Μέσα Διδασκαλίας (εργαστήριο)


Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα μέσα διδασκαλίας καθώς και η άσκηση τους σε δεξιότητες σχετικές με την κατασκευή και χρήση ορισμένων μέσων διδασκαλίας.

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

να γνωρίζουν τις δυνατότητες χρήσης μέσων ιδασκαλίας στη διδασκαλία
να κατανοούν το ρόλο του εκπαιδευτικού στην επιλογή, κατασκευή και χρήση των μέσων διδασκαλίας
να προετοιμάζουν τα μέσα διδασκαλίαςγια μία σύντομη παρουσίαση
να διεξέγουν μία σύ τομη παρουσίαση με τη χρήση ενός συγκεκριμένου κάθε φορά μέσου διδασκαλίας και
να αξιολογούν τόσο τη δική τους παρουσίαση όσο και την παρουσίαση των συμφοιτητών τους.