Παιδαγωγική της Ένταξης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03293/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Προσδιορίζουν τα βασικά μοντέλα θεώρησης της αναπηρίας και να κατανοούν βασικές έννοιες όπως αναπηρία, βλάβη, μισαναπηρισμός, εξιδανικευμένη κανονικότητα, και αναπηροποίηση (MA15)

·         Γνωρίζουν τις κοινωνικο-ιστορικές και επιστημονικές διαστάσεις της εκπαίδευσης των αναπήρων στη χώρα μας και διεθνώς (MA7, MA15)

·         Κατανοούν και να διακρίνουν βασικές έννοιες της ενταξιακής εκπαίδευσης (π.χ. διαχωρισμός, ενσωμάτωση, ένταξη) (MA2, MA15)

·         Αξιολογούν τα οικονομικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για την ένταξη των ανάπηρων μαθητών στη γενική εκπαίδευση (MA15)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Παρουσίαση του μαθήματος
 2. Μοντέλα προσέγγισης και ερμηνείας της αναπηρίας Ι
 3. Μοντέλα προσέγγισης και ερμηνείας της αναπηρίας ΙΙ
 4. Αναπηρία & βλάβη
 5. Εξιδανικευμένη κανονικότητα, μισαναπηρισμός & αναπηροποίηση
 6. Γλώσσα και αναπηρία / Πολιτισμικές αναπαραστάσεις της αναπηρίας
 7. Διαμορφωτική εξέταση (πρόοδος) / Καταβολές της ενταξιακής εκπαίδευσης διεθνώς και στην Ελλάδα
 8. Εννοιολογική αποσαφήνιση και θεωρητική θεμελίωση παιδαγωγικών όρων
 9. Διεθνείς διακηρύξεις για την ενταξιακή εκπαίδευση – Διεθνείς και εθνικές πολιτικές για την ένταξη
 10. Επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για την ενταξιακή εκπαίδευση
 11. Ερευνητικά δεδομένα για τα οφέλη της ενταξιακής εκπαίδευσης
 12. Ενταξιακές πρακτικές
 13. Ανακεφαλαίωση
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 61
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτές Εξετάσεις με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης  ή/και Εκτεταμένης Απάντησης ή/και Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου

Διαμορφωτική (30%) + Συμπερασματική (70%)

Η διαμορφωτική γραπτή εξέταση (πρόοδος) πραγματοποιείται την 7η εβδομάδα μελέτης. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται στο εύρος των γνώσεων που έχουν καλυφθεί μέχρι και την 6η εβδομάδα μελέτης.

Η συμπερασματική γραπτή εξέταση (τελική) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται  στο σύνολο των γνώσεων που έχουν καλυφθεί στο πλαίσιο του μαθήματος και περιλαμβάνονται στο σύγγραμμα και το συνοδευτικό υλικό.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA
Barnes, C. Oliver, M. & Barton, L. (2014). Σπουδές για την αναπηρία σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Καραγιάννη, Γ. (2017). Η αναπηρία στην Ελλάδα της κρίσης. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Slee (2020). Η ενταξιακή εκπαίδευση δεν είναι νεκρή, απλώς μυρίζει περίεργα. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.