Παιδική/νεανική Λογοτεχνία και Πολυγραμματισμοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ, ΕΔΙΠ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ/ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
·         Να εντοπίζουν και να επιλέγουν έργα ΠΛ/ΝΛ, τα οποία εξυπηρετούν τη διδασκαλία των πολυγραμματισμών και να αιτιολογούν την επιλογή τους στη βάση συγκεκριμένων θεωριών περί πολυγραμματισμών και σε σύνδεση πάντα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο (ΜΑ3).·         Να συγκρίνουν έργα παιδικής λογοτεχνίας σε διαμεσικές μεταφορές (animation, ταινία, κόμικ) με το αφετηριακό κείμενο, αιτιολογώντας τυχόν ιδεολογικές μετατοπίσεις, και να εντοπίζουν και να αποδομούν τις «δεδομένες θέσεις» ενός κειμένου σε σχέση με το φύλο, την κοινωνική τάξη, τη φυλή και την ετερότητα (ΜΑ12).

·         Να εξοικειωθούν με το υπάρχον ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά του (ΜΑ9).

·         Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες στην τάξη, συνδέοντας την ΠΛ με τη διδασκαλία των πολυ-γραμματισμών στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων όπως Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ευέλικτη Ζώνη, προκειμένου να καλλιεργήσουν στους μαθητές τους δεξιότητες στους «νέους γραμματισμούς», απομακρυνόμενοι από παραδοσιακές πρακτικές προσέγγισης της λογοτεχνίας (ΜΑ11)

·         Να έχουν βελτιώσει τις ερευνητικές δεξιότητές τους σε θέματα ΠΛ και πολυγραμματισμών, να συντάσσουν ένα ακαδημαϊκό κείμενο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και να παρουσιάζουν με τρόπο επιστημονικό τα δεδομένα της εργασίας τους (ΜΑ13).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Κριτική ανάλυση και σύγκριση των θεωριών για τους πολυγραμματισμούς

·         Αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένα έργα ΠΛ/ΝΛ και διδακτική αξιοποίηση των έργων στο πλαίσιο των θεωριών για τους πολυγραμματισμούς

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Σχεδιασμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων στη βάση της ΠΛ/ΝΛ και των πολυγραμματισμών για αξιοποίηση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

·         Χρήση Νέων Τεχνολογιών

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η σχέση της Παιδικής/Νεανικής Λογοτεχνίας με άλλα σημειωτικά συστήματα π.χ. διαφήμιση, κινηματογράφος, θέατρο, ζωγραφική

2. Θεωρίες για τη διδασκαλία των πολυ-γραμματισμών στην Εκπαίδευση (Ι)

3. Θεωρίες για τη διδασκαλία των πολυ-γραμματισμών στην Εκπαίδευση (ΙΙ)

4.  Πολυ-τροπικότητες και Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία (Ι)

5. Πολυ-τροπικότητες και Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία (ΙΙ)

6. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και κριτικός γραμματισμός (Ι)

7. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και κριτικός γραμματισμός (ΙΙ)

8. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και πολυ-πολιτισμικός γραμματισμός (Ι)

9. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και πολυ-πολιτισμικός γραμματισμός (ΙΙ)

10. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και οπτικός γραμματισμός (Ι)

11. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και οπτικός γραμματισμός (ΙΙ)

12. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και ψηφιακός γραμματισμός (Ι)

13. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για εφαρμογή στην τάξη, οι οποίες συνδέουν τη Λογοτεχνία με τους πολυγραμματισμούς

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Διά ζώσης, βιωματικά εργαστήρια, παρακολούθηση και πρακτική εφαρμογή σε τάξη
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, στην επικοινωνία με τους φοιτητές, στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων από τους φοιτητές και στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 21
Εκπόνηση project ομαδικού
Συγγραφή ατομικής εργασίας 22

 

Δημιουργία φακέλου υλικού
Αυτοτελής μελέτη 40
Πρακτική άσκηση
Πρόοδοι ή γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

1.        Γραπτές εργασίες και παρουσίαση

2.        Πρόοδος

3.        Γραπτές εξετάσεις

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). Η Ανάγνωση των Εικόνων: Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού, Παπαδημηρίου, Φ. (Επιμέλεια-Θεώρηση). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Μίσιου, Μαριάννα. (2010). Τα Kόμικς από το Περίπτερο στη Σχολική Τάξη. Αθήνα: Πεδιώτη Ελένη & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

Brkich C.A., Barko T., Brkich K.L. (2014). “Shadows of the Past”. In: Paugh P., Kress T., Lake R. (eds.) Teaching towards Democracy with Postmodern and Popular Culture Texts. Imagination and Praxis (Criticality and Creativity in Education and Educational Research). Rotterdam: Sense Publishers.

Cope, B. & Kalantzis M. (2009). “‘Multiliteracies’: New Literacies, New Learning”. Pedagogies: An International Journal 4, 164-195. DOI: 10.1080/15544800903076044

Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. & Worley, D.A. (2014). Η Γλώσσα και η Εικόνα στη Διδασκαλία της Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού Λόγου: Διδάσκοντας τον Οπτικό Γραμματισμό. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Johnston, R. R. “Literature”. In Winch, G., Johnston, R. R., March, P. Ljungdahl. L. and Halliday, M. (2014). Literacy: Reading, Writing and Children’s Literature. (5th ed.) South Melbourne: Oxford University Press.

Serafini, F. (2012). “Expanding the four Resources Model: Reading Visual and Multimodal Texts” Pedagogies: An International Journal, 7.2: 150-164.

Unsworth, L. (2010). “Multiliteracies, E-literature and English Teaching”. Language and Education, 22:1, 62-75, DOI: 10.2167/le726.0

Winch, G., et. al (2010). Literacy: Reading, Writing and Children’s Literature (4th ed.). South Melbourne: Oxford University Press.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Children’s Literature in Education

·         ImageTexT: Inter-Disciplinary Comics Studies

·         The Reading Teacher

·         http://keimena.ece.uth.gr/main/