Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03294/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζουν την ιστορία και τις κοινωνικές καταβολές της Ειδικής Αγωγής (ΜΑ1)

·         Γνωρίζουν και να υποβάλουν σε κριτική εξέταση τη σύγχρονη νομοθεσία, τις δομές και τους θεσμούς της Ειδικής Αγωγής (ΜΑ1)

·         Εξετάζουν κριτικά τη θεσμική κατηγοριοποίηση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΜΑ7)

·         Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού της Ειδικής Αγωγής (ΜΑ7)

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

 

 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Παρουσίαση μαθήματος & Εισαγωγή στην κοινωνική θεώρηση της αναπηρίας

2.       Θεσμική ιστορία της αναπηρίας – Οι κοινωνικές καταβολές της Ειδικής Αγωγής

3.       Διαμόρφωση του πεδίου της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα

4.       Σύγχρονη νομοθεσία, θεσμοί & δομές Ειδικής Αγωγής

5.       Αναπηρία, βλάβη και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

6.       Διαμορφωτική εξέταση (πρόοδος) & Ανάλυση θεσμικής κατηγοριοποίησης μαθητών

7.       Αριθμητικά δεδομένα για την Ειδική Αγωγή (σχολεία, μαθητικός πληθυσμός, προσωπικό)

8.       Ο μαθητικός πληθυσμός της Ειδικής Αγωγής Ι

9.       Ο μαθητικός πληθυσμός της Ειδικής Αγωγής ΙΙ

10.   Ο μαθητικός πληθυσμός της Ειδικής Αγωγής ΙΙΙ

11.   Αναλυτικά προγράμματα σπουδών ειδικής αγωγής & προσαρμοσμένα βιβλία

12.   Παρουσίαση συστημάτων Ειδικής Αγωγής άλλων κρατών

13.   Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Ανακεφαλαίωση μαθήματος

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές Εξετάσεις με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης  ή/και Εκτεταμένης Απάντησης ή/και Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου

Διαμορφωτική (30%) + Συμπερασματική (70%)

Η διαμορφωτική γραπτή εξέταση (πρόοδος) πραγματοποιείται την 7η εβδομάδα μελέτης. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται στο εύρος των γνώσεων που έχουν καλυφθεί μέχρι και την 6η εβδομάδα μελέτης.

Η συμπερασματική γραπτή εξέταση (τελική) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται  στο σύνολο των γνώσεων που έχουν καλυφθεί στο πλαίσιο του μαθήματος και περιλαμβάνονται στο σύγγραμμα και το συνοδευτικό υλικό.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Heward, W. L. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μία εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος.

Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. & Βλάχου-Μπαλαφούτη, Α. (2012). Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Πεδίο.

Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (2011). Ειδική Αγωγή. Από την έρευνα στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Πεδίο.

Σούλης, Σ. Γ. (2013). Εκπαίδευση και αναπηρία. Αθήνα: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.