στο: Μ. Ιωσηφίδου & Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη.

Kress & Leeuwen (2010). Η ανάγνωση των εικόνων. Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού. Αθήνα: Επίκεντρο.

Μαστροθανάσης, Κ., Καπλάνη, Π. (2006). Το χιούμορ στα εικονογραφημένα βιβλία. VirtualSchool, The science of Education Online. Τόμος 3, τεύχος 3.

Μουλά, Ε. (2011). Από τη γλώσσα της εικόνας στη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας και από τη ζωγραφική στη δημιουργική γραφή: Προτάσεις αξιοποίησης μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε μουσείο για την προαγωγή της γλωσσικής έκφρασης. Νέα Παιδεία, 139, 126-137.

Μπίκος, Κ. (2011). Κοινωνικές Σχέσεις και Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Newby, T., Stepich, D., Lehman, J. & Russel, J. (2009). Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση. Θεσσαλονίκη: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Παπαδημητρίου, Ε., Μαρμαρινός, Ι. & Ρενζούλα, Ε. (2006). Η επίδραση της επεξεργασίας οπτικών συστημάτων στην ανάπτυξη της ικανότητας για κατανόηση και παραγωγή διαφορετικών ειδών κειμένων από μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 42, 141-160.

Παπαδημητρίου, Ε., Παλόγου, Ευ., Μαρμαρινός, Ι.(2007). Ο υπολογιστής ως μέσο γραμματισμού: Η αξιοποίηση της εικόνας στον υπολογιστή για τη διερεύνηση του σχολικού γραμματισμού. Νέα Παιδεία, 121, 95-108.

Πλειός, Γ. (2005). Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση. Αθήνα: Πολύτροπον.

Σακκά, Κ. (2007). Η Ιστορία στην εποχή του οπτικού πολιτισμού: Κινηματογράφος και διδασκαλία της ιστορίας. Νέα Παιδεία, 122, 127-149

Σαλβαράς, Γ. (1999). Κατασκευή και χρήση διδακτικού υλικού για την αξιολόγηση όλων των μαθητών. Κίνητρο, 2, 115- 144.

Σιμάτος, Α. (1995). Τεχνολογία και εκπαίδευση. Επιλογή και χρήση των εποπτικών μέσων. Αθήνα: Πατάκης.

Στάμου, Τρανός & Χατζησαββίδης, (2004). H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 24ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ (666-672).

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1988). Η εικόνα ως διδακτικό μέσο στο μάθημα των θρησκευτικών. Συμβολή στην αναμόρφωση της διδακτικής του μαθήματος των θρησκευτικών με παραδείγματα διδακτικών ενοτήτων της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Διδακτορική Διατριβή.

Ταρατόρη, Ε. (1991). Η θέση της γυναίκας στα βιβλία των θρησκευτικών της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Σχολείο και Ζωή, 4, 153-157.

Ταρατόρη, Ε. (1997). Η χρήση του γραφοσκόπιου και της διαφάνειας στο σχολείο. Χρονικά, 7, 110- 120.

Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (2007). Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Δεύτερη έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη, Ε. (1999). Το ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία, Κίνητρο. 1, 15-19.

Ταρατόρη, Ε., Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Η διάταξη των θρανίων της σχολικής τάξης. Εκπαιδευτικά, 69-70, 137-154.

Ταρατόρη, Ε., Κόνσολας, Μ., Κουγιουρούκη, Μ. (2007). Το χιούμορ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η οπτική των εκπαιδευτικών. Κίνητρο, 8, 55-69.

Ταρατόρη, Ε., Φουτσιτζή, Α., Στραβάκου, Π. (2011). Οι γραφικές παραστάσεις ως μέσο διδασκαλίας-έρευνα. Επιστήμες της Αγωγής, 2/2011 (υπό δημοσίευση στο περιοδικό Επιστήμες Αγωγής).

Χατζηδήμου, Δ. (2007στ), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική- Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης . Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ. (2007), Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής- Συμβολή στη θεωρία και στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Χριστοδούλου, Δ., Σπηλιωτοπούλου, Β. & Καρατράντου, Α. (2005). Η Εικονογράφηση των Σχολικών Βιβλίων για το Διαδίκτυο και οι Παιδαγωγικές Σχέσεις με τους Μαθητές. Στο: Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής. Κόρινθος: 7-9 Οκτωβρίου 2005.

 

Ξενόγλωσση

Arends, R. I. (1994). Learning to teach (3rd ed.) New York: Mac Graw Hill.

Car, D. (1998). The art of asking questions in the teaching of science, School. Science Review, 79, 47- 50.

Cochran- Smith, M. (2004). Ask a Different Question, Get a Different Answer- The research base for the teacher education. Journal of Teacher Education, 55, (2), 111-115.

Smaldino, Sh. E., Russel, J.D., Heinich, R., & Molenda, M. (2004). Instructional Technology and Media for Learning. Upper Saddle River, New Jersey, Columbus Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall.

Kress & Van Leeuwen (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. Oxford UK: Oxford University Press, pp1-2. ανακτήθηκε από http://newlearningonline.com/literacies/chapter-7/kress-and-van-leeuwen-on-multimodality

Kyriacou, Chr. (2001). Essential Teaching Skills. (2nd) Cheltenham: Nelson Thornes.

Laughbaum, E. (2011). Capitalizing on Basic Brain Processes in Developmental Algebra – Part One. MathAMATYC Educator, 2(2).

Marbach, G., Rotbain, Y & Stavy, R. (2008). Using computer animation and illustration activities to improve high school students’ achievement in molecular genetics. Journal of Research in Science Teaching, 45(3), 273-292.

Mayer, R.E. (2003). The promise of multimedia learning: Using the same instructional design methods across different media. Learning and instruction, 3, 125-139.

Moreno, R., Meyer, R.E.(2002). Learning science in virtual reality multimedia environments: Role of methods and media. Journal of Educational Psychology, 94(3), 598-610.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·                     Κίνητρο

·                     Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·                     Επιστήμες της Αγωγής

·                     Νέα Παιδεία

·                     Teaching and Teacher Education

·                     Educational Review

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *