Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

•    Να κατανοούν  τους σημαντικότερους μετασχηματισμούς στο επίπεδο της ιδεολογίας, της οικονομίας , της κοινωνίας  και του πολιτισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι  τα μέσα του 20ού (ΜΑ11)

•    Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα φαινόμενα και διαδικασίες αποτέλεσαν κοινό παρελθόν για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να αναγνωρίζουν τα κοινά χαρακτηριστικά των ιστορικών εξελίξεων σε διάφορες χώρες (ΜΑ11)

•    Να συνδέουν τις ιστορικές  εξελίξεις της εθνικής ιστορίας με ευρύτερα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή  ιστορία (ΜΑ11)

•    να συζητούν για τους ποικίλους παράγοντες που επηρέασαν τις κοινές ιστορικές εξελίξεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα (ΜΑ11)

•    Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάμεσα στα γεγονότα και τις εικασίες καθώς και ανάμεσα στις πρωτογενείς πηγές και τις ερμηνείες που προτείνουν οι ιστορικοί για τα φαινόμενα του παρελθόντος (ΜΑ11)

•    Να χρησιμοποιούν κριτικά τις πληροφορίες που αντλούν από ένα ευρύ φάσμα πόρων, έντυπων και ηλεκτρονικών, και να κρίνουν την αξιοπιστία τους (ΜΑ11)

•    Να προσεγγίζουν τη γνώση για το παρελθόν με τα εργαλεία της ιστορικής επιστήμης(ΜΑ11)

•    Να αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και να συντάσσουν μία επιστημονική εργασία βασισμένη στις μεθόδους της ιστορίας  ΜΑ11)

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εξετάζονται οι κυριότερες πλευρές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας της νεότερης και σύγχρονης Ευρώπης, από τα τέλη του 18ου ως τα μέσα του 20ού αιώνα.

 

Αναλυτικά στα 13 μαθήματα εξετάζονται τα εξής θέματα:

 

1)      Εισαγωγή. Η ευρωπαϊκή κοινωνία στα τέλη του 18ου αιώνα

2)      Τα αίτια και η εκδήλωση της βιομηχανικής επανάστασης

3)      Οι κοινωνικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

4)      Οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις μετά τη βιομηχανική εποχή, ο φιλελευθερισμός και η πρόκληση του σοσιαλισμού.

5)      Εθνικισμός και γένεση εθνικών κρατών.

6)      Αποικιοκρατία

7)      Πνευματικές αναζητήσεις στα τέλη του 19ου αιώνα στην τέχνη, τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη μουσική.

8)      Οι οικονομικοί ανταγωνισμοί που οδήγησαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αίτια και εξέλιξη του πολέμου του Α ΠΠ.

9)      Η Οκτωβριανή επανάσταση.

10)   Η άνοδος των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Φασισμός και Ναζισμός.

11)   Πνευματικές τάσεις του Μεσοπολέμου.

12)   Τα αίτια και η εξέλιξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

13)    Η εύθραυστη ισορροπία του μεταπολεμικού κόσμου. Τα κινήματα αμφισβήτησης της δεκαετίας του ΄60.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Συμμετοχή σε προόδους 9
Εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής ατομικής εργασίας 15
Ατομική μελέτη για τις γραπτές εξετάσεις                    42
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ελληνική

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και ανάπτυξης δοκιμίων

Συγγραφή ατομικής γραπτής εργασία

Παρουσίαση ατομικής εργασίας

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

1)     Ε. Μ. BURNS, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεώτεροι χρόνοι, (επιμέλεια –πρόλογος :Ι.Σ. Κολιόπουλος),  εκδ. Επίκεντρο, δ΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη 2006

2)     Albert S. Lindemann, Ιστορία της νεότερης Ευρώπης, εκδ. Κριτική,  Αθήνα 2016

 

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Ε.J.Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, (μτφ. Μ Οικονομοπούλου), Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα 1990

·         Θ. Βερέμης-Β. Κρεμμυδάς, Ο Σύγχρονος κόσμος, εκδ. Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2001

·           S.Berstein-P.Milza, Ιστορία της Ευρώπης τ. 2 και 3, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για άντληση  πρωτογενών πηγών :

www.learningcurve.gov.uk

www.schoolhistory.org.ukwww.bbc.co.uk

www.library.wisc.edu

www.spartacus.schoolnet.co.uk

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

  • Τα Ιστορικά
  • Μνήμων
  • European Review of History